Plán k bodům usnadnění výstavby pro rok 2019

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0. 1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. Odůvodnění k bodu 1) Nejefektivnější cestou výstavby sítí elkom je beze sporu koordinace s jinými plánovanými stavbami. Dle znění zákona 194/2017Sb. je taková koordinace ve fázi projektové přípravy se investicemi realizovanými z veřejných prostředků povinná. Investoři se však musí proaktivně dotazovat, což při neobyčejně vysokém počtu obcí v ČR umožnuje pokrýt koordinaci pouze náhodně, či za vysokých nákladů na proaktivní přístup při vyhledávání projektů v zájmové oblasti. Navrhujeme vytvoření databáze, vedené krajskými úřady (aby obsahovala i projekty mimo zastavené území), která bude obsahovat potřebné údaje a ulehčí investorům vytvoření uceleného obrazu plánovaných staveb či rekonstrukcí z veřejných prostředků. Takové transparentní sdílení záměrů umožní vytvoření investičních plánů dostatečně dopředu. Dalším problémem je chybějící definice, jak rozsáhlá investice do liniové stavby financované z veřejných prostředků je pro koordinaci zajímavá, a která není. 2: Vznik krajských koordinátorů dle záměru v příloze. Popsáno v příloze. 3: Metodika výpočtu pro určení ceny věcného břemene. Na této změně pracuje skupina s naší účastí při HK ČR. Její pracovní verze byla představena MF ve čtvrtek 29.11. K jednání bylo přizváno i MPO. Materiál je aktivně projednáván. 4: Legislativní změna, která určí výši věcného břemene státním podnikům a krajským organizacím, které spravují majetek státu, včetně silnic 2 a 3. tříd (zpracován legislativní návrh) Nejtvrdší jednání o ceně za věcná břemena a další poplatky investoři do výstavby sítí elkom vedou se státními organizacemi, či organizaceni spravujícími majetek státu. Částečně i se jedná i o majetek krajů, tedy silnice 2. a 3. tříd. Navrhujeme taková opatření, kde by výši VB stanovoval stát samotná vyhláškou. Říkáme tomu rumunský model. Zde ovšem stanovil stát cenu služebností na nulu. Návrh v příloze. 5: Povinné umístění fyzické infrastruktury v liniových stavbách realizovaných v extravilánu státnímu podniky a krajskými organizacemi, včetně silnic 2. a 3. tříd. (zpracován legislativní návrh) Legislativní návrh je v příloze. Má sloužit jako pojistka, pokud nebude v projektové fázi navázaná spolupráce s investorem do elkom, tak, aby byla umístěna síť elkom. Tento návrh podporují i některé kraje. 6a): Další snížení výše poplatků za využívání spektra. Určení oblastí s nižší hustotou obyvatel, anebo postižené nízkou dostupností vysokorychlostních přípojek NGA. Zavedení koeficientu K(6), který zavede slevu pro licencované kmitočty pevné služby v těchto oblastech. Slovenský vzor: https://www.teleoff.gov.sk/data/files/26551.pdf. Dle čl I bod 8 je stanovena minimální měsíční cena. 6b): Opatření pro volná pásma 1. Plné uvolnění pásma 60 GHz pro MGWS podle aktualizovaného evropského rámce podle ETSI EN 302 567 a výkonem +55 dBm e.i.r.p. 2. Zavedení volného pásma pro spoje v 60 GHz v úseku podle ETSI EN 302 217 3. Připojení úseku 5 725 - 5 875 MHz k RLAN. 4. Příprava evropského rámce pro rozšíření RLAN do 6 400 MHz 5. Podmínky pro pásmo 26 GHz a jejich nastavení pro využití i pro další hráče na trhu 5G 6. Změna šíře pásma v 10,5 GHz na 56 MHz 7. Novela Zákona 194/2017Sb. Pravomoc JIM požadovat data po povinném, tedy JIM/ČTÚ je oprávněný. Důraz na zpřístupnění FI uvnitř budov. Novelizace 194/2017Sb., která by zavedla postavení ČTÚ/JIM jako povinného orgánu a pravomoci z moci úřední požadovat po povinných i další údaje související s koordinací výstavby, informacích o FI. Po diskuzi v PS Nedotační podpora při MPO bychom rádi diskutovali možnosti zavedení povinnosti vybavit FI sítí elektronických komunikací už v projektové fázi developerských projektů, tedy hromadné výstavbě nových budov. 8: Zkrácení daňových odpisů - doby odepisování sítí elektronických komunikací Průzkum VNICTP za pomoci ECTA ukazuje, že ve státech s rychle se rozvíjející infrastrukturou v EU jsou odpisy stanovené na 10, 12 či 15 let. V České republice máme cíl odpisovou dobu snížit na 10 let. 9. Důraz na vzdělávání techniků. Zavedení středoškolských oborů „Projektant telekomunikačních sítí“ , a/či „Výstavba a údržba telekomunikačních sítí“ včetně návrhu osnovy a cílů oboru. Vytvoření způsobu financování a propojení s praxí v telekomunikačních firmách pro studenty těchto oborů. Jsme si vědomi dalších úkolů a požadavků našich členů. Některé úlohy jsou již v řešení a procesu v roce 2018, a nejsou dotaženy do konce, například: 1) návrhy přípoloží k projektům v realizační fázi, v připomínkovém řízení 2) možnost přiložit k dotované infrastruktuře, již vystavěné či právě realizované, v jednání mezi MPO, MF, MŽP, SFŽP 3) aktualizace prostorové normy, v jednání na UNMZ (ČAS), blokuje IPR 4) Technicko normalizační informace pro stavebníky k FI uvnitř budov (UNMZ projednává) 5) Metodika pro výklad vztahů mezi ZEK, SZ a 194/2017Sb. Velmi důležitý dokument pro sjednocení terminologie a postupů před Stavebními úřady (finále na MPO, pak MMR). 6) DTM, digitálně technická mapa. Jsme signatáři Memoranda a čekáme na zahájení prací v pracovních skupinách. Mnohé úlohy jsou také řešeny v návrzích komplexní změny stavební legislativy, kterou zpracováváme Hospodářské komoře České republiky.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem