Přehled činnosti VNICTP za měsíc říjen 2022

Interní dokument asociace

Nedotační podpora

Poplatky a práce PPS Spektrum

PPS Spektrum: Testovací prostředí API portálu RLAN.

Funkcionalita API je na produkčním Portále RLAN nasazena. Z testování obdrželo ČTÚ drobné podněty, ty byly zapracovány.

Dokumentace k API byla zveřejněna (Registrace v 60 GHz, 5,8 GHz a 5,2 GHz | ČTÚ RLAN (ctu.cz).

Následně lze podle dokumentace postupovat pro spuštění/zprovoznění funkcionality API pro jednotlivé uživatele RLAN.

Dotační podpora

Databáze staveb ve stadiu záměru. Prostřednictvím různých jednání, z nichž některé jsme zprostředkovali, došlo MPO k názoru, že povinná koordinace staveb ve stádiu záměru bude muset být uplatněna pomocí novely Zákona 194/2017Sb. To nám dává možnost uplatnit přichystané připomínky, týkající se postavení JIM/ČTÚ při řešení sporů mezi podnikateli.

Proč vůbec potřebujeme legislativní změnu ke koordinaci staveb? Kromě usnadnění výstavby je to také na navázání na dotace z RRF pro pokrývání koridorů vlakové sítě.

V příloze prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, v rámci komponenty 1.3 je reforma č.1, která zahrnuje mimo jiné:

* Provádění opatření, včetně vstupu v platnost nezbytných legislativních úprav a dokončení technických specifikací, jejichž cílem je vytvoření databází plánovaných projektů.

Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací
Vstup v platnost opatření připravených Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž cílem je vytvořit databázi plánů investičních projektů a zvýšit počet měření kvality sítě
Ukazetele: Ustanovení zákonů s uvedením vstupu v platnost
Orientační harmonogram dokončení: Q2/2023

Pokud by změna neproběhla, dočkali bychom se přílepku k jakémukoliv zákonu s nulovou kvalitou - na příslušnou komponentu v RRF jsou navázány také dotace do pevných sítí, možná i backhaulů.

https://www.planobnovycr.cz/digitalni-transformace-3

Kolektivní správa

MKČR a Žádosti o doplňující informace v rámci správního řízení OSA:

„Jak jsme již dříve informovali, asociace jako jeden z účastníků správního řízení, vedeného Ministerstvem kultury (MKČR), o žádosti kolektivního správce OSA o vydání předchozího souhlasu MKČR se zvýšením sazeb odměn za užití hudebních děl na internetu pro rok 2019 oproti jejich předchozí výši o více než míru inflace, podala proti rozhodnutí MKČR v červenci 2022 rozklad.

V rámci tohoto správního řízení nyní asociace obdržela žádost MKČR o doplnění informací, která se týkala zejména způsobu užití děl v roce 2019, tzn. zda asociace, lépe řečeno její členové užívali v rozhodném roce díla způsobem uvedeným v návrhu sazebníku odměn pro užití na internetu, který je předmětem tohoto řízení.

Asociace k dotazům MKČR uvedla, že žádný člen VNICTP nepoužíval v roce 2019 bezúplatnou VoD/on-demand službu jako samostatnou službu/separátní online video službu, na kterou by se řešený návrh sazebníku odměn pro užití na internetu, který je předmětem tohoto řízení, dle dosavadního vývoje věci měl aplikovat. Případ budeme dál sledovat.“

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

EIDAS2 Směrnice zavede trvalý identifikátor namísto Rodného čísla.

Návrh Zákona o vyvlastnění: Navržená právní úprava má především za cíl urychlení a zjednodušení procesu vyvlastnění, neboť za současného stavu je délka vyvlastňovacího řízení a souvisejících postupů příčinou nepřiměřeného oddalování realizace veřejného zájmu, který se vyvlastněním naplňuje. Přestože je urychlení a usnadňování vyvlastnění důležitou hodnotou, nelze tak činit na úkor oprávněných zájmů vlastníků a dalších osob, jejichž nemovitosti jsou vyvlastněním dotčeny. Nová právní úprava má proto také za cíl nastolení spravedlivé rovnováhy mezi veřejným zájmem na realizaci veřejně prospěšných záměrů a právy dotčených osob. Nová právní úprava řeší nedostatky dosavadní právní úpravy. Dochází k umožnění vyvlastnění práva stavby a dalších nemovitých věcí, jejichž vyvlastnění dosud umožněno nebylo. Nová právní úprava dále inkorporuje úpravu obsaženou v liniovém zákoně a přizpůsobuje její instituty současným potřebám společnosti, stanovuje pravidla souběhu vyvlastnění a některých dalších řízení a mění přístup k ochraně třetích osob, které jsou vyvlastněním dotčeny.

Novela ZEK: navázání Univerzální služby na atributy sociálních dávek: zlepšení systému US zavedené v novele ZEK po transpozici ECCC.

Regulace EU:
Závěry Rady EU o bezpečnosti dodavatelského řetězce ICT. Rada EU 17.10. schválila dokument o posílení bezpečnosti
dodavatelských řetězců v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jsou zde konkrétní opatření na posílení aspektů
bezpečnosti dodavatelského řetězce - prověřování veřejných zakázek a přímých zahraničních investic aj..https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/the-c...
Návrh Komise na posílení odolnosti kritické infrastruktury EU.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6238

Europrivacy: první certifikační mechanismus pro zajištění souladu s GDPR
Europrivacy je první certifikační mechanismus, který prokazuje soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europrivacy-first-certific...

Ministerstvo vnitra - Návrh zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. Návrh Zákona byl zveřejněný kvůli dotazu podle Zákona o svobodném přístupu k informacím.

MV ČR zpracovává připomínky z Koaliční rady (K5). Nový návrh zákona předloží po vypořádání připomínek.

https://www.vnictp.cz/regulace-blokovani-obsahu-minivnitra

ČTÚ - vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení sítě.

Návrh vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení je předkládán v návaznosti na zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „transpoziční novela“), k provedení § 98 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 242/2012 Sb., o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě. Původně byla plánována novelizace dané vyhlášky, nicméně vzhledem k rozsahu změn, resp. rozšíření zmocnění je předkládána nová vyhláška, která z původní vyhlášky vychází. Změny souvisí zejména s rozšířením zmocnění k vydání vyhlášky a se změnami v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavedla transpoziční novela transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“) do českého právního řádu.

https://www.vnictp.cz/ctu-vyporadani-pripominek-k-navrhu-vyhlasky-o-kriteriich-urceni-zavazneho-naruseni-bezpecnosti-site

Změny v pravidelném sběru dat za rok 2022 ve formuláři ART222 - Služby poskytované v elektronických komunikacích

Výbor vznesl připomínky k dokumentu Návodné pokyny pro vyplňování formuláře ESD, ty však nebyly vypořádány a ČTÚ požádal MPO o vypořádání pro rok 2023. O této věci budeme informovat, je zásadní pro celkovou administrativní zátěž. Komunikace k ESD přímo s orgány EU ze strany VNICTP z.s. již byla zahájena, jednou z otázek je proplacení nákladů se sběrem dat.

Formuláře, které budete AUTOMATICKY VYPLŇOVAT BEZ VÝZVY dle novely ZEK jsou přiložené v tomto odkazu.

Prezentace ke sběru dat a demoverze datové věty je v odkazu https://www.vnictp.cz/prezentace-z-workshopu-ke-zmenam-v-pravidelnem-sbe...

Ostatní aktivity VNICTP

UHOS, podnět na zneužití dominantního postavení FTV Prima a TV Nova třetí osobou.

UHOS bere podnět vážně a již má ve věci utvořenou pracovní skupinu. Třetí osobou nabídnuté spotřebitelské šetření odmítli a vytvoří dotazníkové šetření přímo na webu UHOS. Žádají nás o komunikaci se spotřebiteli, která povede k šíření odkazu s dotazníkem. UHOS bude oslovovat členy VNICTP a velké operátory tak, aby oslovili poskytovatele pro 60 - 70% spotřebitelů. Myslí si, že chtějí 20% konverzi pro průkaznost šetření, což je podle mého názoru příliš vysoký a statisticky nepodložený požadavek. Statistik by považoval za průkazné i šetření, na které by odpovědělo 10 tis. respondentů. Oni chtějí 10% ze 2 milionů. Taková míra konverze je nepravděpodobná, 200 tis. respondentů, to by chtělo masovou propagaci. Pokud takovou propagaci vytvoříme, dostaneme se do kruhu zpochybňování průzkumu UHOSem a protistranou.

Dne 15.11. proběhla Valná hromada VNICTP. Zápis z Valné hromady najdete na webu VNICTP v neveřejné části po přihlášení. Aktuálně zápis schvalujeme ověřovateli zápisu.

Důležitá zpráva je rozhodnutí o novém rozhranní pro komunikaci VNICTP, tj. extranetu. Zjednodušíme spolupráci na jednotlivých tématech, pracovní skupiny zůstanou toliko pro rámcovou koordinaci. Neveřejné zprávy zůstanou skryté, s výjimkou z dobrých důvodů veřejnosti utajené komunikace bude vidět náhled zpráv pro členy, aby se uživatelé lépe oriantovali. Došlo také k rozhodnutí o mírném navýšení C členských příspěvků, vzhledem k rostoucím nákladům a inflaci.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Bc. Jakub Rejzek MBA, LL.M

prezident VNICTP z.s

Přehled činnosti VNICTP za měsíc říjen 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.