Společné stanovisko Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí k procesu tvorby Národního plánu rozvoje sítí nové generace

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY PREZIDENT JAROSLAV HANÁK V PRAZE DNE 16. BŘEZNA 2016 Č.J.: GŘ/92/2016 Vážený pane ministře, rád bych Vás informoval o nových výsledcích činnosti Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí (dále jen „Platforma"), která funguje pod patronací Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR ve spolupráci všech relevantních zástupců odborné veřejnosti. Tato Platforma i nadále nabízí Vašemu ministerstvu svou odbornou pomoc v procesu tvorby Národního plánu rozvoje sítí nové generace (dále jen „Národní plán”). Byli bychom rádi, aby se MPO nyní ujalo ustavení pracovní skupiny, jejímž cílem bude koncipovat Národní plán rozvoje sítí nové generace při zohlednění principů obsažených v níže uvedeném společném stanovisku. Akcentujeme, že dle našeho názoru je nezbytně nutné projednávat Národní plán jako celek a nikoli per partes. Současně je zcela nutné, aby práce na Národním plánu a na koncepci výzev z programu Vysokorychlostní internet OP PIK probíhaly simultánně a koordinovaně. Platforma připravila společné jednotné stanovisko obsahující návrh bodů, které by měly být součástí Národního plánu a které jsou nutné k tomu, aby naplnil parametry předběžné podmínky Infrastruktura sítí nové generace pro čerpání z OP PIK. Byl bych rád, aby toto stanovisko bylo Vaším ministerstvem využito při tvorbě nové verze Národního plánu. Při sladění společného postupu Vašeho ministerstva a Platformy očekávám dodržení termínu pro schválení Národního plánu vládou a bezproblémovou notifikaci dokumentu Evropskou komisí, jakož i následné čerpání tolik diskutovaných dotací. Pevně věřím, že výše uvedené bude předmětem páteční konstruktivní debaty pod Vaším dohledem a předem děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu. S pozdravem, Příloha: Společné stanovisko Vážený pan Ing. Jan Mládek, CSc. ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Cc: Jaromír Novák, předseda Rady ČTIÍJ TELEFON (+420) 225 279 101 1 E-MAIL JHANAK@SPCR.CZ WEB WWW.SPCR.CZ I ADRESA FREYOVA 948/11, 190 OO PRAHA 9 -- Společné stanovisko Společné stanovisko Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí k procesu tvorby Národního plánu rozvoje sítí nové generace Zástupci odvětvových asociací sdružení v Platformě odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí (dále jen „Platforma“) vítají a pozitivně hodnotí změnu v přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) umožňující odborné veřejnosti zapojit se do procesu tvorby Národního plánu rozvoje sítí nové generace (dále jen „Národní plán“). Národní plán zpracovaný podle dále uvedených principů je stěžejním dokumentem, jehož cílem je stát se reálnou fungující strategií, která České republice zajistí optimální využití digitálního potenciálu k podpoře růstu ekonomiky i ke zlepšení života občanů. Platforma považuje Národní plán za klíčový dokument vymezující rámec pro:
 • podporu privátních investic do ICT a jejich ochranu,
 • rozvoj hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti,
 • účelné využití dotačních prostředků na rozvoj sítí nové generace v lokalitách, které neposkytují soukromým subjektům dostatečnou návratnost investic,
 • podporu rozvoje sítí nové generace i jinými prostředky než jsou dotace.
Návrh společného postupu Platformy a MPO při tvorbě Národního plánu: Národního plán v současné podobě nesplňuje náležitosti vyžadované předběžnou podmínkou pro čerpání z fondů EU v programovém období 2014 – 2020 s názvem Infrastruktura přístupových sítí nové generace (dále jen „předběžná podmínka č. 2.2“) a nemůže vést k optimálnímu řešení podpory rozvoje digitálních sítí. Nepovažujeme za proveditelné konvalidovat nedostatky nynějšího plánu pozdějším doplněním údajů o mapování. Národní plán je třeba zpracovat nově, a to na základě poznatků z mapování a následných analýz. Pro vytvoření Národního plánu v podobě splňující požadavky předběžné podmínky č. 2.2 po stránce obsahové i formální je třeba projednat Národní plán následujícím způsobem a v posloupnosti:
 1. Procedura – vyjasnit, co vše musí Národní plán obsahovat a s jakými procesy je spojen, aby splnil požadavky předběžné podmínky 2.2. Nastavit cíle a termíny pro jejich splnění.
 2. Priority Národního plánu – stanovit prioritní cíle, která by měl Národní plán kvantifikovat a řešit. Stanovit garanty a pracovní skupiny pro jednotlivé priority.
 3. Konkrétní znění Národního plánu – teprve po vyjasnění bodů 1 a 2 přistoupit k debatě o konkrétním znění a úpravách textu Národního plánu a dalších dokumentů, které musí vycházet z textu Národního plánu (výzvy OPPIK atd.).
Nezbytné obsahové náležitosti Národního plánu: Zatímco procedurální aspekty Národního plánu rozebrané níže budou mít značný význam pro proces notifikace Národního plánu jako dokumentu představujícího splnění předběžné podmínky č. 2.2 Evropské komisi, obsahové náležitosti plánu rozhodnou o jeho praktické využitelnosti a o možnosti zprostředkovat pozitivní efekt pro rozvoj ekonomiky a zlepšení kvality života v České republice. Snaha k dosažení těchto dopadů by pro předkladatele plánu měla být prioritní, vyžaduje přitom úzkou spolupráci s dotčenými subjekty. Naplnění následujících obsahových náležitostí napomůže nejen splnění předběžné podmínky 2.2, které je z pohledu dotací zcela imperativní, ale také zajistí zájem soukromých investorů o čerpání z dotačního titulu. 1 Analýzy nezbytné pro vypracování efektivní strategie a splnění aspektů předběžné podmínky č. 2.2:
 1. plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy,
 2. modely udržitelných investic,
 3. opatření na podporu soukromých investic.
Jde o přitom o klíčové podmínky pro čerpání dotací dle Národního plánu. 2 Základní parametry dotací V zájmu transparentnosti a předvídatelnosti, tedy objektivně podmínek nezbytných pro řízení privátních firem, nemohou tyto parametry být stanovovány teprve následně v rámci jednotlivých výzev, příruček pro žadatele a dalších dokumentů, které již nevyžadují schválení vládou, veřejnou konzultaci apod. Stanovení těchto parametrů také podléhá podmínkám transparentnosti dle pokynů Evropské komise. Jedná se zejména o následující parametry:
 1. Tzn. hodnotící kritéria
 2. Velkoobchodní nabídka
 3. Metodika určení bílého místa,
 4. Velikost území pro dotaci (definice oblasti, ve které se pokrývají bíle základní sídelní jednotky),
 5. Technologie/parametry sítě, podoba dotovaných sítí.
3 Ochrana investic Jasné definice sítí a technologií, které si zasluhují ochranu investic a nehrozí jejich znehodnocení veřejnou podporou. 4 Nedotační podpora NGA Součástí Národního plánu by měly být i konkrétní nedotační aktivity na podporu a zjednodušení výstavby NGA. Nezbytné procedurální náležitosti Národního plánu: Národní plán je do značné míry formální dokument nezbytný pro uvolnění dotací. Proto musí být vedle vhodně koncipovaného obsahu také bezchybný po formální a procesní stránce, aby jej nebylo možné zpochybnit, nebo dokonce vrátit Evropskou komisí k přepracování, na které již nebude čas. Je to právě forma a proces tvorby plánu, co bude příslušnými schvalující orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská komise) primárně hodnoceno. Důležitým datem pro schválení Národního plánu potom není 30. červen, kdy má být Národní plán předložen vládě, ale konec roku 2016, neboť k tomuto datu jej bude posuzovat Evropská komise. Proto by MPO s podporou odvětví mělo s premiérem sjednat posunutí termínu ve prospěch kvalitního znění a splnění všech procedur (analýzy, konzultace, vypořádání připomínek). 1 Soulad s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí Podoba dotací navržená v Národním plánu musí být v souladu s tímto základním dokumentem Evropské unie. Zejména jde o část 2.5 Posouzení slučitelnosti podle čl. 107 odst. 3 SFEU a 3.4 Forma opatření a nutnost omezit narušení hospodářské soutěže. V případě nesouladu hrozí vysoká pravděpodobnost napadení celého dotačního procesu, nebo neuznání dotací při zpětné kontrole EK. 2 Procesní část MPO ve spolupráci s Platformou a externím posuzovatelem (Ministerstvo pro místní rozvoj, které EU fondy řídí, nebo najatý externista) stanoví nezbytné kroky procesu spojeného s vypracováním Národního plánu a jeho schválením. Kromě vypracování potřebných analýz jde zejména o proces veřejné konzultace, který nesmí být zpochybněn. 3 Analytická část (splnění podmínky 2.2) Aktuální verze Národního plánu neobsahuje ani jednu z požadovaných analýz (Plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy, modely udržitelných investic, opatření na podporu soukromých investic). Všechny zásadní parametry (výběr lokality, investiční model, zaměření dotací (přístupová síť, backhaul), míra dotace) dotací musí mít oporu v analytických podkladech, aby nemohly být zpochybněny. Zpracování analýz navrhujeme realizovat Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro zjištění nákladů na výstavbu NGA sítí v různých typech lokalit a pro různé technologie doporučujeme MPO oslovit projekční kanceláře a společnosti zaměřené na výstavbu sítí a zadat jim vypracování studie zaměřené na analýzu výše nákladů a jejich struktury v několika modelových typech lokalit (typy by se lišily např.: velikost obce, hustota osídlení, typ budov, existence/neexistence backhaulu v obci apod.). Platforma dodá podklady typu: průměrná doba rychlosti výstavby, analýzy pro hodnocení tržního potenciálu lokality apod., které MPO usnadní vytvoření analýzy. Při tvorbě analytické části Národního plánu je nutné úzce spolupracovat s regulátorem trhu, Českým telekomunikačním úřadem. 4 Základní pravidla a klíčové parametry dotačních výzev Neoddělitelnou součástí schvalovací procedury Národního plánu rozvoje sítí nové generace musí být stanovení základních parametrů podpory v souladu s dotčenými subjekty a odbornou veřejností, což dopadá také na veškeré související dokumenty rozhodné pro přidělování podpory, zejména jednotlivé výzvy, které musí být zásadně přijímány za dodržení shodných podmínek transparentnosti a konzultace s odbornou veřejností, jaké vyžadují pokyny Evropské komise pro Národní plán. Mezi základní parametry dotačních výzev náleží zejména:
 1. Velkoobchodní nabídka - Národní plán by měl obsahovat podmínky a popis velkoobchodních produktů na dotovaných sítích a to včetně metodiky pro výpočet velkoobchodní ceny. Metodiku výpočtu cen by měl zpracovat ČTÚ. Velkoobchodní nabídka musí obsahovat přístup k fyzické infrastruktuře vybudované z dotačních prostředků.
 2. Velikost území pro vyhlášení výzev – V Národním plánu by mělo být uvedeno, na jak velká území budou vyhlašovány výzvy.
 3. Parametry dotovaných sítí a podporovaných technologií - Národní plán by měl obsahovat podmínky spojené s podobou a topologii dotovaných sítí (výčet možností). Např. požadavky na typ kabelů, počet vláken, parametry přípojky apod. Navrhujeme využít dokumentu Metodika pro výstavbu sdílené infrastruktury v elektronických komunikacích vypracovaného ICTU (člen Platformy).
 4. Podmínky spojené s přijetím dotace – Národní plán musí obsahovat všechny důležité podmínky spojené s přijetím dotace, aby se předešlo situaci, že tyto podmínky jsou různě upravovány v rámci výzev a nejsou dlouhodobě předem známy. Kromě podmínek spojených s parametry sítě a velkoobchodní nabídky, jde třeba o navrženou povinnost rezervovat
vlákna pro potřeby státní správy) a případně další podmínky, které MPO zvažuje. 5 Zapojení expertů Pro zajištění dostatečné kvality, odbornosti a transparentnosti textu Národního plánu doporučujeme MPO ve větší míře zapojit do jeho tvorby experty na danou problematiku. Mělo by jít zejména o oblasti „popis technologií a parametry sítí“ (např. ČVÚT), „ekonomická analýza“ (např. VŠE), „soulad Národního plánu s principy veřejné podpory, hospodářskou soutěží a Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí“ (např. ÚOHS, MMR jako garant EU fondů a zároveň zákona o veřejných zakázkách) a „Podoba velkoobchodní nabídky“ (např. ČTÚ). Členové Platformy jsou samozřejmě připraveni do tvorby Národního plánu zapojit své vlastní experty. 6 Soulad definic základních pojmů Je třeba sjednotit použité definice v textu Národního plánu a v dalších dokumentech (akční plán, příručka pro žadatele apod.). Při definici podmínek pro „dotovanou síť“ je třeba pamatovat, že podmínka tzv. skokové změny se netýká jen vyšších rychlostí a poměru download/upload, ale také rozsahu velkoobchodní nabídky. Je zapotřebí jednoznačně definovat pojmy „nová síť“ a „modernizovaná síť“. 7 Nedotační kroky na podporu rozvoje sítí nové generace Národní plán by měl obsahovat konkrétní návrhy na podporu soukromých investic (jde o součást předběžné podmínky 2.2). Platforma doporučuje stanovit konkrétní úkoly zejména v oblasti usnadnění výstavby nad rámec směrnice 2014/61 EU, které byly zástupci odvětví MPO opakovaně předloženy. Je třeba stanovit cíle a pověřit úkoly jednotlivé subjekty státní správy a vyvarovat se selhání jako v případě strategie Digitální Česko, kdy dobře navržené cíle v oblasti usnadnění výstavby nebyly realizovány. V Praze dne 15. 3. 2016

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem