Přehled činností VNICTP za měsíc únor 2023

Interní dokument asociace

Dovolujeme si Vás upozornit na rozhovor Jakuba Rejzka s novým předsedou Rady ČTÚ, panem Markem Ebertem. V rámci projektu ISP Studio odpovídal na otázky důležité pro rozvoj našeho sektoru.

Zejména otázky kyberbezpečnostní regulace, rozšíření WAS/RLAN až do 6 GHz pásma a regulace velkoobchodního přístupu do mobilních sítí.

Nedotační podpora
Dotační podpora

V dotační podpoře pro pevné sítě nebylo v únoru nic nového, stále sledujeme tvorbu výzvy na neveřejné sítě.

V oblasti mobilních sítí: MPO vyhlásilo program na dokrytí oblastí bez dostatečného mobilního signálu. Kritérie jsou dost přísná, takže musí jít o oblast, kde s ve většině prostor intravilánu ani nezatelefonujete.

III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě - Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iii--vyzvy-digitalni-vysokokapacitni-site---rozvoj-mobilni-infrastruktury-siti-5g-v-investicne-narocnych-mistech-na-venkove--272976/

Jde o prostředky čerpané z Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz (dále jen „kmitočtových pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G“) zajistit pokrytí investičně náročných lokalit na venkově signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům. Jedná se o venkovské lokality, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy.

Zároveň byla přijata opatření, která umožní pokrytí železničních a dálničních koridorů stavbou pasivní infrastruktury podél železnic. Železniční vozy budou vybavené opakovači mobilního signálu. Jde o stejnou kapitolu Národního plánu obnovy.

Kolektivní správa

1. Novely zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb.: Proběhla schůzka mezi zástupci asociace (pracovní skupina PPS Média) a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání na téma týkající se novel zákona č. 231/2001 Sb. (mediální zákon) a zákona č. 132/2010 Sb. (zákon o AVMS). Předmětem schůzky byla diskuse o nových povinnostech provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (AVMS), tzn. nakolik nové povinnosti dopadají na jednotlivé subjekty (např. vytváření Akčních plánů, Etických kodexů, podíl evropské tvorby, povinnosti titulků), výklad souvisejících ustanoveních a nastínění dalšího postupu. Na schůzce si obě strany vyjasnily, že pokud se jedná o novelu mediálního zákona, nové povinnosti se vztahují především na vysílatele (my jako provozovatelé převzatého vysílání sice taky povinnosti stanovené mediálním zákonem máme a standardně je dodržujeme, ale do vysílání nic nevkládáme a nezasahujeme do něj). Jiná situace pak pro nás platí, pokud se jedná o AVMS, kde se na nás jako na provozovatele AVMS vztahují nové povinnosti stanovené novelou zákona o AVMS. Jedná se například o tzv. jurisdikční kritéria, kdy je potřeba prokázat, zda se na nás jako na poskytovatele AVMS služby, vztahuje pravomoc ČR, a tedy zda se na nás vztahují kompetence Rady (k prokázání byla stanovena lhůta do 15.3.2023). V návaznosti na výsledky schůzky pak bude potřeba probrat další postup asociace, zejména co se týče (i) Akčního plánu a jeho projednání s asociacemi zrakově a sluchově postižených (kdy první Akční plán je potřeba zpracovat do 30.6.2023); (ii) Etického kodexu a získání oprávnění pro VNICTP jako samoregulátora.

2. Blokace web. stránek s nelegálním obsahem: Uskutečnila se další schůzka Sekce kulturního a kreativního průmyslu se Sekcí IT a telekomunikací při Hospodářské komoře ČR, na které pokračovala diskuse ohledně koncepčního řešení blokace web. stránek s nelegálním obsahem. V mezidobí padl nepravomocný rozsudek, kterým Městský soud v Praze vyhověl žalobě nositelů autorských práv (výrobců zvukově obrazových záznamů) proti jednomu z členů asociace na zablokování web. stránky www.filmplanet.to a uložil mu povinnost tyto webové stránky blokovat. Obě sekce nadále pokračují ve společné diskusi a hledání řešení (na toto téma probíhají i další semináře pro odbornou veřejnost) a pozornost v tomto směru je věnována i návrhu zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online (tzv. dezinformační zákon), kdy padla idea, zda by nebylo vhodné tyto dvě věci, kde záměrem je „regulovat“ internet, spojit.

3. Dezinformační zákon - zákon umožňující na pokyn blokovat URL v Internetu. Vláda jej prozatím pozastavila s koncem zmocněnce pro boj s dezinformacemi pana M. Klímy. Tato pozice byla zrušena, agendu převzal poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Prozatím se zdá, že záměr Dezinfo zákona je u ledu. Podle informací, které jsem obdržel od vicepremiéra Ivana Bartoše, byl jedním z důvodů dopis Průmyslu, za jehož tvorbou byla Sekce IT a telekomunikací. https://www.vnictp.cz/dezinformace-odpoved-na-otevreny-dopis-od-mv-cr

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

EU Komise představila nové iniciativy v rámci návrhu zákona o gigabitové infrastruktuře.

Dne 23. února Komise představila soubor opatření, jejichž cílem je zpřístupnit gigabitové připojení všem občanům a podnikům v celé EU do roku 2030.
Jde o:

1. Přijatý návrh „zákona o gigabitové infrastruktuře“, nařízení, které předloží nová pravidla umožňující rychlejší, levnější a efektivnější zavádění gigabitových sítí v celé EU.

2. Návrh "Gigabitového doporučení", jehož cílem je poskytnout národním regulačním orgánům pokyny ohledně podmínek přístupu k telekomunikačním sítím operátorů s významnou tržní silou, s cílem podnítit rychlejší vypínání starších technologií a zrychlené zavádění gigabitových sítí.

3. Komise rovněž zahájila průzkumnou konzultaci o budoucnosti odvětví konektivity a jeho infrastruktury s cílem získat názory na to, jak mohou rostoucí požadavky na konektivitu a technologický pokrok ovlivnit budoucí vývoj a potřeby (viz. níže).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-presents-new-initiatives-gigabit-infrastructure-act-proposal?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%E2%80%99s%20Digital%20Future

V souvislosti s těmito aktivitami Komise uveřejnila propagační leták „Informační list o gigabitové konektivitě“ – neboli jak může rychlejší gigabitové připojení prospět občanům v celé EU

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-connectivity-factsheet?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

Veřejná konzultace - Budoucnost sektoru elektronických komunikací a jeho infrastruktury

Termín: do 19. května 2023
Komise zahájila průzkumnou konzultaci s cílem shromáždit názory na potenciální vývoj odvětví připojení a jeho infrastruktury. Cílem je shromáždit názory na měnící se technologické a tržní prostředí a na to, jak může ovlivnit odvětví elektronických komunikací. Dotýká se také typů infrastruktury a objemu investic, které Evropa potřebuje, aby v nadcházejících letech stála v čele digitální transformace.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure

Návrh zákona o gigabitové infrastruktuře GIA (Gigabit Infrastructure Act) a posouzení dopadů.

Tento návrh je pokračování/revize Cost reduction směrnice (Zákon 194/2017Sb.) Bude měnit prostředí pro sdílení infrastruktury, Má také ambici zasahovat do rozhodování veřejnoprávních subjektů. Základní koncepty jsou shrnuty zde.

Link níže obsahuje podpůrnou studii, návrh a posouzení dopadů zákona o gigabitové infrastruktuře.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessment?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

K podpůrné studii zpracováváme naše vstupy do Rámcové pozice České republiky, pro MPO.

Termíny pro druhé výzvy v rámci CEF Digital prodlouženy.

Lhůty pro podávání žádostí v rámci digitálního programu Connecting Europe Facility v hodnotě 240 milionů EUR byly prodlouženy do 21. března 2023 – 17:00 SEČ (Brusel).
Témata např.:
Pokrytí 5G podél dopravních koridorů
5G pro chytré komunity
Páteřní sítě pro panevropské cloudové federace
Páteřní konektivita pro digitální globální brány
Provozní digitální platformy pro dopravní a energetické infrastruktury v celé EUhttps://hadea.ec.europa.eu/news/deadlines-extended-second-calls-under-cef-digital-2023-01-30_en

Komise zahájila hloubkové šetření navrhované regulace velkoobchodního

trhu s mobilním přístupem v Česku. Dne 30. ledna zahájila Evropská komise hloubkové šetření návrhu analýzy trhu českého národního regulačního úřadu (ČTÚ) s ohledem na regulaci velkoobchodního trhu pro přístup k mobilním službám v České republice.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-depth-investigation-proposed-regulation-wholesale-mobile-access-market-0?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

Ostatní aktivity VNICTP

Monitorovací zprávu ČTÚ 2/2023 najdete v plném znění zde nebo na webu VNICTP

Krátké shrnutí:

Aktuality

  • ČTÚ v únorové Monitorovací zprávě informuje o tom, že funkce předsedy Rady ČTÚ ujal Marek Ebert. Do funkce jej uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, na související tiskové konferenci mimo jiné zazněla shoda na nutnosti aktivně přistoupit k problematice DVB-T2, připravit transparentní výběr nového držitele poštovní licence, podpořit rozvoj digitálního rozhlasu a moderních sítí pro rychlý internet VHCN a 5G, či se i nadále intenzivně věnovat problematice ochrany spotřebitele.
  • Počátkem prosince loňského roku byly ve Sbírce zákonů zveřejněny vyhlášky č. 380/2022 Sb., a 381/2022 Sb. (měnící vyhlášku 241/2012 Sb.), týkající se bezpečnosti sítí. ČTÚ nabízí v období mezi 27. 2. a 17. 3. 2023 možnost individuálních konzultací k problematice obou vyhlášek. Konkrétní termín konzultace je potřeba předem časově dohodnout na e-mailu lukacp@ctu.cz nebo na tel. 224 004 723.
  • Senát dne 15. 2. 2023 schválil návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online, zákon zatím nebyl podepsán prezidentem.

Největší část únorové práce nám zabrala veřejná konzultace k návrhu Zákona o kybernetické bezpečnosti. Naše předběžné připomínky jsme poskytli kolegům z ICT sektoru, byly hodnoceny jako velmi dobré.

Finální připomínky najdete zde. Naše hlavní připomínky požadují zvýšení limitu pro regulaci "Důvěryhodnost dodavatele - mechanismus prověřevání" nad 100 tisíc aktivních přípojek, zjednodušení regulace v režimu nižší formy regulace NIS2. Obecně doporučujeme oddělit zákony "Mechanismus" a "NIS2" do dvou samostatných zákonů. Obecně považujeme legislativní techniku navrženou NÚKIBem za nevhodnou, uživání Vyhlášek vydávaných toliko KB Úřadem zbavuje v systémové regulaci politiky vlivu nad rozvojem ICT infrastruktury. Vyhlašování správních aktů prostřednictvím OOP také v případě regulace dodavatelů nepovažujeme za šťastnou volbu.
Zaznamenali jsme požadavky jedné z velkých korporací na co nejvyšší stupeň regulační zátěže pro menší podniky. Toto se podařilo zastavit v požadavcích asociací a HK ČR.

Požadujeme po NUKIB, aby připomínky zveřejnil. Zde najdete připomínky, které jsme dostali ke sdílení do společné složky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní konferenci KKTS/KKDS, konference, nad kterou drží Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. dlouhodobou záštitu.

Registraci je možné provést na tomto odkazu: https://www.isp-konference.cz/kam-kraci-digitalni-site-olomouc-2023/kkds-olomouc-2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů; za celý team VNICTP z.s.; Jakub Rejzek

Přehled činností VNICTP za měsíc únor 2023

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.