Přehled činností VNICTP za měsíc leden 2022. Interní dokument VNICTP pro členy asociace.

Nedotační podpora

Jakub Rejzek:

obdrželi jsem v rámci pracovní skupiny ministerstva pro místní rozvoj text připravované Vyhlášky o požadavcích na výstavbu (je to její rozpracovaná verze, nejedná se o mezirezortní připomínkové řízení). Byli jsme za HK ČR vyzváni k zaslání návrhů na konkrétní úpravy textu. Podané připomínky se týkají:

Umístění nadzemní komunikační sítě k již existujícímu nadzemnímu komunikačnímu vedení lze umístit nad terén. Upozorňuji, že energetici mají v novém zákoně zařazeno umisťovaní vlastní telko sítě k jejich energetickému vedení jako drobnou stavbu, která nevyžaduje vůbec povolení, tudíž oni budou moci přikládat si ke svým nadzemním sítím optiku, oproti tomu telko operátoři to budou mít zakázané a nebudou mít možnost využít benefitů zákona 194/2017Sb, aby např. po ČEZu se mohli domáhat zpřístupnění jejich sloupů.

§10 Technická infrastruktura:

  1. Přípolož nadzemní komunikační sítě k již existujícímu nadzemnímu elektroenergetickému vedení, nebo nadzemnímu komunikačnímu vedení lze umístit nad terén.

x) Zákon č. 416/2009 Sb., urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

[ 1]Mezi výjimky by měly být v souladu s Akčním plánem 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací zahrnuty i nadzemní sítě elektronických komunikací, a to za předpokladu, že by se jednalo o přípolož k již existujícímu nadzemnímu elektroenergetickému vedení, nebo nadzemnímu komunikačnímu vedení. Zejména v malých obcích je jedinou ekonomickou variantou pro vybudování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací umístění nadzemních sítí k již existujícím nadzemním vedením.

K § 48 navrhované vyhlášky (Silnoproudé rozvody a rozvody elektronických komunikací).

Nedaří se mi s nikým zkonzultovat, ale domnívám se, že rozvody SEK nejsou dostatečně popisovány – chybí mi uvedení normativů (např. TNI 34 2300, ČSN EN 50131; ČSN EN 50173…; ČSN EN 50 174 -2¨Odvolávka na z. 194/2017 Sb. za předpokladu vrácení ustanovení zrušených z. 284/2021Sb.

Koordinace staveb ve stádiu záměru: MMR v závěru roku 2021 představil celostátní systém pro koordinaci liniových staveb ve stádiu záměru. Jako pověřený člen Řídícího výboru BCO při MPO jsem požádal v lednu o vyjádření, kdy bude systém zprovozněný. Dostal jsem zprávu o aktivitách, které mají systém sloučit s DTM. To by ale znamenalo posunout zprovoznění až někdy po roce 2025. Napsal jsem proto Ivanu Bartošovi na MMR: " Vážený pane vicepremiére, dovolil bych si Vás touto cestou požádat o telefonní nebo videohovor. Jedná se o systém pro oznamování záměrů investic do liniových staveb ve stádiu záměru. MMR ještě na podzim 2021 prezentovalo takovou databázi, která by měla umožnit veřejným i privátním institucím svoje záměry, určené ke koordinaci projektů. Od roku 2017 po takové projektu voláme, dokonce jsem ho navrhoval zprovoznit přímo Kraji. Nyní jsem se dozvěděl, že by měl čekat na zprovoznění DTM a modulu pro koordinaci staveb ve stádiu záměru. Obávám se však, že směrování potřeby koordinace staveb až do DTM není dobrý nápad. V DTM sice takový modul být může, ale rozhodně nemá smysl čekat "až" na DTM. MMR má systém pro koordinaci připravený, může sloužit pro různé účely ve veřejné i privátní činnosti, v telekomunikacích například při aplikace zákona 194/2017Sb. a výrazně tak usnadnit výstavbu."

Videohovor již byl dojednán, budu informovat v dalším newsletteru.

Další agenda souvisí s vypracováváním metodik související s Akčním plánem Středočeského kraje pro usnadnění výstavby. Je to cesta doslova jako v arkádové videohře, protože různé bariéry a neplatné argumentace vyskakují ze všech stran. Nyní pracujeme na metodice pro výpočet výše služebností, kde jsme narazili na právní potíže s vyjádřením vlastnictví pozemku a stavby na pozemku umístěné. Kraj vlastní infrastrukturu na cizích pozemcích, což je z pohledu NOZ 89/2012 Sb. nepřípustný stav. Úředníci však brání stav, ve kterém jsou vyměřována dvě věcná břemena. Toto je nepřípustný postup.

Radnice Praha 6 po intervencích pracovní skupiny zrušila zákaz povolování telekomunikačních staveb na jejím území. Radnice vydala Zásady pro výstavbu, aniž by akceptovala výhrady Sekce. Odpověděli jsme dopisem s výhradami, abychom nečelili podezření, že se jedná o dokument s naším souhlasem. PS se ale shodla na vyčkávání, protože dokument zatím není aplikovaný a projekty začaly být schvalovány.

Dotační podpora

MPO dnem 7. února otevřelo veřejnou konzultaci k navrženým intervenčním oblastem, ve kterých bude možné realizovat výstavbu vysokorychlostních sítí přístupu k internetu s podporou z veřejných
zdrojů v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.
Subjekty, které chtějí podat své připomínky a podněty tak mohou učinit prostřednictvím této webové aplikace na adrese http://www.verejnakonzultace.cz/
Veřejná konzultace bude otevřena do 10.3.2022. Jedná se o intervenční oblasti v mapě zde:
K ukončení a fakturaci musí dojít do konce roku 2025 - jde o fondy RRF. Avizo výzvy je přiložené na extranetu. Další výzvy budou vyhlašovány na přípojky z OP TAK do roku 2030, opět z RRF do roku 2025 a na backhauly.

Dotace backhaul: přišla pozitivní notifikace z Bruselu, MPO již připravuje!

MPO, dotační oddělení ředitele Filipiho, nás požádalo několika dopisy o součinnost, názor a poskytnutí dat.

Spotřeba dat: MPO neví, jaké jsou vlastně aktuální požadavky na spotřeba dat. Oslovili jsme členskou základnu, sešla se nám data od mnoha operátorů. Děkujeme za ně. Je mnohem lepší data poskytnout, nežli čelit požadavkům na rozšíření informační povinnosti.

MPO jsme sdělili, že hodnota "průměrná hodnota peak" je hledání kamene mudrců a pro výpočet dle Erlanga nehraje roli. Zajímavá hodnota je meziroční nárůst v Covidovém období, ale to se dalo čekat.

Obvyklý výsledek vypadal takto:

Běžně dostupná rychlost (tarif)

Průměrná spotřeba [GB/měsíc]

Průměrná hodnota peak na AM [download, Mbit/s]

2019

2020

2021

2019

2020

2021

do 30 Mbit/s

95

138

157

21

18

19

od 30 (včetně) do 100 Mbit/s

101

130

288

47

42

44

od 100 (včetně) do 500 Mbit/s

198

259

309

114

128

146

od 500 (včetně) do 1000 Mbit/s

174

357

302

78

186

209

Sběr dat - obchodní tajemství? Druhý dotaz MPO byl na možnost zveřejnění dat o disponibilitě přípojek, nebo zda je považujeme za obchodní tajemství. Data jsou tak jako tak zveřejněná ve Srovnavači, za obchodní tajemství je nepovažujeme. Výhrada byla, že obchodním tajemstvím mají být plány výstavby - pokud si je MPO vyžádá. Tady nemá cenu nějak skrývat před veřejností, čí data jsou čí - vedlo by to pouze k tlaku na méně ostudný stav Srovnavače, který by opět doprovázela nějaká sankční kampaň. MPO zjevně vytváří prostředí pro budoucí veřejnou kontrolu mapování.

Kapacita přípojných sítí: toto je opravdový problém pro ochranu investic před vyhlášením zainvestované oblasti. MPO nás oslovilo dopisem, který v kontextu s prováděnými kontrolami v terénu. MPO zvažuje prověřovat ochranu investic v při sběru dat podle kapacit vyšších vrstev sítě.

Součástí vykazování údajů elektronického sběru dat je vykazování disponibilních přípojek, a to v detailu jednak na adresní místo, tak podle dostupné rychlosti přenosu v dané kategorii.

"Bezdrátové přístupy (nebo také rádiové spoje) jsou typicky charakterizovány vysíláním signálu do daného perimetru (sektoru), popřípadě do daného poloměru okolo vysílače. Daný spoj je technologicky charakterizován svou kapacitou přenosu (například 1 Gbit/s) a celá infrastruktura je vždy definována kapacitou na dalších vyšších vrstvách sítě, které mohou ovlivňovat samotnou kapacitu koncového rádiového spoje. Omezujícím faktorem na šíření signálu je samozřejmě i vzdálenost přístupového bodu (adresního místa) od vysílače, kterou však pro zjednodušení příkladu nyní neuvažujeme. Zjednodušeně, rádiový spoj vysílá do určitého perimetru signál, a je možné jakýkoliv bod v tomto perimetru připojit, přičemž omezující hranicí pro připojení domácností je propustnost onoho vysílače v Mbit/s v dané oblasti (dotčené domácnosti). Rád bych proto znal Váš odborný názor jako největšího zástupce všech relevantních poskytovatelů služeb elektronických komunikací v České republice na to, jak by se měly vykazovat bezdrátové přípojky především z hlediska ochrany investic. Především pak jak vzít v úvahu to, že ač operátor využívající FWA technologii v určité lokalitě vykazuje jako pokrytá všechna adresní místa v dosahu přístupového bodu, reálně by při výrazně zvýšené poptávce od vykazovaných adresních míst po službě nemusel být schopen tuto poptávku uspokojit v rozumně krátké době či bez nutnosti výrazných investic do přístupové či přípojné části sítě (např. vybudování nového přístupového bodu, zvýšení kapacity backhaulu a podobně)."

V definicích pro sběr dat je zapsáno: při přímé viditelnosti je možná instalace do vzdálenosti /podle technologie/ od přístupového bodu. (přesné odkazy v články na intranetu vnictp.cz). Naše odpověď odmítá takto zjednodušený přístup. ČTÚ totiž aktivně zpochybňuje ochranu investic do přípojek, u kterých dopočítává kapacitu přístupové sítě a podle toho uděluje sankce za neplatné údaje ve sběru dat. Nepravomocně uložilo sankci podnikateli - členu VNICTP, kterému radíme s argumentací. Mimochodem, Úřad v této věci nemá pravdu a spor nutně nemůže vyhrát, vodítka BERECu jsou jednoznačná. Zřídit do 4 týdnů bez významných investic do přípojné infrastruktury. Teze, kterou MPO/ČTÚ prosazovalo však zpochybňují síťařskou logiku. Celá naše odpověď je je dostupná na intranetu, abstrakt:

Pokud je v definicích ochrany investic u jakékoliv technologie přístupové sítě uváděný časový úsek a nákladové podmínky, za který má být přípojka bez vyšších investic zřízena, je podle mého názoru velmi těžké stanovit, co je zásadní investice v přípojné síti, která by mohla být spojena s jednou konkrétní přípojkou a stanovením limitu její ochrany před veřejnou intervencí. Síťaři jakékoliv technické infrastruktury musí vycházet z teorií pravděpodobnosti. Pravděpodobnost, že vznikne náhle potřeba připojit všechny, případně významné množství disponibilních přípojek k účastníkům, je v praxi nulová.

Absolvoval jsem řadu konzultací a vysvětlil jim teorii hromadné obsluhy, MPO a ČTÚ dostali toto téma zpracované od poradenské skupiny. V reakci MPO avizovalo, že bude chtít vyřešit mapování disponibilních přípojek bezdrátovou infrastrukturou platnou síťařskou logikou a svolá pracovní skupinu. V ní budeme čelit snaze velkých společností o zpochybnění ochrany investic disponibilních bezdrátových přípojek.

5G pro chytré komunity:
Komunity v celé EU se nyní mohou ucházet o nasazení samostatného připojení 5G na podporu inovativních aplikací ve veřejných službách, školách, nemocnicích, dopravních sítích a energetickém managementu.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/5g-smart-communities-ca...

Kolektivní správa

Tereza Rychtaříková, Zuzana Hospodárová

V rámci sekce Hospodářské komory jsme byli informování, že Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK ČR“) nepovažuje přenos vysílání za pomocí družice, tj. satelitní přenos vysílání, součástí kabelového přenosu vysílání dle § 22 odst. 2 autorského zákona. V této souvislosti Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s. (dále jen „OAZA“) vyčlenila satelitní přenos vysílání z kabelového přenosu vysílání a sazebník odměn za přenos vysílání (kabelové televize) pro rok 2022, kterým stanovila odměny za přenos televizního a rozhlasové vysílání, uplatňuje pouze vůči kabelovým a IPTV operátorům. Tím došlo ke zvýhodnění provozovatelů satelitního přenosu vysílání. Vzhledem k tomu, že výklad MK ČR se odchyluje od ustálené judikatury soudů ČR a zároveň i od zavedených principů na trhu spočívajících především v respektování technologické neutrality, k čemu se mimo jiné OAZA zavázala i v rámci dohody s Hospodářskou komorou, kterou byla stanovena pravidla pro tvorbu sazebníku OAZA pro přenos vysílání pro roky 2019 – 2023 (dále jen „Dohoda“), obrátila se proto Sekce HK ČR s výzvou k vydání stanoviska k aplikaci § 22 odst. 2 autorského zákona na MK ČR.

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Regulatorní přezkum povinnosti registrovat spoje v pásmu 60 GHz. Na základě dotazů prostřednictví zákona 106/1999 Sb. připravujeme podklady pro závazný podnět regulatorního přezkumu.
Cílíme na zrušení povinnosti registrovat zařízení ve volném pásmu 60 GHz, protože v jediný způsobilý důvod vymáhat data je kvůli ochraně spojů pevné služby. Tato plánovaná akce už pracuje s daty sebranými za dlouhou dobu od spuštění portálu. Poslední dotaz odhalil nulový přínos portálu pro ochranu přednostní sdílené služby, otázky a odpovědi:

„1. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11? V kolika případech bylo takové rušení zjištěno?“

Český telekomunikační úřad (dále Úřad) využil data z registračního portálu pro šetření dvou podnětů týkajících se rušení pevných spojů v pásmech d5 a d6 podle VO-R/12. V průběhu šetření nebylo rušení potvrzeno.

Další otázky míří k důvodům samoregulace, ty však nejsou důvodem pro zachování povinnosti. Vzhledem k narůstajícímu počtu kontrol (z cca 900 v roce 2019 až na cca 1700 v roce 2021) a narůstající výši sankcí nemáme důvod samoregulační princip nechat žít. Náš cíl je buďto dobrovolná registrace pro případ rušení nebo zrušení portálu pro 60 GHz technologie.

Urgujeme na ČTÚ vydání závazného formuláře pro novou registraci a získání nového osvědčení pro podnikání v elektronických komunikacích, který požaduje BEREC. Ačkoliv povinnosti trvá od 1.1.2022, Úřad dosud nezveřejnil formuláře (sic!), a ani vzor předsmluvních ujednání. Odbor regulace si také dává na čas s vyhláškou o přenosu služby - tu nicméně urgovat nebudeme:-)

Mobilní trh - v souvislosti s notifikací analýzy mobilního trhu v ČR zahájila Evropská komise II. fázi šetření a dala možnost třetím subjektům vyjádřit se k jejímu rozhodnutí, které je publikované na
stránkách https://circabc.europa.eu/w/browse/47f01f52-d5d7-4d9a-a527-c8346241046d-
VNICTP v souladu se svými předchozími vyjádřeními v rámci české veřejné konzultace zaslal Komisi 7. ledna 2022 své komentáře.

Analýzy rel. trhu č. 1 a 3b
Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy
analýzy relevantního trhu č. 1 (č. A/1/xx.2021-Y) připomínky od 91 subjektů a k relevantnímu trhu č. 3b (č. A/3b/xx.2021-Y) připomínky od
88 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-navrhu-opatre...

1) Trh 1: velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě. Analýza sice potvrdila určení dominantního postavení,
tj. podniky s významnou tržní silou, ale neurčila v daných oblastech stejné povinnosti jako CETINu (řádek 114 až 166) přílohy. Menší
společnosti unikli regulaci pouze díky nesplnění objemových kritérií. Regulace se může měnit, pokud budou stížnosti na neposkytnutí součinnosti.

Jde o úspěch kampaně VNICTP, ke kterého stanovisku se připojili desítky dalších podnikatelů.
2) Trh 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném 13 místě pro výrobky pro širokou spotřebu. Úřad dereguloval CETIN v MMO. Test kritérií nevyšel a ČTÚ se tedy rozhodnul k deregulaci přistoupit. Chování CETIN a například i jeho vztah k firmám v holdingu (O2 Česká Republika) je již řízený pouze běžnými legislativními prostředky. Pro malé operátory to není nejlepší zpráva, může nastat zvýhodňování jedněch na účet druhého. Pokud by k takovému chování docházelo, informujte nás. VNICTP navrhne regulatorní přezkum.

Blokování adres nelegálních lékáren - Státní ústavu pro kontrolu léčiv provedl osvětovou kampaň na téma nová povinnost poskytovatelů připojení k internetu na území České republiky, kteří jsou dle § 101c zákona o léčivech povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v Seznamu. Seznam dle § 13 odst. 3 písm. s) zákona o léčivech je uveřejňován na stránkách Ústavu na adrese:https://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/seznam-stranek-s-nelegalni-nab...
Seznam bude zveřejňován ve formě elektronicky podepsaného .pdf, je zvažováno i zveřejnění elektronicky čitelného souboru. Internetové stránky nelegálních internetových lékáren, které jsou předmětem nyní zahajovaných správních řízení, budou na Seznamu zveřejňovány ve tvaru
nelegalnilekarna.cz, nelegalnilekarna.com atp.

EU:Cost reduction směrnice - 27.1.2022 proběhl workshop konzultační společnosti WIK na téma doporučené změny směrnice o snížení nákladů na
instalaci vysokorychlostních sítí, toto následně bude použito Komisí v jejím dalším postupu a případných změnách legislativy.https://www.wik.org/veranstaltungen/review-of-the-bcrd-1https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/broadband-cost-reduction...
Deklarace digitálních práv - 26 ledna 2022 Komise navrhla text digitálních práv a principů v rámci EUhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-puts-forward-de...

Ostatní aktivity VNICTP

Rámcová smlouva s FTV Prima: na veřejnost vyvřel spor mezi FTV Prima a O2TV o zachování možnosti přetáčení obsahu společně s reklamními bloky. V rámci členské základny jsou smlouvy vypořádané. Prima smluvní partnery ubezpečila, že neustoupí a bude trvat na jednotném postupu pro trh. Ubezpečení z Primy bereme vážně. Vyjednávací pozice žádného z operátorů nebyla taková, abychom si mohli vyjednat další odklad technických opatření - v tomto případě je poskytovatel obsahu v nezpochybnitelném právním postavení. Pokud Prima ustoupí (nepravděpodobné), bude posouvat termín celému trhu. Sekce kreativního průmyslu vyzvala Sekci IT a Telekomunikací k jednání, které vyvolala TV Nova. Deklarovali zájem na nalezení společného tržního standardu. Vyzvali jsem oba mediální domy k samostatnému jednání, nicméně očekáváme podobná opatření vedoucí k zákazu přetáčení i ze strany NOVA.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Jakub Rejzek, předseda prezidia VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc leden 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.