Změny v pravidelném sběru dat za rok 2022 ve formuláři ART222 - Služby poskytované v elektronických komunikacích

Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s. má i nadále připomínku k materiálu "Návodné pokyny". Možná odporují dokumentům, na které se odkazují ve svém úvodu. Připomínky jsme vznesli v pracovní skupině při MPO, nebyly však vypořádány. Pokud bychom mohli požádat touto cestou - změna ART222 oproti ART212 (variantně ART221), která nás udeřila do očí je především v Úvodní části a v části Problematika agregace. Nabyli jsme dojmu, že ČTÚ odmítá uznat jako disponibilní i takové přípojky, které jsou neaktivní, ale mohou být připojeny bez vysokých investic. Tento dojem vyplývá zejména z vět: Úvodní část: Formuláře pracují s pojmem disponibilní přípojka, přičemž tento nezahrnuje pouze v daném okamžiku existující infrastrukturu, ale i potenciál jejího snadného dobudování či inovace. Na existujících přípojkách přitom může být poskytována služba, potom se jedná zároveň o aktivní přípojku označovanou jako přístup. Na některých disponibilních přípojkách však služba poskytována být nemusí. Současně je možné v konkrétním rychlostním intervalu vykázat takovou disponibilní přípojku pouze za předpokladu, že jsou další části navazující sítě (páteřní, přípojné a distribuční sítě) již vybudované a současně je v příslušných přístupových bodech k dispozici dostatečná kapacita (viz podrobněji níže v textu). Problematika agregace: Je nutné, aby vykázané počty disponibilních přípojek v příslušných rychlostních kategoriích odpovídaly kapacitě sdíleného segmentu a aktivních síťových prvků. Rozumíme-li správně, pak změna mezi formuláři pro rok 2021 a pro rok 2022 je naprosto zásadní a říká, že všechny sítě, na kterých vykazujeme disponibilní přípojky, musí být již hotové. Bez ohledu na technologii nepůjde nově vykazovat přípojku, pro kterou nemám v danou chvíli instalovanou přípojnou kapacitu nebo kapacitu aktivních prvků. To však popírá tu nejzákladnější síťařskou logiku. Každá část sítě prochází průběžnou modernizací, dokonce i bez připojování nových účastníků. Níže v tabulce aplikace pravidla pro nárůst konektivity na základních propojovacích bodech, které potvrzuje CISCO Annual report za poslední dekádu. Jsme si jistí, že ČTÚ nemá v úmyslu nutit podnikatele vykazovat uměle nízká čísla disponibilních přípojek, neboť takový stav by poškozoval zájmy České republiky a atraktivitu pro investory. Průběžné nahrazování aktivních prvků sítě podle požadavků vyvolaných poptávkou, ať už organickou, či obchodní, je běžnou součástí podnikání v elektronických komunikacích. Požadavky na "hotová" vedení pasivních prvků v pokynech jsou, týkají se však pouze přípojek VHCN a aktivních prvků se pravidla netýkají (proč by také někdo nemohl na své technologii přípojné sítě posílit kapacitu výměnou základního switche se SM za vlnový multiplex či přidáním kapacity rádiové trasy, rozdíl je jen v médiu). Pokud se však ve své porozumění nového znění Návodných pokynů mýlíme, i potom si dovolujeme dokument doplnit tak, aby mu porozuměl správně i proslulý Tonda Vesničan. Jednoduchý a pochopitelný jazyk požadavků by měl být formuláři vlastní. Podnikatelé, kteří Návodné pokyny používají, nejsou vždy nadáni úřednickým duchem. Tabulka nárůstu kapacit v referenční síti, aplikace Cisco Annual report. Rok kapacita Mbps 2012 450 2014 600 2016 900 2018 1350 2020 2025 2022 3037 Změny: 1. Změny v pravidelném sběru dat za rok 2022 ve formuláři ART222 - Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART222“). Formulář ART222 (sledované období od 1. 1. do 31. 12. 2022) bude v systému ESD přidělen jako každoročně povinným osobám na začátku ledna 2023. Níže jsou stručně uvedeny hlavní změny, které se vztahují zejména k § 115a zákona o elektronických komunikacích, resp. článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace a souvisejících Pokynů BEREC k mapování (BoR (20) 42) a dále vychází z nových požadavků na monitorování situace na trhu elektronických komunikací a mezinárodního vykazování. Přehled úprav je níže rozdělen dle umístění v jednotlivých sekcích formuláře ART222: Sekce 1. Hlasová komunikační služba – pevná Odstranění ukazatele o veřejných telefonních automatech v řádku 17 (obdobně jako v pololetním formuláři ART221). Sekce 2. Služba přístupu k internetu v pevném místě Rozšíření sledovaných ukazatelů v přílohách pro vyplňování geografických údajů o službě přístupu k internetu a sítích pro poskytování těchto služeb včetně přidání nové přílohy pro vyplňování údajů za ostatní technologie (zejména PLC). Jak bylo avizováno na workshopu uskutečněném dne 1. 11. 2021, ČTÚ poskytne možnost vyzkoušet si vykazování geografických dat v upraveném členění a připravit se tak na změny v geografickém sběru dat za rok 2022, který bude realizován prostřednictvím formuláře ART222. Na workshopu budou opětovně sděleny změny a způsob vykazování geografických údajů a představen testovací formulář (v rozsahu Sekce 2. Služba přístupu k internetu v pevném místě, část maloobchod), který bude následně zpřístupněn prostřednictvím systému ESD k testování. Sekce 5. Mobilní služby a služby M2M Zavedení našeptávače názvů poskytovatelů služeb v řádku 1 (sloupec d). Přidání ukazatelů o mobilních přístupech k internetu v 5G sítích a objemu přenesených dat v 5G sítích v řádcích 20, 21, 24 a 25 a v přílohách 1 a 2. Přidání ukazatele o tržbách za M2M služby poskytované prostřednictvím SIM karet v řádku 27. Sekce 6. Šíření rozhlasového a televizního signálu Přidání ukazatele o tržbách za šíření satelitního rozhlasového a televizního vysílání v řádku 1. 2. Změna v přihlašování do systému ESD od 1. 1. 2023 a napojení systému ESD na Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci Ustanovení zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ukládá ČTÚ povinnost vyžadovat s účinností od 1. ledna 2023 pro přístup do systému ESD výhradně elektronickou identifikaci s využitím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, pokud je oprávněná či pověřená osoba pro systém ESD občanem státu, který implementoval nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS). Přihlašování prostřednictvím ověření elektronické identity prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – Identita občana (https://www.identitaobcana.cz) a následným propojením se stávajícím uživatelským účtem v systému ESD zadáním dříve využívaných přihlašovacích údajů je v systému ESD umožněno (prozatím na dobrovolné bázi) již od 24. 8. 2022.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem