Vývoj na trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

18.10.2023 ČTÚ zpracoval na základě analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ návrh rozhodnutí o ceně k uložení povinností společnosti CETIN a.s. Výsledky analýzy Úřad uveřejnil dne 26. července 2023 v částce 3/2023. Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/07.2023 - 2. https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/467711/soubory/oop_art1_verejna_verze_k_vydani.pdf

V souladu s ustanovením ZoEK § 130 odst. 1 písm. a) se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 ZoEK uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace Úřad obdržené připomínky vypořádá a dokončí správní řízení. https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-cene-ve-veci-ulozeni-povinnosti-souvisejicich-s

V rozhodnutí ČTÚ plánuje uložit společnosti CETIN a.s. pro analýzou vymezené územní jednotky povinnost sjednávat maximální ceny za služby kolokace a nákladově orientované ceny za přístup k nenasvícenému  vláknu a uplatňovat pro služby zpřístupnění (fyzický  přístup k účastnickému kovovému vedení, fyzický přístup k účastnickému optickému vedení a virtuální přístup k účastnickému vedení) takové ceny služeb, které umožní stejně efektivním podnikatelům, jako účastník řízení (společnost CETIN) ziskovou replikovatelnost služeb na souvisejícím podřazeném velkoobchodním trhu služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu (bývalý trh č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“ – dle doporučení Evropské komise o relevantních trzích produktů a služeb, ze dne 9. října 2014 (2014/710/EU).

Uložení povinností REM
Na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě a výsledku analýzy bývalého relevantního trhu č. 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu ČTÚ zahájil dne 4. září 2023 správní řízení o uložení povinností REM, resp. o zrušení stávajících uložených povinností (trh. 3b). Návrhy rozhodnutí ČTÚ poskytl společnosti CETIN jako účastníkovi řízení a po vypořádání obdržených připomínek zahájil dne 18. října 2023 veřejnou konzultaci obou návrhů. Výzvy k uplatnění připomínek jsou zveřejněny na webových stránkách ČTÚ.

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-podniku-s-vyznamnou-trzni-3

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-zruseni-povinnosti-podniku-s-vyznamnou-trzni

Chceme upozornit na návrh rozhodnutí č. REM/1/XX.2023-XX (trh č.1) viz výše odkaz, kde pro vyjmenované obce je zavedena povinnost jak zpřístupnění účastnického kovového vedení, tak zpřístupnění účastnického optického vedení, dále přístup k nenasvíceným optickým vláknům a v neposlední řadě virtuální zpřístupnění účastnického vedení (VULA).

Bližší informace k povinnost VULA
Virtuální zpřístupnění účastnického vedení (VULA) se poskytne v případě, kdy není možné (technicky nebo ekonomicky) poskytnout fyzické zpřístupnění (kovové nebo optické vedení), nebo kdy není možné na tomto vedení provozovat službu, která byla na přístupovém vedení provozována před vysunutím DSLAMu a nasazením technologie vectoringu. Virtuálním zpřístupněním účastnického vedení (VULA) se rozumí vyhrazení dedikované přenosové kapacity mezi koncovým bodem sítě a přístupovým bodem, který je realizován ve stejné lokalitě, v níž je umístěn přístupový bod pro realizaci fyzického zpřístupnění účastnického vedení. V případě kovového účastnického vedení je přístupový bod umístěn na hlavním rozvodu příslušné ústředny, nebo ve vysunuté kolokaci, v případě optického účastnického vedení v lokalitě optického rozvaděče (ODF – Optical Distribution Frame). Virtuálním zpřístupněním účastnického vedení musí být umožněno zejména poskytování velkoobchodních služeb, které jsou omezeny například nasazením technologie vectoringu. Pokud například nasazení technologie vectoringu omezuje poskytování služeb s využitím technologie VDSL, ale neomezuje poskytování symetrických služeb SHDSL, nemusí virtuální zpřístupnění umožňovat poskytování symetrických služeb, ale pouze služeb VDSL.

 

Virtuální zpřístupnění účastnického vedení znamená, že žadatel o přístup bude mít v přístupovém bodě přístup k vyhrazenému datovému toku, resp. k službě od koncového bodu sítě po bod přístupu.

Správní orgán ukládá povinnost umožnit přístup i k nenasvíceným optickým vláknům. Oproti minulému rozhodnutí je tato povinnost v souladu se závěry Analýzy omezena pouze pro přístupy za účelem realizace páteřního propojení od koncentračního bodu přístupové sítě
účastníka řízení (např. hlavní rozvaděč, „street cabinet“), ve kterém žadatel o přístup požaduje přístup (fyzické či virtuální zpřístupnění, případně další doplňkové služby – např. kolokaci) k nejbližšímu uzlovému bodu jeho sítě se současným využitím velkoobchodních produktů účastníka řízení ze strany účastníka řízení.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem