Interní dokument VNICTP pro členy asociace.

Vážení kolegové,

přejeme Vám z celého srdce klidné prožití Vánočních svátků a Silvestra. Podobně jako v době letních prázdnin, i tentokrát posíláme Zprávu o činnosti za dva měsíce, listopad a prosinec, v jenom dokumentu. Ne, že by v listopadu bylo málo věcí na práci, ale co se nestihnulo dokončit do konce roku, o tom se dočtete v lednovém vydání.

Jak jsme psali v předchozí komunikaci, pro služby poskytované podle Zákona o elektronických komunikacích nás čekají legislativní změny, některé již od 1.1.2022. Proto je v úvodu newsletteru znovu shrnujeme. Najdete je v textu v sekci regulace.

Zároveň mi dovolte v reakci na Valnou hromadu poděkovat za důvěru, kterou jsme jako prezidium VNICTP dostali na dalších 5 let práce.

Při příležitosti Valné hromady jsme zaslali dopis regulátorovi trhu: Dopis ČTÚ - Shrnutí některých problémů v souvislosti s přípravou výročního zasedání k rukám regulátora. Vyzdvihujeme v něm nutnost některých změn ve spektru, urychlenou novelu zákona 194/2017 a především nutnost zavést API pro registrační portál. Zápis z Valné hromady spolku naleznete v neveřejné části intranetu.

Nedotační podpora

Jakub Rejzek, Martin Dvořák

3.11. Návrh nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu

Po pracovní linii pracovní skupiny pro oblast stavebního práva hmotného, zřízené na MMR k přípravě prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, jsme obdrželi k vyjádření návrh nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Prosím, považujte tento materiál za rozpracovaný a důvěrný. Prosím o Vaše návrhy na dílčí úpravy se zaměřením na věcnou stránku a Vaše případné připomínky nám zasílejte formou věcných návrhů a revizí textu. Pokusíme se připomínky obhájit vůči MMR a zohlednit je v textu vyhlášky ještě před samotným mezirezortním připomínkovém řízení.

MMR spustil demonstrační projekt "Databáze projektů ve fázi výstavby". Dodali jsme připomínky tak, aby dokázal zjednodušeně obsloužit všechny naše potřeby.

MMR požádal VNICTP o spolupráci při vytváření okruhů v oblasti digitalizace a usnadnění výstavby. V této souvislosti poukazujeme na plán technické novely ZEK, 127/2005Sb. Náš střechový zákon bude nutné otevřít, to využijeme pro změny některých okruhů:

Revize sankčních ustanovení.

Zjednodušení porozumění ustanovení a zavedení povinnosti regulátora připravovat Vzorové smlouvy a pořádat veřejně přístupná školení.

Větší důraz na přiměřenost ukládaných povinností podnikatelům - tak, aby nebyla dotčena ochrana spotřebitele.

Dotační podpora

3.12.2021 Schůze pracovní skupiny Mapování překvapila ujištěním MPO, že příjemci v novém období pro všechny programy budou muset být z řad MSP, malých a středních podniků. Podle prohlášení vedení příslušných oddělení jde o pokyn starého pana ministra, kterým řešil střet zájmů Andreje Babiše. Podle našeho názoru nebude udržitelné toto pravidlo požadovat v celém období, protože by odsoudili k zániku například projekty pro pokrývání železničních koridorů. O vývoji Vás budeme informovat.

K tématu regulace a dotace se vztahuje také aktivita spojená s Univerzální službou. ČTÚ vyzval celý trh k odpovědi na otázky:

Pro účely přezkumu zvláštních cen tímto Úřad žádá o poskytnutí následujících informací a zodpovězení následujících otázek:

1. Je podle názoru a zkušeností Vaší asociace nutné a potřebné uložit poskytování dílčí služby zvláštních cen (a to s ohledem na její výše uvedené rozšíření) v rámci univerzální služby jako povinnost?

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, domníváte se, že je na trhu dostupná obdobná služba dílčí službě zvláštních cen (a to s ohledem na její výše uvedené rozšíření) i bez uložení povinnosti v rámci univerzální služby?

3. Domníváte se, že cenová úroveň nabízených služeb (tarifů) spolu s uplatněním stávajících cenových zvýhodnění zajišťuje cenovou dostupnost uvedených služeb s ohledem na potřeby těchto osob a míru využívání služeb elektronických komunikací?

4. Uveďte, prosím, všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na uložení, případně neuložení služby zvláštních cen v rámci univerzální služby, jedná se např. o zkušenosti spotřebitelů, kteří o obdobnou službu žádali v minulosti.

Máte-li zájem odpovědět sami za sebe, udělejte to.

Moc děkujeme velké části členské základny za odevzdání připomínek k trhu 1 a trhu 3b. Jak je vidět, naše připomínky dostali velkou podporu, i z obecné trhu: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne... ; https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...

Úřad vypořádal připomínky VK k návrhu opatření obecné povahy týkající se VO přístupu k mobilním službám.

V listopadu byla také zahájena Veřejná konzultace MPO za účelem zajištění ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic. K němu jsme posílali zvláštní email a byli jsme k dispozici pro provedení připomínek. Vypořádání veřejné konzultace budeme zveřejňovat, počítáme s vyhlášení projektů z RRF fondů někdy v dubnu 2022.

Kolektivní správa

Kolektivní správa autorských práv. Bez veřejných aktivit, hodně se probírá novela Autorského zákona.

V oblasti spojené s požadavky FTV Prima byl vytvořený uzavřený kolektivní orgán při VNICTP, určený pro držitele licence Převzatého televizního a rozhlasového vysílání při RRTV. Rámcová smlouva byla uzavřena 29.12 a jejím účelem bylo spojit kolektivním vyjednáváním sílu několika bází členů. Členy VNICTP jsou důležité firmy pro trh, například SledováníTV nebo Smart Comp s KUKI.

Je třeba nadále počítat s tvrdým datem 1.3., po kterém nebude FTV Prima tolerovat možnost přetáčení reklam v odloženém sledování. Dává však možnost implementace technických opatření, které sníží dopad na uživatelský zážitek diváka. Je třeba uvést, že opatření jsou zaváděná simultánně pro všechny platformy. Podnikatelé si mohou vybírat z variant opatření:

Varianta 1 podle prezentace na Hospodářské komoře (v Dodatku označena jako Varianta 1)

  • Bez vkládané online reklamy, 3+3 min

Varianta 1a (v Dodatku označena jako Varianta 2)

  • s vkládanou online reklamou, 3,5 min TV a online reklamy

Varianta 2 (v Dodatku označena jako Varianta 3)

  • S vkládanou a nahrazení TV reklamy online reklamou, 3,5min

Varianta Rozšíření práv (v Dodatku označena jako Varianta 4)

  • Možnost zakoupení si přeskakování obchodních sděleni (varianta 4a jedna cena pro celou bázi a varianta 4b s rozdělením cen dle velikost báze)
Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

ZEK změny:

Novela zákona o návykových látkách (novelizační zákon 366/2021Sb.) zavádí povinnost blokovat nelegální internetové stránky, které má vést SUKL (§101a – 101c zákona 378/2007Sb. O léčivech) Pokuta až 2 miliony korun. Jde o stejný systém, který zavedl v minulosti blokování hazardních stránek.

Novinka pečlivě ukrytá v normě, kterou jistojistě nikdo z Vás nesleduje. Veřejná konzultace k této věci proběhla – s tím, že bude uplatněný stejný systém jako u Minfin. Prosím zástupce bezpečnostních feederů, aby doplnili tento nový zdroj odkazů k blokování do svých systémů. Whalebone již potvrdil, že jeho systém bude číst a blokovat na DNS resolverech.

Přenos služby nezaložené na číslech: novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (k 1.1.2022) zavádí institut změny poskytovatele služby přístupu k internetu (§ 34a).

Nově zavedený institut nám dává povinnost převádět uživatele mezi sebou – typicky při výpovědích služby, v režimu zákona. Změna se ale týká pouze uživatelů, kteří o změnu v režimu zákona požádají, nikoliv všech!

Shrnutí smlouvy:

Druhou novinku uvádíme jako nutnou splnit k 1.1.2022, přestože připouštíme, že se na ní může vztahovat přechodné ustanovení jako na ostatní změny dle §63 Zákona o elektronických komunikacích.

Jak je to s odloženou účinností podle Přechodných ustanovení? Úprava smluvních dokumentů je odložená přechodnými ustanoveními na 1.7.2022, stejně jako ostatní změny dle §63. Co však není možné odložit, je samotné právo spotřebitele. Suspendace spotřebitelského práva nesouvisí se suspendací povinnosti zveřejnit (doloženo judikátem). V praxi to znamená, že ČTÚ nebude ukládat sankce za nedostatky ve smluvních a předsmluvních dokumentech do 1.7.2022, ale bude ukládat sankce v případě stížnosti spotřebitele na krácení jeho práv.

Jedná se o povinnost ještě před uzavřením smlouvy poskytnout spotřebiteli Shrnutí smlouvy podle závazné šablony. Protože je šablona nepřehledná, ve spolupráci s NIX.cz jsme připravili vzor shrnutí, který Vám pomůže lépe se zorientovat.

Dostáváme dotazy, zda nepostačí stávající jednoduchá smlouva, která všechny požadavky dle Vzoru shrnutí smlouvy splňuje. Protože jsme nedostali od ČTÚ metodický pokyn, který by toto umožňoval, musíme se držet doslovného znění zákona a Shrnutí smlouvy poskytnout jako samostatný dokument.

Poskytnutí dokumentu si nechte potvrdit v textu samotné Smlouvy o poskytnutí služeb. Nebude tak nutné archivovat potvrzené Shrnutí smlouvy - zde podpis nutný není.

§63 ZEK(5) Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné než přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, je povinen poskytnout spotřebitelům také stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy odpovídající šabloně pro shrnutí smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie78). Toto shrnutí obsahuje alespoň
a) u podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťujícího přístup k veřejné komunikační síti jméno, popřípadě jména, příjmení, sídlo, obchodní firmu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě též označení a adresu umístění odštěpného závodu na území České republiky a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v případě, že se liší, kontaktní údaje pro vytýkání vad vyúčtování ceny nebo poskytované veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „reklamace“),
b) hlavní znaky každé poskytované služby elektronických komunikací,
c) ceny za aktivaci služeb elektronických komunikací a jakékoli pravidelné platby související s jejím používáním v případě, že je služba poskytována za přímou peněžní platbu,
d) délku trvání smlouvy a podmínky pro obnovení a zánik závazku ze smlouvy,
e) rozsah, v němž jsou produkty a služby určeny pro koncové uživatele se zdravotním postižením,
f) přehled informací požadovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu79), jde-li o služby přístupu k internetu.

Mikropodniky. Od 1.1. se stávají spotřebiteli také malí podnikatelé a mikropodniky. §63 odst. 4 přímo uvádí:

Informace podle odstavců 1, 2, 5 a 9 se poskytují též koncovému uživateli, kterým je mikropodnik77), malý podnik77) nebo nezisková organizace, ledaže se výslovně vzdal všech, nebo některých práv, která mu plynou z těchto odstavců. Koncový uživatel, který je mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, doloží tuto skutečnost prohlášením před uzavřením smlouvy s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, včetně informace, zda se zříká takového práva.

Zde pozor, pokud připojujete takové typy podniků (včetně neziskových organizací), z důvodů právní jistoty doporučujeme upravit smlouvy s nimi tak, aby neužívali ochrany spotřebitele. Změna by se neměla vztahovat na obchodní partnery – ISP, jsou-li mikropodnikem. Tito nejsou spotřebitelé, ale dále služby prodávají.

GDPR: Tento informační text se týká změn přístupu ke cookies v České republice. (A všech obdobných technologií, např. pixely, web beacons apod.).

Změna se týká souhlasu s využíváním cookies z principu OPT-OUT na princip OPT-IN.

Základní premisou změny je, že cookies mohou být užity a ukládány na zařízení uživatele webu jen na základě jeho výslovného souhlasu. Nadále nesmí být do zařízení uživatele uloženo nic, aniž by informovaně s takovým krokem souhlasil.

Výjimky jsou:

i) technický přenos dat, nebo

ii) nezbytnost pro řádné poskytnutí služby

Zároveň je vždy nutné myslet na to, že cookies mohou nést data, která jsou osobními údaji, případně být sama o sobě osobními údaji, kdy vše ještě musí být zároveň hodnoceno ve vztahu k GDPR. Níže v tabulkách jsou vidět rozdíly mezi současnou úpravou a úpravou účinnou od následujícího roku.

Dosavadní úprava

Zákon o elektronických komunikacích

GDPR

Technický přenos dat

Výjimka dle § 89 odst. 3 ZEK

Oprávněný zájem / plnění smlouvy

Poskytování služby

(objednávkový proces)

Výjimka dle § 89 odst. 3 ZEK

Oprávněný zájem / plnění smlouvy

Analytika

(nedochází-li ke sdílení dat)

Opt-out

Oprávněný zájem

Cílená reklama a další zpracování

Opt-out

Souhlas

Nová úprava

Zákon o elektronických komunikacích

GDPR

Technický přenos dat

Výjimka dle § 89 odst. 3 ZEK

Oprávněný zájem / plnění smlouvy

Poskytování služby

(objednávkový proces)

Výjimka dle § 89 odst. 3 ZEK

Oprávněný zájem / plnění smlouvy

Analytika

(nedochází-li ke sdílení dat)

Souhlas

Oprávněný zájem

Cílená reklama a další zpracování

Souhlas

Souhlas

Jak má souhlas vypadat?

Souhlas dle nové úpravy má mít stejné parametry jako souhlas dle GDPR, tedy musí být:

- Svobodný – souhlas nesmí být na nic vázán, respektive použití služby nesmí být podmíněno souhlasem, žádný cookie wall

- Konkrétní – souhlas se musí vztahovat ke konkrétnímu účelu a musí být určitý

- Informovaný – souhlas musí být učiněn na základě informací, které musí být uživateli předem poskytnuty

- Aktivní – souhlas musí být učiněn aktivním jednáním uživatele, žádná předzaškrtnutá políčka, page scrolling apod.

Souhlas a informace mohou být sbírány, resp. poskytnuty ve vrstvách v rámci cookie lišty nebo nějakého overlay. Nicméně, v první vrstvě musí být minimálně základní informace a identifikace společnosti, jako poskytovatele služby a shrnutí účelů, za kterými jsou cookies užívány a linky na přesné informace. V první vrstvě by měl být generální souhlas a tlačítko k úpravě nastavení. V rámci nastavení pak možnost si zvolit jednotlivé druhy cookies dle účelu s podrobnějším popisem, případně opět tlačítka „přijmout vše“ a „přijmout vybrané“.

Pro jednoduché weby se jeví jako nejschůdnější volba: povolit pouze nutné technické cookies + povolit vše s odkazem na popis funkcí cookies například společnosti Google, pokud je používáte.

Jaké cookies patří do které skupiny?

Zde je novela zákona celkem jednoznačná a s výjimkou cookies potřebných pro poskytnutí služby nebo technické zajištění přenosu dat již nerozlišuje další druhy.

Bez souhlasu je možné užít cookies, které slouží k zabezpečení poskytnutí služby a dále ty, které jsou nutné k jejímu poskytnutí. To je nutné posuzovat objektivně z pohledu uživatele, nikoliv z pohledu podnikatele. Jednoduše řečeno, z pohledu uživatele není třeba, aby měl podnikatel informace o tom, jakým způsobem jsem prohlížel web, na co jsem klikal, z jaké stránky jsem přišel atd.

Do bezsouhlasové skupiny tedy možno zařadit zejména:

- Cookies zajišťující bezpečnost, předcházení podvodům a eliminaci chyb

- Cookies zajišťující technické doručení obsahu (či reklamy)

- Cookies zajišťující propojování online aktivity uživatele s offline daty

- Cookies zajišťující identifikaci / propojení zařízení uživatele

- Cookies zajišťující zapamatování si stavu košíku

Souhlas bude dle striktního výkladu nutné mít k užití následujících cookies:

- Veškeré marketingové cookies

- Analytické cookies

- A/B testování

Průnik s GDPR

Jak vyplývá z tabulky, v případě, že jsou v rámci užití cookies zpracovány osobní údaje, je nutné dodržet i pravidla dle GDPR. Je třeba upozornit, že i v případě, že se bude jednat o účel, který v tabulce není podmíněn souhlasem, bude nutné obdržet pro zpracování dat v rámci tohoto účelu o výslovný souhlas, pokud bude v rámci zpracování docházet k přenosu dat do USA nebo Kanady (nebo jiné země, která negarantuje srovnatelná práva subjektů údajů).

Tyto změny nespadají pod přechodná ustanovení. Kontrolu jejich plnění provádí přímo Úřad na ochranu osobních údajů, nikoliv ČTÚ. Je tedy třeba změny sběru souhlasů s ukládáním cookies provést bez zbytečných odkladů.

Další změny ZEK a postupový diagram k nim dostanete v lednu. Jejich postupná implementace ve smluvních dokumentech do 1.7.2022 bude nutná pro všechny podnikatele. Do tohoto data však nejsme ohroženi sankcí v případě nesouladu smluvních dokumentů.

22.11.2021
EK spustila veřejnou konzultaci ohledně změn v Pravidlech pro státní podporu do broadband sítí (Broadband Guidelines). Zde máme velkou radost, protože upřesněný návrh pravidel potvrzuje naše dlouhodobé názory a řeší v náš prospěch spor o výklad s MPO a ČTÚ. Bezdrátové technologie, tedy jejich využití, nejsou v kolizi s definicí VHCN sítí. Vypadá to jako malichernost, ale sítě VHCN jsou důležitý nový termín, tvoří lepší kategorii NGA. Tím jsme získali lepší ochranu provedených investic a smysluplnější možnost využívání dotačních programů. Také ovlivní tlak na veřejné zásahy do našeho trhu, který způsobuje velké přesvědčení unijních a národních úřadů o špatné dostupnosti moderní infrastruktury v CZ. Sběr dat pro žebříčky v EU je ovlivněný vyhodnocováním jako dostatečného pokrytí zahrnutím pouze přípojek splňujících definice VHCN - jedním z hlavních důvodů nízkého umístění ČR v žebříčku přípojek Very High Capacity Network je nepřiznání statusu
VHCN pro statisíce kabelových přípojek Českým telekomunikačním úřadem. Sám Úřad tento problém přiznává a vysvětluje svůj rigidní postoj ve Výroční zprávě.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Termín: do 11.2.2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6049

23.11.2021
EK uveřejnila výsledky veřejné konzultace ohledně digitálních právech a principechhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europeans-express-strong-s...
9.12.2021 došlo na návrh EK k dohodě na prodloužení pravidel roamingu
za domácích podmínek pro cestující do roku 2032.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-welcomes-politi...https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211209_roaming_cs

Došlo k úpravě síťových plánů - opatření obecné povahy č. SP/3/XX.XXXX-X, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

Ostatní aktivity VNICTP

Přehled činností VNICTP za měsíc listopad a prosinec 2021

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.