Zaměření Výboru nezávislého ICT průmyslu

Čím se výbor zabývá

Výbor je otevřený novým členům, kterými mohou být právnické i fyzické osoby nebo sdružení právnických či fyzických osob. Zjistěte podrobné informace jak zažádat o členství a co vám to přináší.

Dotační podpora

Dotační pracovní skupina je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v oblasti ICT a přináší členům informace o připravovaných výzvách. 

Regulace

Naší doménou je regulace v ČR i v Evropské unii na úrovni mezinárodních institucí. Legislativa, doporučení, odborné skupiny. Jsme připomínkovým místem.

VNICTP

Sdružujeme firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu.

Podpora výstavby

Spolupracujeme s orgány státní a veřejné samosprávy ve věcech souvisejících s výstavbou NGA/NGN infrastruktury. Pomáháme propojit soukromý a státní sektor, aby spolupráce byla úspěšná.

Kolektivní správa autorských práv

Spolupracujeme a vyjednáváme podmínky s mediálními domy a s kolektivními správci

Aktuality a činnost Výboru

Tiskové zprávy, novinky, doporučení, školení, workshopy, odborné konference

Asociace Výbor nezávislého ICT průmyslu sdružuje ICT podnikatele v České republice, a zaměřuje se zejména na problematiku malých a středních podniků. Naším hlavním cílem je rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje, s důrazem na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

Pro své členy spolek primárně reprezentuje úspory nákladů na činnosti související se vztahem k orgánům státní a veřejné moci. Kromě úspory nákladů Spolek pro své členy vyhledává, zpracovává, analyzuje a aktivně ovlivňuje vývoj legislativy a vydává doporučení k opatřením z legislativy vyplývajících s důrazem na vysokou odbornost svých zástupců. Spolek podporuje aktivity v oblasti vzdělávání svých členů, ale také odborné vzdělávání budoucích pracovníků v ICT oborech.

Spolek aktivně mediálně vystupuje a podílí se na vytváření dobrého jména svých členů a segmentů jejich podnikání.


Okruhy činnosti VNICTP z. s. jsou rozděleny na základní tematické okruhy řešené v pracovních skupinách, tyto jsou dále děleny podle specifických krátkodobějších úkolů. Každý tematický okruh má svého vedoucího pracovního skupiny. Členové spolku mají volnost se k práci na pracovních skupinách připojovat. Vedoucí pracovní skupiny má právo do pracovní skupiny výjimečně přizvat i nečlena spolku, pokud to jeho odborné zázemí umožňuje.


Základní tematické okruhy jsou:

A)  Usnadnění výstavby a rozvoje ICT infrastruktury.

Od spolupráce na vytváření norem (zákonných i technických) po komunikaci se orgány podílejících se vytváření prostředí vhodné pro odpovědné podnikatelské prostředí. VNICTP navazuje spolupráci a odborně podporuje rozvoj digitální infrastruktury. VNICTP je odborným a partnerem asociací obcí a krajů, vystupuje jako poradní orgán ústředních orgánů státní správy a regulátorů, na základě Memoranda o spolupráci je aktivním zástupcem svých členů při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

 
B)  Regulace a Evropská regulace.

Nový Evropský regulační rámec (Evropský kodex elektronických komunikací) a z toho vyplývající doporučení pro členy. VNICTP z. s. sleduje a ovlivňuje vývoj na národní i Evropské úrovni. Pro své členy zpracováváme informace o dění, záměrech a připravujeme obecná doporučení pro vnitrofiremní implementace těchto nařízení. Spolek svými doporučeními postihuje oblasti od témat ochrany spotřebitele, sběr dat a komunikaci s BEREC či dalšími evropskými orgány, až po případná omezení v přístupu k síti Internet (zákonná blokování, hazard, Data retention a jiná, například sankční nařízení). Ve spolupráci s hospodářskými partnery otevírá také otázky týkající se pravidel pro uskladnění dat a provoz služeb informační společnosti. Otázky jednotného trhu, otevřeného přístupu k soutěži a evropské regulace obsahu je jedním z řešených témat.

Činnost členů spolku je ovlivňována regulací ze strany ČTÚ a ÚOHS, a činností dalších orgánů státní správy. Spolek aktivně zastupuje svoje členy u těchto orgánů. Pro členy sleduje činnost regulačních orgánů, zastupuje je v pracovních skupinách, zpracovává relevantní výstupy a analyzuje regulační činnost těchto orgánů.

C)  Kybernetická bezpečnost.

Přicházející regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti ICT vyplývají nejen z potřeb transpozice evropských směrnic a nařízení, ale také z národních předpisů, se zcela mění regulační rámec kybernetické bezpečnosti. VNICTP aktivně ovlivňuje, zpracovává a komunikuje vznikající regulaci na základě spolupráce s regulátory, zejména NUKIB a ČTÚ. VNICTP se v roce 2023 a dále stává partnerskou komorou státu pro oblast kybernetické bezpečnosti, aktivně připravuje své členy na přijetí zákonných opatření. Rámcovým cílem VNICTP v oblasti kybernetické bezpečnosti je důraz na samoregulaci v oblastech, kde přímá regulace není nezbytná a posilování důrazu na oblasti samoregulace. V samoregulaci vystupuje jako odborný partner svých členů.

D)  Kolektivní správa autorských práv, Média a IPTV.

Ovlivňování zákonů a norem přímo se dotýkající mediálních digitálních služeb elektronických komunikací, jako jsou například služby IPTV. VNICTP pracuje se svými členy na problematice Triple Play služeb. Do této problematiky spadá i šíření převzatého televizního vysílání IPTV a souvisejícího zákonného prostředí. VNICTP sleduje autorský zákon a jeho změny v rámci pracovní skupiny Autorská práva. Jedním z témat pracovní skupiny je aktivní jednání týkající se licencí pro vysílání a jednání s mediálními domy. Pracovní skupina má přesah do oblasti PS regulace a služeb informační společnosti.

E)  Velkoobchodní přístup do fixních a mobilních sítí.

Konsolidace zejména mobilního trhu je zřejmý fakt, a proto udržení konkurenčního prostředí je závislé na poskytování férových podmínek velkoobchodního přístupu k infrastruktuře pro naše členy. VNICTP také zastupuje zájmy svých členů při získávání velkoobchodního přístupu do infrastruktury pevných sítí a je popularizátorem konceptu otevřeného přístupu k infrastruktuře.

Obecná činnost je sledování legislativy, přinášení zpravodajství, návrhu, právní podpory a technických analýz.


F) Pracovní skupina Dotace.

VNICTP je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v ICT a přináší členům informace o připravovaných výzvách. To nutně neznamená, že s vyhlášením programů veřejné podpory absolutně souhlasíme, nicméně pokud už mají být, nechť jsou jejich podmínky připravené s ohledem na férový přístup. Pracovní skupina je rozdělena do tematických okruhů ke kterým se můžete přihlásit.

 
G) Pracovní skupina Kyberbezpečnost.

NIS2 a národní kyberbezpečnostní specialita zvaná Mechanismus bezpečného dodavatelského řetězce. https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145

Naše asociace je tažným koněm celé problematiky. Bude pro Vás důležitá, protože zjevně budete regulovanou osobou.

Pro regulované subjekty se staneme ve smyslu NIS2 komorou, takže budeme schopni poskytovat risk management a zpracovávat příslušné analýzy – anebo je posuzovat. Pro osoby s nižší formou regulace se staneme auditory, pokud nebudeme ve střetu zájmů.

Pracujeme s extranetem, který umožňuje členům pracovat s dokumenty a zprávami z jednání. Na webu VNICTP je mnoho zpráv, které zvenku nejsou vidět, až po přihlášení. Měsíčně rozesíláme zprávy o činnosti.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem