Přehled činností VNICTP za měsíc leden 2023

Interní dokument asociace

Nedotační podpora

Dopad kapacity sítí elektronických komunikací - Metodický postup pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu

Na webu jsme zveřejnili podklady, které přislíbil ČTÚ na workshopu 6. 12. 2022 k nově vytvořenému dokumentu „Metodika pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu“. Metodika byla už na začátku nového roku zveřejněna na webových stránkách Úřadu. Je také zveřejněna prezentace z uvedeného workshopu, vypořádání připomínek a nakonec upravená (dle připomínek) verze „Kalkulačky“.

Dotační podpora

Neveřejné sítě veřejné správy: v dubnu 2023 vyhlásí MMR dotační výzvu pro výstavbu neveřejných sítí státní a veřejné správy. Celková alokace je 470 milionů korun a musí respektovat mapování infrastruktury VHCN, které provádí MPO. Pro stavebníky a investory: bude možné v těchto projektech i infrastrukturu odprodávat, provádět dlouhodobý pronájem formou IRU. Pokud máte zájem o bližší informace v této věci, kontaktujte jakub.rejzek@vnictp.cz

 • Bude možné nakupovat i mikrotrubičky, chráničky, … ale vždy projekt musí skončit umístěním (zafouknutím) kabelu/vlákna
 • Přípolože jsou možné, ale nutné rozdělit alikvotně náklady např. na výkop
 • Veřejná podpora - bude nutné identifikovat jednotlivé organizace užívající NSVS v jakém režimu poskytují veřejnou službu
Kolektivní správa

Vedlejší účastenství VNICTP ve věci ČASO vs. MKČR: VNICTP dorazilo vyrozumění od Městského soudu v Praze (MS v Praze) o probíhajícím řízení pod sp. zn. 5 A 29/2020 ve věci žalobce: Česká asociace satelitních operátorů, z.s. (ČASO) proti žalovanému: Ministerstvo kultury České republiky (MKČR), ve které ČASO podalo žalobu proti rozhodnutí spr. orgánu 20.12.2019 MK 77735/2019 OLP, který se týkal žádosti Intergramu o vydání předchozího souhlasu MKČR se zvýšením některých sazeb odměn za užití uměleckých výkonů, zvukových a zvukově obrazových záznamů pro rok 2019 nad míru inflace. VNICTP se rozhodlo, že v řízení před MS v Praze bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.

Novely zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb.: Na úrovni VNICPT v rámci pracovní skupiny PPS Média proběhla diskuse k novelám zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb. Obě novely rozšiřují, mimo jiné, i povinnosti provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (AVMS). Vzhledem k tomu, že některá ustanovení nejsou zcela jasná (např. problematika samoregulace, samoregulačních orgánů, zpracování Etických kodexů, podpora postižených se zrakovými a sluchovými vadami a tvoření Akčního plánu pro jejich ochranu), zkontaktujeme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se žádostí o schůzku, a to za účelem sjednocení výkladu – z našeho pohledu – problematických ustanovení pro jejich praktické použití.

OAZA/žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: Na Ministerstvo kultury České republiky (MKČR) jsme zaslali Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kolektivního správce OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s. (OAZA), a to ve věci oprávnění přiděleného ze strany MKČR ke kolektivní správě práv chráněných autorským zákonem. MKČR nám dopisem ze dne 2.2.2023 sdělilo, že OAZA má oprávnění k výkonu kolektivní správy pro užití kabelovým přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání ve smyslu § 22 odst. 2 autorského zákona (nikoliv práva na užití přenosem vysílání prostřednictvím jiných technologií dle § 22 odst. 1 autorského zákona).

Výstavba NGA

Zástupci Tmobile zvedají principy umisťování závěsných vedení. Rádi by v novém Stavebním zákoně usnadnili výměnu starých metalických kabelů za optická vedení, a to i proti vůli obcí. Návrh jsme zaslali členům asociace k projednání a přípomínky jsou většinově negativní. Text PN je zde: https://www.vnictp.cz/navrh-nadzemni-vedeni-tmobile

EU regulace a velkoobchodní přístup

16.1.2023 Nová pravidla pro kybernetickou a fyzickou odolnost kritických subjektů a sítí.
V platnost vstoupily dvě klíčové směrnice o kritické a digitální infrastruktuře:
1. Směrnice o opatřeních pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii (směrnice NIS 2)
2. Směrnice o odolnosti kritických entit (směrnice CER)
Směrnice NIS 2 má zajistit bezpečnější a silnější Evropu tím, že významně rozšíří sektory a typy kritických subjektů spadajících do její působnosti. Jedná se o poskytovatele veřejných sítí a služeb
elektronických komunikací, služeb datových center, nakládání s odpadními vodami a odpady, výrobu kritických produktů, poštovní a kurýrní služby a subjekty veřejné správy atd. Dále posílí požadavky na
řízení rizik kybernetické bezpečnosti, které jsou společnosti povinny dodržovat, a zefektivní povinnosti hlášení incidentů s přesnějšími ustanoveními o hlášení, obsahu a časovém plánu.

