Gigabit Infrastructure Act

GIA (Gigabit Infrastructure Act) Koncem ledna 2023 unikly 2 návrhy Evropské komise spojené s podporou gigabitové konektivity. Jedná se o: A. novelu/revizi směrnice o snížení nákladů na výstavbu BB sítí (zákon č. 194/2017 Sb.), která by měla být GIA nahrazena B. navrhované doporučení EK o regulační podpoře gigabitové konektivity (v současné době v meziútvarové konzultaci v rámci Evropské komise) Viz. A - základní koncepty GIA: - Infrastrukturní přístup: definice operátora sítě byla rozšířena tak, aby zahrnovala poskytovatele fyzické bezdrátové infrastruktury, rozšiřuje se právo přístupu na veškerou infrastrukturu vlastněnou nebo kontrolovanou orgány veřejného sektoru možnou pro nasazení sítí (kanalizace, nikoli nemocnice nebo památky). Všechny přiměřené žádosti o přístup by měly být splněny za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND), včetně ceny. Členské státy by mohly zřídit orgán pro koordinaci takových žádostí o přístup a poskytování právního poradenství ohledně podmínek přístupu. Pro usnadnění přístupu by všichni provozovatelé sítí měli právo na přístup prostřednictvím jediného informačního místa k některým základním informacím o stávající fyzické infrastruktuře, zejména o její poloze a trase, typu a použití a kontaktním místě. Provozovatelé sítí a subjekty veřejného sektoru by museli takové minimální informace zpřístupnit do jednoho roku od vstupu nařízení v platnost. Tato povinnost transparentnosti se nevztahuje na infrastrukturu, která je považována za kritickou pro národní bezpečnost nebo kde by byla příliš nepřiměřená. - Stavební práce: nad rámec stávající regulace musí provozovatelé sítí proaktivně zpřístupnit některé základní informace související s jejich plánovanými stavebními pracemi v rané fázi prostřednictvím jediného informačního místa. - Udělování povolení: nová zásada - pravidla upravující podmínky a postupy pro udělování povolení by měla být na vnitrostátní úrovni jednotná (zásadní pro ČR kdy podmínky se liší stavební úřad od stavebního úřadu). Kromě toho stanoví, že poplatky za takové postupy nesmějí překročit administrativní náklady. Všechna podání by musela projít jediným informačním místem. Byla přidána opatření zaručující včasné schválení povolení, zejména ve formě tichého souhlasu nebo práva na náhradu škod způsobených nedodržením zákonných lhůt. - Infrastruktura uvnitř budov: nové nebo rozsáhle zrekonstruované budovy musí splňovat požadavky na vnitřní infrastrukturu, jako jsou přístupové body pro sítě a optické rozvody, včetně obydlí renovovaných za účelem zlepšení energetické účinnosti. V důsledku toho bude pro vydávání stavebních povolení nutný povinný štítek "fibre ready“, s výjimkou některých míst, kde by byl požadavek nepřiměřený. Země EU by musely přijmout národní normy nebo technické specifikace, aby se kvalifikovaly pro označení. - Jednotné informační body: aby vnitrostátní orgány podpořily digitalizaci vnitrostátních postupů a sdílení informací, musely by zřídit jediné informační místo, které by mohlo získat finanční prostředky EU. Viz. B - základní problémy návrhu regulační podpory gigabitové konektivity K tomuto návrhu neproběhla zatím žádná veřejné konzultace a návrh navrhovaného doporučení EK o regulační podpoře gigabitové konektivity zásadně mění Evropský kodex elektronických komunikací, který byl schválen Evropským parlamentem a Radou a to např.: x možnost pro vnitrostátní regulační orgány, aby zrušily nebo zbavily povinnosti operátory v oblasti regulace velkoobchodních cen s významnou tržní silou x neutralizace možnosti vnitrostátních regulačních orgánů ukládat dodatečné regulační povinnosti operátorům s významnou tržní siloupodle článku 73 poté, co uložily nápravná opatření podle článku 72 x tlak na vnitrostátní regulační orgány k tomu, aby podněcovaly operátory s významnou tržní silou, aby předkládali navrhované dobrovolné závazky, a přijímaly takové závazky namísto ukládání regulačních povinností předpokládaných v EECC x možnost umělého zvyšování velkoobchodních cen za přístup ke starším měděným sítím během období jejich vyřazování a velkoobchodních cen sítím s velmi vysokou kapacitou bez poskytnutí jakéhokoli odůvodnění.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem