Přehled činnosti VNICTP za měsíc červenec 2022

Interní dokument asociace

Nedotační podpora

Koordinace liniových staveb, databáze staveb ve stádiu záměru

V souvislosti s přípravou nové stavební legislativy, respektive s úpravou již schválené novely Stavebního kodexu se MPO pokouší vložit do zákonů:

416/2009 Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,

Zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, Zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

S potřebou koordinovat stavby nebojujeme, ta je všeobecná a potřebná. Sektor však jasně deklaroval potřebu zavedení možností dobrovolné koordinace staveb, nikoliv zavádění dalších povinností vymáhaných sankčním režimem. Jakkoliv celá léta voláme po potřebě zavádět nástroje pro koordinaci staveb, plošná zákonná povinnost znemožní postupovat urychleně, v případě potřeby i formou přidání se k jiné stavbě. Návrh v příloze je kontraproduktivním "bičem" na operátory, zejména ty bez potřebného aparátu sledující neustálé změny legislativy. MPO se bude snažit změny uplatnit pomocí poslanecké iniciativy.

Předpokládaná účinnost navrhovaných změn má být k 1. 1. 2024, tj. rovněž v návaznosti na změnu účinnosti nového stavebního zákona.

Dotační podpora

Mapování, PS VHCN - Návodné pokyny pro přílohy ART222_1207, a šířící se pokuty za nesplnění kapacity ve vyšších vrstvách sítě.

V souvislosti s připravovaným novým zněním Návodných pokynů pro mapování nás čeká důležitý souboj s MPO a některými úředníky na ČTÚ, který velmi pravděpodobně skončí soudní sporem o proporcionalitu regulace. Množí se nám nepravomocně udělené sankce, některé i velmi vysoké, ve kterých ČTÚ jako kontrolní orgán viní podnikatele ze špatně vykázaných dat.

ČTÚ s MPO striktně požadují, aby přípojná infrastruktura kapacitně odpovídala všem vykázaným disponibilním přípojkám, nikoliv pouze aktivním. Ve stávajícím výkladu Návodných pokynů je možné prohlásit, že sledujete zatížení sítě a jste schopní vyšší infrastrukturu posílit (a zkráceně popsat jak). MPO drobnými změnami v kapitole agregace směruje k nastavení povinnosti rezervace kapacity přípojné infrastruktury. Napsali jsme k tématu připomínku, ale požadujeme setkání pracovní skupiny. Ve čtvrtek 18.8. připravíme s kolegou zevrubnou analýzu a zašleme ji formou dopisu k rukám vedení MPO. Snaha MPO a regulátora "odbělit" mapu kvůli dotačním programům je naprosto lichá, aktuálně uplatňované sankce pramení z domnělého chybného mapování v místech, která nemají šanci aspirovat na dotační programy.

Naše připomínky jsou zde, nejdůležitější je tato:

Je však třeba vzít v úvahu reálné kapacitní možnosti posledního přístupového bodu, když nelze vykázat jako pokryté adresní body všechny v přímé viditelnosti bez zajištění dostatečné kapacity (např. je-li k dispozici kapacita pro pokrytí 10 adresních míst, nelze v dané lokalitě vykázat více než těchto 10, která jsou v přímé viditelnosti).

Podnikatel nemá povinnost předpokládat, která z disponibilních přípojek má větší či menší šanci na objednávku služby. MPO by mělo vzít v úvahu, že reálná penetrace v síti je 30%. Vždy bude chránit větší počet potencionálních zákazníků nežli je aktuální instalovaná kapacita v přípojném bodě. Požadavky MPO pro mapování odporují provozním zvyklostem, síťařské logice a v neposlední řade principům právního státu. Přístupové body jakékoliv sítě jsou dimenzovány na předpokládanou poptávku s rezervou, odpovídající organickému nárůstu kapacit v čase. Pokud je zájem vyšší nežli očekáváný, podnikatel přistupuje k investicím do výměny aktivních prvků či zahuštění sítě.

Jsme nucení konstatovat, že požadavky ochrany investic poplatné větě doplněné MPO do textu Návodných pokynů jsou již uplatňovány při kontrolní činnosti a některým podnikatelům byly nepravomocně uděleny sankce.

MPO by také mělo vzít na vědomí, že data jsou získávána z mapových podkladů strojním způsobem. Podnikatel není schopen vždy rozlišit, zda v cestě mezi přístupovým bodem a náhodným RUIAN ID v dosahu přístupového bodu nevyrost strom či není postavena nová budova. Český právní řád pracuje se principem proporcionality. Pevně věřím, že MPO neočekává od podnikatelů, že budou pro získávání dat pro úřední mapování utrácet opakovaně desítky milionů korun za plošné terénní průzkumy. Výstavba nových mikro přístupových bodů se vejde do podmínky přiměřených nákladů a stanoveného času.

Chce-li MPO a Úřad přesnější data pro účely stanovení intervenčních oblastí, nemá postupovat plošně.

Kolektivní správa

Podání rozkladu proti Opravenému rozhodnutí o žádosti OSA - internet 2019:

Asociace jako jeden z účastníků správního řízení o vydání předchozího souhlasu MKČR se zvýšením sazeb odměn za užití hudebních děl na internetu obdržela rozhodnutí MKČR ze dne 8. července 2022, č.j. MK 39094/2022 SOAP, jehož předmětem jsou nové sazby odměn OSA za bezúplatný streaming hudebných děl z repertoáru OSA v rámci užití na internetu, a to:
1. v případě bezúplatného přehrávání (streaming) audiovizuálních děl (Video on Demand)
2. v případě bezúplatného přehrávání (streaming) hudebních děl
3. stahováním (download) a přehráváním (streaming) hudebních nebo audiovizuálních děl v případě neposkytnutí součinnosti a
4. v případě hyperlinkových portálů

Předmětné řízení se týká sazebníku na rok 2019. MKČR souhlasilo s vytvořením nových sazeb ze strany OSA, když fakticky pouze porovnalo navrhované sazby za bezúplatný streaming se sazbami za úplatný streaming, přičemž došlo k závěru, že tyto sazby jsou stanoveny shodně, a proto jsou přiměřené.

Dále se MKČR stručně vyjádřilo i k námitce týkající se dvojího placení odměny, když původně byl tento bezúplatný druh užití zahrnut do odměny za vysílání. MKČR v této otázce vzalo v potaz vysvětlení ze strany OSA, že bude rozlišovat, zda vysílatel poskytuje službu VoD jako doplňkovou k hlavní nabízené službě nebo zda jde o samostatnou službu, kdy sazebník odměn pro užití online bude aplikován pouze v druhém případě. Z toho důvodu se dle názoru MKČR nejedná o dvojí odměnu za stejné užití. Avšak, bližší specifikace toho, co přesně se myslí bezúplatným přehráváním (streamingem) audiovizuálních děl (Video on Demand) není a sama o sobě může tato definice vyvolávat výkladové nejasnosti.

Asociace se proto rozhodla podat proti rozhodnutí MKČR rozklad.

Informace k analýze možného protisoutěžního jednání FTV Prima a TV Nova:

Zejména kvůli neustále narůstajícím požadavkům hlavních mediálních domů FTV Prima a TV NOVA jsme požádali specialisty na soutěžní právo z Weinhold Legal o zpracování analýzy možného nesoutěžního chování, respektive zneužití společného dominantního postavení při stanovení některých smluvních podmínek.

Analýza vyšla pozitivně, mediální domy si některé podmínky stanovují tak, aby nemohla být jejich služba testována poptávkou odděleně od ostatních TV kanálů. Argumentace je složitější a bude ještě diskutována. Přijměte prosím toto sdělení jako prostou informaci, že chceme přenastavit prostředí a bránit neodůvodněnému nárůstu vstupů pro IPTV platformy, které používáte.

Výstavba NGA

Žádost dle §149 Zákona 500/2004Sb, Správní řád, ke kauze možného porušení podmínek pro umisťování nadzemních vedení sítí elektronických komunikací s využitím ustanovení §2 písmeno (i) zákona 416/2009 Sb. Ustanovení liberuje přípojky vedení elektronických komunikací s délkou do 100 metrů od některých povinností běžných pro stavby přípojek delších nežli 100 metrů, stejně jako výstavbu jiných úseků staveb elektronických komunikací.

V MSK však Městský úřad Krnov a Krajský úřad MSK ze znění §2i zákona 416/2009 Sb. dovozují, že přípojky sítí elektronických komunikací nejsou stavbou. Taková domněnka vede úředníky k tvrzení, že výstavba přípojek do 100 metrů nepodléhá žádnému ustanovení Vyhlášky 501/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. Omezující pro sítě elektronických komunikací v této vyhlášce je zejména ustanovení §24 odst. 1 Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Dle našeho názoru jsou vyjádření Městského a Krajského úřadu zmatečná a neodpovídají právnímu systému povolování staveb v České republice.
Spojuje problematiku povolování staveb s veřejnoprávní problematikou vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využití území a návazně na to řeší nečinnost stavebního úřadu ve smyslu § 80 správního řádu 500/2004. Rovněž se odvolávají na rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.9 2019 jež, ale není relevantní, neboť řeší problematiku umístění energetického vedení nikoliv sítě EK či účastnických přípojek, které jsou řešeny jinými právními předpisy.

Jistě mohou někteří podnikatelé namítat, že stavěním přípojek do 100m bez jakékoliv návaznosti do stavební legislativy můžeme odstranit bariéry výstavby. Zde však bezpochyby pravidla pro umisťování staveb platí a mohlo by dojít k nucenému odstranění závěsných vedení, které některé firmy v MSK bez povolování instalují. Závazné stanovisko věc jednoznačně vyloží a sesouladí.

EU regulace a velkoobchodní přístup

Evropa:
Evropská komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2022 (DESI), který sleduje pokrok dosažený v členských státech EU v digitální oblasti.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-economy-and-societ...https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-soc...
Byl zveřejněn přehled pokroku členských států při provádění opatření Connectivity Toolbox measures.
Přehled představuje pokrok, kterého členské státy dosáhly při zavádění best practice - pro urychlení zavádění vysokokapacitních sítí.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/overview-member-states-...
Studie: Ceny mobilních a pevných širokopásmových služeb v Evropě v roce 2021. Studie poskytuje komplexní údaje o maloobchodních cenách pevných a mobilních širokopásmových nabídek pro rok 2021 pro spotřebitele v EU27, Spojeném království, Islandu, Norsku, Japonsku, Jižní Koreji a USA.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadb...

Širokopásmové pokrytí v Evropě v roce 2021. Studie Širokopásmové pokrytí v Evropě je navržena tak, aby sledovala pokrok členských států
EU při plnění jejich specifických cílů širokopásmového pokrytí –konkrétně: „Univerzální širokopásmové pokrytí s rychlostí alespoň 100 Mb/s, upgradovatelné na gigabitovou rychlost do roku 2025“ a
„Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030'.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/broadband-coverage-euro...

eGovernment Benchmark 2022. Benchmark eGovernmentu porovnává, jak vlády v celé Evropě poskytují digitální veřejné služby.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2022

KB konference ve Sněmovně a naše reakce na září

V Poslanecké sněmovně se 13.7. konala konference Výboru pro bezpečnost „Bezpečnost dodavatelského řetězce v sítích elektronických komunikací a další strategické infrastruktuře ČR“. V diskuzi, které jsme byli přítomní, popsal NUKIB svoje plány při regulaci telekomunikačních infrastruktur. Zástupci MZV, Vojenské rozvědky a NUKIB hovoří o militarizaci telekomunikační infrastruktury, nicméně jejich argumentace byla mnohdy věcně nesprávná - což poznali i někteří přítomní poslanci, například předseda Výboru pro bezpečnost P. Žáček.

Byla to první událost, ve které NUKIB a další zástupci volající po regulaci dodávek byli nuceni věcně argumentovat a diskuze byla vyvážená. Rozhodně vyzněla pro podporu samoregulace a co nejnižších zásahů úředníků bez politické odpovědnosti. Nevyváženost a přehnaná regulace může vést k podstatnému zpomalení budování sítí elektronických komunikací.

Debata bude pokračovat na "naší" akci 20.9. v CEVRO institutu od 15:00.

Ostatní aktivity VNICTP

O2 hrozí, že bude platit miliardy za zneužití postavení. Soud vrátil na začátek spor, ve kterém požaduje nástupce tehdejší společnosti Volný vedený naším viceprezidentem Martinem Dvořákem. Telefonica vytlačovala své internetové konkurenty a jejímu právnímu nástupci hrozí úhrada 4 miliard korun za zneužití monopolu.

https://archiv.hn.cz/c7-67094250-11pifu-841e0e10298f62c

Jan Klouda z Vodafone k této věci napsal:"No a teď se zase probudila diskuse o historicky tristní situaci na trhu DSL a tom, do jaké míry cenová politika O2 resp. CETIN
(historicky vždy propojených a nikoli separovaných, jak se nám snažily namluvit) poškodila trh.

Určitě doporučuji tenhle případ sledovat, protože se zabývá jednou z velkých bolestí českého telekomunikačního trhu, která jej pronásleduje
přes generaci a dodnes se z toho chudák nevzpamatoval...

Po výtce Komise a nucených nápravných opatření ke sdílení infrastruktury mezi O2 a T-mobilem je to druhá letošní prohra PPFky.
Jak bývá někdy evropské právo zatěžující a složité, jeho význam narůstá a ukazuje se, kam má smysl se obracet při složitých sporech."

V minulém Newsletteru jsem Vám slíbil tabulku - rukověť s pravidly pro ochranu spotřebitele. Tabulku máme hotovou a připravenou k rozeslání, pošleme ji však později samostatně či v další zprávě o činnosti.

ČTÚ vykládá jiným způsobem možné ukončení vztahu s účastníkem, včetně statusů mikropodniků jako spotřebitele. Odlišně znamená jinak nežli většina s námi spolupracujících právníků. Požádali jsme tedy o závazný výklad a čekáme na reakci z právního oddělení ČTÚ.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Bc. Jakub Rejzek MBA, LL.M

prezident VNICTP z.s

Přehled činnosti VNICTP za měsíc červenec 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.