Směrnice NIS2 nahrazuje pravidla pro bezpečnost sítí a informačních systémů, první celoevropský právní předpis o kybernetické bezpečnosti.
CER směrnice nahrazuje směrnici o evropské kritické infrastruktuře z roku 2008. Nová pravidla posílí odolnost kritické infrastruktury vůči řadě hrozeb, včetně přírodních rizik, teroristických útoků, vnitřních
hrozeb nebo sabotáží. Pokryto bude 11 sektorů: energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, pitná voda, odpadní vody, digitální infrastruktura, veřejná správa, vesmír a potraviny. Členské státy budou muset přijmout národní strategii a provádět pravidelná hodnocení rizik, aby určily subjekty, které jsou považovány za kritické nebo životně důležité pro společnost a hospodářství.
Členské státy mají 21 měsíců na provedení obou směrnic do vnitrostátního práva.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-stronger-rules-start-a...
V návaznosti na toto NÚKIB k 26. lednu 2023 zahajuje veřejné konzultace předložených návrhů a v souladu se stanoveným harmonogramem žádá o zaslání případných připomínek do 26. února 2023 včetně.https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145
VNICTP požádál o prodloužení termínu na připomínky prostřednictvím HK ČR. Plánuje předložené návrhy extenzivně komentovat hlavně v oblastech rozsahu regulace a počtu dotčených subjektů.

Předběžné připomínky asociace jsou v tomto článku: https://www.vnictp.cz/predbezne-pripominky-vnictp-nis2-regulace-dodavatelskeho-retezce-pro-cleny-1

GIA (Gigabit Infrastructure Act)Koncem ledna 2023 unikly 2 návrhy Evropské komise spojené s podporou gigabitové konektivity.

Jedná se o:
A. novelu/revizi směrnice o snížení nákladů na výstavbu BB sítí (zákon č. 194/2017 Sb.), která by měla být GIA nahrazena
B. navrhované doporučení EK o regulační podpoře gigabitové konektivity (v současné době v meziútvarové konzultaci v rámci Evropské komise)
Viz. A - základní koncepty GIA:
- Infrastrukturní přístup: definice operátora sítě byla rozšířena tak, aby zahrnovala poskytovatele fyzické bezdrátové infrastruktury,
rozšiřuje se právo přístupu na veškerou infrastrukturu vlastněnou nebo kontrolovanou orgány veřejného sektoru možnou pro nasazení sítí (kanalizace, nikoli nemocnice nebo památky). Všechny přiměřené žádosti o přístup by měly být splněny za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND), včetně ceny. Členské státy by mohly zřídit orgán pro koordinaci takových žádostí o přístup a poskytování právního poradenství ohledně podmínek přístupu. Pro usnadnění přístupu by všichni provozovatelé sítí měli právo na přístup prostřednictvím jediného informačního místa k některým základním informacím o stávající fyzické infrastruktuře, zejména o její poloze a trase, typu a použití a kontaktním místě. Provozovatelé sítí a subjekty veřejného sektoru by museli takové minimální informace zpřístupnit do jednoho roku od vstupu nařízení v platnost. Tato povinnost transparentnosti se nevztahuje na infrastrukturu, která je považována za kritickou pro národní bezpečnost nebo kde by byla příliš nepřiměřená.
- Stavební práce: nad rámec stávající regulace musí provozovatelé sítí proaktivně zpřístupnit některé základní informace související s jejich
plánovanými stavebními pracemi v rané fázi prostřednictvím jediného informačního místa.
- Udělování povolení: nová zásada - pravidla upravující podmínky a postupy pro udělování povolení by měla být na vnitrostátní úrovni jednotná (zásadní pro ČR kdy podmínky se liší stavební úřad od stavebního úřadu). Kromě toho stanoví, že poplatky za takové postupy nesmějí překročit administrativní náklady. Všechna podání by musela projít jediným informačním místem. Byla přidána opatření zaručující včasné schválení povolení, zejména ve formě tichého souhlasu nebo práva na náhradu škod způsobených nedodržením zákonných lhůt.
- Infrastruktura uvnitř budov: nové nebo rozsáhle zrekonstruované budovy musí splňovat požadavky na vnitřní infrastrukturu, jako jsou přístupové body pro sítě a optické rozvody, včetně obydlí renovovaných za účelem zlepšení energetické účinnosti. V důsledku toho bude pro vydávání stavebních povolení nutný povinný štítek "fibre ready“, s výjimkou některých míst, kde by byl požadavek nepřiměřený. Země EU by musely přijmout národní normy nebo technické specifikace, aby se kvalifikovaly pro označení.
- Jednotné informační body: aby vnitrostátní orgány podpořily digitalizaci vnitrostátních postupů a sdílení informací, musely by
zřídit jediné informační místo, které by mohlo získat finanční prostředky EU.

Viz. B - základní problémy návrhu regulační podpory gigabitové konektivity
K tomuto návrhu neproběhla zatím žádná veřejné konzultace a návrh navrhovaného doporučení EK o regulační podpoře gigabitové konektivity
zásadně mění Evropský kodex elektronických komunikací, který byl schválen Evropským parlamentem a Radou a to např.:

x možnost pro vnitrostátní regulační orgány, aby zrušily nebo zbavily povinnosti operátory v oblasti regulace velkoobchodních cen s významnou tržní silou
x neutralizace možnosti vnitrostátních regulačních orgánů ukládat dodatečné regulační povinnosti operátorům s významnou tržní siloupodle článku 73 poté, co uložily nápravná opatření podle článku 72
x tlak na vnitrostátní regulační orgány k tomu, aby podněcovaly operátory s významnou tržní silou, aby předkládali navrhované dobrovolné závazky, a přijímaly takové závazky namísto ukládání regulačních povinností předpokládaných v EECC
x možnost umělého zvyšování velkoobchodních cen za přístup ke starším měděným sítím během období jejich vyřazování a velkoobchodních cen sítím s velmi vysokou kapacitou bez poskytnutí jakéhokoli odůvodnění.

Dezinformace: Hospodářská komora a SPIR zaslali žádost MV ČR Vítovi Rakušanovi s požadavkem na vtažení odborné veřejnosti do přípravy Zákona o dezinformacích. Z pohledu VNICTP jde především o aplikovatelnost regulace v internetu.

Po nastoupení nového předsedy Českého telekomunikačního úřadu plánovaně otevřeme otázku Jednotného místa pro blokování obsahu v internetu, který má za cíl řešit jednotný a státem provozovaný zrdoj URL, které stát požaduje blokovat.

PS MMO. Sešlo se úvodní jednání PS, které má za úkol otevřít jednání o podmínkách využívání VO infrastruktury. Úvodní body:

Zřizovací poplatek na již fyzicky zřízených přípojkách.

Marketing – vedený na koncové zákazníky bez jakékoli koordinace se skutečnými zákazníky – VO partnery.

Zrychlujemecesko.cz, podpora 365internet atd – možný cílený marginsqueeze

Neoznačování zásuvek – porušování smlouvy

Neobhajitelná výše zřizovacích poplatků za NNI propoje

Čekáme na schválení zápisu. Postup v dalším kole: korespondenční formou popsat CETINu návrhy a výhrady ve spolupráci.

Ostatní aktivity VNICTP

Monitorovací zpráva ČTÚ 1/2023 - kompletní znění k dispozici zde

Český telekomunikační úřad publikoval na svém webu svou první Monitorovací zprávu za letošní rok. Přináší v ní souhrn toho, čím by se měl ČTÚ v roce 2023 zabývat, spolu s informacemi o výsledcích podrobné kontroly dodržování podmínek všeobecného oprávnění o kvalitě služby, údajích o náležitostech, souvisejících s uzavíráním smluv po telefonu, a o nových formulářích v systému ESD.

 • Rok 2023 v ČTÚ

Rada ČTÚ se shodla na tom, že jednou z hlavních priorit pro letošní rok je dokončení 5. kola analýzy relevantních trhů spolu se spoluprací na projednávání a schvalování „technické novely“ ZEK. Podle Radou schváleného plánu činnosti ČTÚ pro rok 2023 se Úřad zaměří na vyhodnocení toho, jak fungují nově definované možnosti přenosu čísel a služby přístupu k internetu. Rada ČTÚ se zavazuje i v letošním roce podporovat aktivní přístup ČTÚ v odborné komunikaci se zástupci sektoru elektronických komunikací i poštovních služeb a v souvislosti s novou legislativou EU se bude připravovat na zajištění dozorových a dalších kompetencí, pokud mu budou svěřeny k výkonu.

V hlavních oblastech své činnosti se ČTÚ zaměří na následující:

 • Ochrana spotřebitele:
 • Cílené kontroly se zaměřením na nekalé obchodní praktiky
 • Řešení stížností a dalších podání ze strany uživatelů ve věci nevyžádaných marketingových hovorů
 • Osvětová a edukační činnost
 • Řešení případů podvodného spoofingu
 • Vývoj mobilní verze NetTestu pro Android
 • Univerzální služba:

Monitoring nově uložené povinnosti univerzální služby v elektronických komunikacích

Poskytování součinnosti poskytovatelům služeb pro osoby se zvláštními sociálními potřebami ve věci poskytování zvláštních cen a cenových plánů pro tyto osoby, následné vyhodnocení zkušenosti se zajištěním podpůrné SW aplikace a případné provedení úprav. Rozhodnutí o nákladech, které pro poskytovatele univerzální služby představovaly v roce 2022 neúnosnou zátěž, a jejich úhrada ze státního rozpočtu.

Dokončení procesu notifikace veřejné podpory u Evropské komise.

 • Kontrolní činnost

Kontrola plnění nových povinností při uzavírání spotřebitelských smluv, které vyplývají z občanského zákoníku.

Celostátní kontrola podmínek poskytování souhrnného přehledu základních smluvních informací neboli tzv. shrnutí smlouvy, které vychází ze vzoru stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2243. Průběžná kontrola toho, zda jsou rádiové kmitočty využívány v souladu s podmínkami všeobecných i individuálních oprávnění, monitoring leteckých tísňových kmitočtů.

Provádění kontrolních a ověřovacích měření všeho druhu včetně pokrytí signály mobilních rádiových sítí v oblastech, kde ČTÚ zaznamenává větší počet stížností ze strany občanů.

Měření plnění rozvojových kritérií dle podmínek „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz“

 • Podpora rozvoje sítí a služeb EK

Spolupráce s MPO na přípravě opatření pro zvýšení efektivity koordinace staveb, včetně návrhu novely zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Příprava a realizace výzev dotačního programu Vysokorychlostní internet vč. výzev na podporu budování backhaulu

 • Správa rádiového spektra

Výběrové řízení na podporu rozvoje zemského digitálního rozhlasového vysílání s cílem udělení přídělů rádiových kmitočtů.

Pokračování mezinárodní spolupráce na přípravě návrhů a pozic Evropy pro podzimní Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23, včetně zajištění aktivní účasti v průběhu jejího jednání.

Příprava ucelené aktualizace Strategie správy spektra s ustanovením příslušné společné pracovní skupiny.

Pokračování v implementaci nového SW pro správu rádiového spektra i v kontrolách plnění rozvojových kritérií.

 • Monitoring analýzy trhů EK

Příprava nové verze analýz relevantních trhů č. 1

Zahájení správního řízení o stanovení či zrušení stanoveni podniků s významnou tržní silou a uložení nebo zrušení nápravných opatření.

V závislosti na výsledku notifikačního řízení dokončení procesu analýzy relevantního trhu č. 3.

Dokončení správního řízení o stanovení nového podniku s významnou tržní silou.

 • Digitalizace a příprava na nové kompetence

Pokračování v procesu digitalizace vlastní činnosti i služeb poskytovaných širší veřejnosti.

Příprava na výkon nových kompetencí, pokud budou Úřadu svěřeny nově přijímanými právními předpisy.

 • Telekomunikační věstník leden 2023

Český telekomunikační úřad zveřejnil první letošní číslo svého Telekomunikačního věstníku. Ve své informativní části se věstník zabývá průběhem a výsledky výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Dne 22. srpna 2022 vyhlásil Úřad výběrové řízení na podnikatele, kterým bude v rámci univerzální služby uložena Povinnost. Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejnil v částce 8/2022 Telekomunikačního věstníku. V souladu s harmonogramem výběrového řízení předložily obálku s přihláškou do výběrového řízení čtyři společnosti: T-Mobile, Vodafone, O2 a PODA. U všech výběrová komise rozhodla, že jejich nabídka splňuje požadavky na plnění Povinnosti. Dne 18. října 2022 Rada Úřadu vyzvala společnosti O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s. a PODA a.s. k vyjádření se k návrhu rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby.

Telekomunikační věstník 1/2023 najdete v plné znění zde.

VNICTP z.s. usiluje o přepracování celého institutu Univerzální služby zvláštních cen, proto jsme připravili dva pozměňovací návrhy souvisejíci s aktuálně probíhající novelizací ZEK. Ty mají za cíl přesměrovat režim zvláštních cen vůči všem operátorům, a to formou univerzální dávky. Naše změna má mezi poslanci podporu. Odstraní se tak složitosti administrativního procesu a duplicita v přidělování dávek, kdy jedním z participujících úřadů potvrzující státní podporu na telekomunikační služby se měl stát ČTÚ. Proces, jakmile bude schválený, má spojit dávku na telekomunikační služby přímo s příspěvkem na bydlení. O vývoji budeme informovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů; za celý team VNICTP z.s.; Jakub Rejzek

Přehled činností VNICTP za měsíc leden 2023

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.