Přehled činností VNICTP za měsíc prosinec 2022

Interní dokument asociace

-----------------------------------------

Vážení kolegové,
Český telekomunikační úřad, po konzultaci scénáře s VNICTP, připravil Návodná videa s pokyny pro sběr dat.
Žádost o přístup do systému ESD (povinná osoba evidovaná u ČTÚ)
Průvodce nastavením v systému ESD (pověřená osoba)
Vyplnění formuláře ART222
Videa by zasloužila více doplnit o informace, jak na práci s CSV souborem a vysvětlení k legislativnímu základu mapování - který plyne především z Evropského kodexu elektronických komunikací. Ve smyslu zjednodušení sběru dat a požadavků orgánů Unie vyvíjíme příslušnou aktivitu v DGs EK a v BERECu. Tak jako tak je videonávod ke sběru dat dobrým počinem, který i signalizuje změnu poměrů na Úřadě.
K samotnému sběru dat, který se řídí podle dokumentu Návodné pokyny pro sběr dat k formuláři ART 2022. Ten je složitý, odvolává se na mnohoznačné evropské dokumenty a "zavádí" podnikatele k obtížné výkladové povinnosti. Přitom ani samotní odborníci z odborů a oddělení regulace v úřadech a firmách nenalézají jednotné stanovisko. To vnímáme jako obrovský problém, protože Úřad v některých případech podnikatele potrestal sankcí.

Po schůzce 10.1. jsme obdrželi svolení dokument s příslušnými státními partnery přepracovat tak, aby byl srozumitelnější a sběr dat méně zatěžoval.

Rádi bychom zavedli větší důraz na princip přiměřenosti, tj. nastavení tolerance k chybám v mapování, které jsou způsobeny přiměřeností zatěže při sběru dat - prováděném na nedokonalé databázi RUIAN obvykle strojním vyhodnocením dosahu RUIAN ID od přístupového bodu, či neschopností prověřit stav dříve vybudované kabelové přípojky.

Nedotační podpora
  • Zákon o lobbování - dopis ministru vnitra

VNICTP odeslal dopis adresovaný ministerstvu vnitra s obavami nad návrhem Zákona o lobbování. Uplatnili jsme připomínky v rámci připomínkového řízení, dopis je doplňují a podtrhující situaci s obavami z nezamýšlených dopadů připravované regulace. Celé znění dopisu zde

  • Co jsou zvláštní ceny?

Zvláštní ceny jsou jednou z dílčích služeb tzv. univerzální služby. Univerzální služba představuje soubor služeb, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem spotřebitelům na celém území státu za dostupnou cenu. Za dostupnou se považuje cena, která zohledňuje úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel.

Popis zvláštních cen - obsahuje povinnost poskytovat zvláštní ceny?

Operátor, který podal přihlášku a vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení, uloží ČTÚ povinnost poskytovat tzv. zvláštní ceny, což znamená poskytovat výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek. Jinými slovy povinnost poskytovat „zlevněné tarify“. Zajímá vás více? Celý článek na webu - zde

Dotační podpora
  • 2.12.2022 Evropská komise přijala revidované Sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě („Pokyny pro širokopásmové připojení“).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-broadb...

Link na PDF pokynů:https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/124c08a6-1dfd-...

Komplexní přehled EU legislativy:https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/electronic-communication...

Revidované obecné zásady pro širokopásmové připojení stanoví pravidla, podle kterých bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámená členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU. Nové pokyny vstoupí v platnost prvním dnem po jejich zveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie, což se očekává v lednu 2023.

Hlavní principy nových pokynů:

- Sladit práh veřejné podpory pro pevné sítě s nejnovějším technologickým a tržním vývojem. Tyto změny umožní členským státům investovat do oblastí, kde trh neposkytuje a pravděpodobně nebude
poskytovat koncovým uživatelům rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání alespoň 150 Mbps. Jakákoli státní investice bude muset alespoň ztrojnásobit dostupnou rychlost stahování a v
konkurenčních oblastech poskytnout rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání 150 Mbps.

- Zavést nový hodnotící rámec pro nasazení mobilních (včetně 5G) sítí. Nové pokyny umožní členským státům podporovat mobilní sítě tam, kde by investici jinak soukromí operátoři neprovedli a která není zaručena jinými opatřeními, jako jsou povinnosti týkající se pokrytí spojené s využíváním určitého rádiového spektra.

- Zjednodušit některá pravidla s cílem usnadnit praktické uplatňování pokynů a snížit byrokracii pro společnosti a veřejné orgány. Revidované pokyny například umožňují členským státům vyžadovat od
operátorů, aby poskytovali nejvhodnější soubor produktů velkoobchodního přístupu v závislosti na situaci hospodářské soutěže v dané oblasti a poptávce po konkrétních produktech.

- Vyjasnit a poskytnout další pokyny k některým klíčovým pojmům, které jsou důležité pro posouzení státní podpory prováděné Komisí, jako je mapování, veřejné konzultace, výběrové řízení, ceny za velkoobchodní přístup a mechanismy zpětného získání. Pokud Vás zajímá více informací - zde

Link na PDF pokynů:https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/124c08a6-1dfd-452e-ad1e-3b9fa8c6ce18_en?filename=2022_broadband_guidelines.zip
Komplexní přehled EU legislativy:https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/electronic-communications/legislation_en

Klíčové je, že ochrana investic bude i nadále řízená podle dokumentu OBECNÉ NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH (GBER).

Dopad nových pokynů - úplné odstranění ochrany pro 30 - 100 Mbps pro stahování, ochrana se vztahuje pouze na přípojky 100+. V lednu či únoru 2023 bude k dispozici aktualizovaný GBER, který přinese možnost dotačních projektů do přípojných sítí - tedy do linky vedoucí do katastru dosud nepřipojeného kabelovou sítí.

  • Kmitočtové tabulky - SKUPINA PRO POLITIKU RÁDIOVÉHO SPEKTRA: Stanovisko k Světová radiokomunikační konference ITU-R 2023

Ke spodní a horní 6GHz. WiFi 6E pracuje až do 7.125 MHz, takže je dostupná technologie, kterou lze používat s kanály dle obrázku. Jde o 1200MHz spektra, které zejména může být využito pro vnitřní sítě - distribuci RLAN sítěmi po budovách a kampusech. Rozvinutí WiFi6E (i IMT-A) pro venkovní účely vadí poměrně rozvinutá síť PTP spojů využívající toto pásmo a nutnost jeho ochrany. Koexistence prozatím není možná, jen indoor. Vývoj bude časem směrovat k venkovním zařízením, kde se zdá být logické využití WiFi. Materiály najdete ke stažení zde

Kolektivní správa

Blokace web. stránek s nelegálním obsahem z pohledu autorského práva. Toto téma je důležité, protože hrozí povinnost blokovat obsah v internetu jednotlivými ISP na základě dokonce přeshraniční judikatury. To znamená stav, kdy provozovatel sítě bude muset při doručování obsahu zvážit, zda je povinnen uposlechnout výzvy k blokování či zda je takový požadavek nepřiměřený. Stav, ve kterém by se dostala technologická firma - ISP do role posuzování legality přenosu s důsledky ve formě sankcí, považujeme za extrémně nežádoucí.

„Dne 7.12.2022 se uskutečnila schůzka Sekce kulturního a kreativního průmyslu se Sekcí IT a telekomunikací při Hospodářské komoře ČR, jejíž účelem byla diskuse ohledně koncepčního řešení blokace webových stránek s nelegálním obsahem. Obě sekce předestřely své argumenty týkající se dané problematiky včetně návrhů možností dalšího postupu. Zástupci Sekce IT a telekomunikací v průběhu diskuse několikrát zdůraznili potřebu existence konkrétního správního orgánu jako tzv. „vypínacího“ úřadu, který by byl s to vydat autoritativní rozhodnutí včetně jednotného seznamu webových stránek s nelegálním obsahem, čím by byla zajištěna aplikovatelnost takového rozhodnutí vůči všem poskytovatelům internetového připojení. Na závěr obě sekce vyjádřily zájem pokračovat v diskusích a hledat řešení.“

Další schůzky proběhnou v lednu 2023, ve kterých stanovíme postup, nejlépe ve spolupráci se státním sektorem.

Oznámení o uplatnění řízení práva osoby zúčastněné na řízení

Na základě Vyrozumění o probíhajícím řízení Podle ustanovení § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního
řádu správního ze dne 03.01.2023 č. j. 5 A 29/2020-72 vám oznamujeme, že Výbor nezávislého ICT
průmyslu z. s. bude v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení podle § 34 odst. 3 s.ř.s.
aby mu při jednání bylo uděleno slovo a uplatňovat další práva daná ustanoveními s.ř.s. (zejména ust.
§ 8 odst. 5, § 49 odst. 5, § 60 odst. 5, § 74 odst. 1, §106 odst. 2 s.ř.s.).

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Ustanovení Pracovní skupiny MMO v rámci VNICTP z.s. Pracovní skupina otevřela nová témata týkající se velkoobchodní spolupráce při využívání MMO smlouvy s CETINEM. Zastřešujícím držitelem procesů je Filip Malina jako vedoucí ustanovené PS MMO. První schůzku plánujeme v lednu 2023. Od pracovní skupiny si slibuji sdílení jednotlivých problémů a možnost vyvinout kolektivně na CETIN tlak, zejména v oblastech výkladu regulačního rámce či oné MMO smlouvy.

Institut služby zvláštních cen. Vzhledem k rozšíření institutu zvláštních cen z hlasového volání také na datové služby, a rozšíření rozsahu podpory také na zvlášť sociálně slabé, přinášíme vysvětlení principů tohoto institutu ve zvláštním článku po přihlášení. V současné době probíhá novelizace ZEK, která změní principy prověřování a financování tohoto režimu.

Cílem VNICTP z.s. je dosáhnout takové změny, kdy by sociálně slabý či tělesně postižený uživatel dostával příspěvek na služby přímo od Úřadu práce, a to automaticky. V tomto směru jsme již odeslali deklaratorní dopis na ČTÚ. Po nástupu nového předsedy do funkce oslovíme přímo MPSV a další příslušná ministerstva, společně s DIA.

Energetická regulace: Zápis z jednání s energetiky pokračování.

Další schůzka s energetiky ohledně pochopení a nastavení regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu se konala 11.1.2023 (J. Rejzek, J. Grund za telco, pánové Bláha a Peňáz za energetiky).

Vyhláška o stavu nouze 80/2010 Sb. a vyhláška o dispečerském řízení energo soustavy 79/2010 Sb. nastavují podmínky pro předcházení stavu nouze a stav nouze v této podobě:

Regulační plán

Vypínací plán

Frekvenční plán.

https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/regulacni-plan#vypinaci

Vyhlášky prochází novelizací.

Regulační plán (snížením výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášenými stupni plánu omezování spotřeby) jsou energetické stavy, ve kterých může dojít k omezování spotřeby u odběratelů s distributorem danou sekvencí důležitosti odběrných míst. Poslední v regulaci spotřeby jsou domácnosti a zařízení kritické infrastruktury. Nedochází k odpojování, ale podniky a další subjekty jsou povinné omezit spotřebu energií na stanovenou mez. Toto je vymahatelné sankcemi ex post. Regulační plán je rozdělený na regulační stupně (Výstraha 0, potom stupně 1 až 6). Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně.

Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských děl a a dodávkách pitné vody, obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech a zařízeních Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie České republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na další složky Integrovaného záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny a na případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace v době krizových stavů.

Energetici vysvětlili, že z pohledu nové vyhlášky by mělo být liberalizační ustanovení vůči všem odběrným místům s převažujícím provozem (cca 50%+) pro napájení telekomunikačních služeb. Důrazně však doporučují, aby provozovatelé služeb ICT a telekomunikací nahlašovali při zřizovánání odběrných míst, že budou použity k účelům vylučujícím regulaci. Lze si požádat i o výjimky, pokud bude podmínky splňovat odběrné místo jen částečně či by mohla vzniknout nejistota, zda jde skutečně o provoz chráněné služby.

Vypínací plán

Vypnutí zařízení zákazníků podle vypínacího plánu a jeho opětné zapnutí provádí technický dispečink příslušného provozovatele soustavy v souladu se zásadami dispečerského řízení. Vypínání se uskutečňuje po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30.

Vypínací plán vypíná části sítě celé, tak jak jsou. Aktivace vypínacího proudu nebývá náhlá a souvisí s významnými událostmi v celoevropské propojené soustavě. V praxi probíhá tak, že jednotlivé části (obce, čtvrti) jsou vypínány na dispečerem stanovený čas. Obvykle se jedná o hodiny. Nelze dodávat vcelku, bez ohledu na status odběrného místa. (strategické objekty státu neřešíme). Tato mimořádná období pokrývají bateriové zálohy či generátory. Aktivace Vypínacího plánu nastává, pokud nestačí regulace podle Regulačního plánu (povodně, vítr a jiný živel, výpadek jaderných elektráren ve více evropských zemích). Energetici mají 60 minut na ohlášení.

Frekvenční plán

Cílem použití frekvenčního plánu je včasnými, automatickými zásahy do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet elektrizační soustavy po vzniku poruchy v hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců elektřiny a zákazníků a vytvořit podmínky pro rychlý návrat kmitočtu elektrizační soustavy do rozmezí hodnoty 49,8 - 50,2 Hz.

Aktivace Frekvenčního plánu je zcela automatická o odpojí síť bez varování. Při výchylce frekvence v síti mimo stanovenou mez by docházelo k poškození soustavy a zařízení na něj napojená. K takových situacím dojde při nedostatku energie v síti (náhlá nevyrovnanost výroby k hodnotě odběru).

Heslář:

12.12.2022 Komise zahájila veřejnou konzultaci o provádění zákona o digitálních trzích (dále jen „DMA“). Konzultace potrvá jeden měsíc a pomůže vytvořit konečné prováděcí nařízení Komise. Zákon o digitálních trzích vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2022 a začne se uplatňovat dne 2. května 2023. Zmocňuje Komisi k přijetí procesních pravidel ve vztahu k prosazování zákona o digitálních trzích.

Zákon o digitálních trzích (DMA) stanoví soubor úzce vymezených objektivních kritérií, podle nichž lze velkou online platformu kvalifikovat jako tzv. "Gatekeeper - strážce brány". To umožňuje, aby zákon DMA zůstal dobře zaměřen na problém, který chce řešit, pokud jde o velké, systémové online platformy.

Tato kritéria budou splněna, pokud společnost:

* má silné hospodářské postavení, významný dopad na vnitřní trh a působí ve více zemích EU
* má silnou zprostředkovatelskou pozici, což znamená, že propojuje velkou uživatelskou základnu s velkým počtem podniků
* má (nebo se chystá mít) pevné a trvalé postavení na trhu, což znamená, že je stabilní v čase, pokud společnost splnila dvě výše uvedená kritéria v každém z posledních tří účetních období

Jaké jsou výhody zákona o digitálních trzích?
Podnikoví uživatelé, kteří jsou při nabízení svých služeb na jednotném trhu závislí na strážcích, budou mít spravedlivější podnikatelské prostředí.
Inovátoři a začínající technologické podniky budou mít nové příležitosti konkurovat a inovovat v prostředí online platforem, aniž by museli dodržovat nespravedlivé podmínky omezující jejich rozvoj.
Spotřebitelé budou mít na výběr z více a lepších služeb, více možností změnit poskytovatele, pokud si to budou přát, přímý přístup ke službám a spravedlivější ceny.
Gatekeepři si zachovají všechny příležitosti k inovacím a nabídce nových služeb. Jednoduše nebudou smět používat nekalé praktiky vůči podnikovým uživatelům a zákazníkům, kteří jsou na nich závislí, aby získali neoprávněnou výhodu.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-public-consultation-implementation-digital-markets-act?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%E2%80%99s%20Digital%20Future

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k interoperabilní digitální veřejné službě – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie. Tato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.https://www.komora.cz/legislation/eu-4-23-interoperabilni-digitalni-verejne-sluzby-t-10-1-2023/

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci o digitálních službách – metodika pro výpočet poplatku za dohled.
Účelem tohoto nařízení v přenesené pravomoci je upřesnit kritéria, která se použijí při výpočtu poplatků za dohled stanovených v nařízení o digitálních službách (článek 43). Zejména stanoví podrobnou metodiku a postup pro stanovení odhadovaných nákladů a výpočet jednotlivých poplatků. Termín 12.1.2023 pro Hospodářskou komoru. Poplatky jsou spojené s dozorem a vymáhání EU legislativy Zákona o digitálních trzích. Více v odkazu. https://www.komora.cz/legislation/eu-5-23-narizeni-o-digitalnich-sluzbach-t-12-1-2023/
12.12.2022 Evropská komise přijala revidované Sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě („Pokyny pro širokopásmové připojení“).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-adopts-revised-state-aid-rules-broadband-networks?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%E2%80%99s%20Digital%20Futurehttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-broadband_en

15.12.2022 Digitální práva a principy: Předsedové Komise, Evropského parlamentu a Rady podepsali Evropskou deklaracihttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-rights-and-principles-presidents-commission-european-parliament-and-council-sign-european?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%E2%80%99s%20Digital%20Future
Financování inovativních 5G projektů Evropskou unií (transportní koridory + chytré komunity)https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/5g-smart-communities-first-wave-projects-selected-co-funding-5g-connectivity-infrastructures?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletterhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/5g-coverage-along-transport-corridors-first-wave-projects-selected-co-funding-5g-corridor?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

Ostatní aktivity VNICTP
  • Monitorovací zpráva ČTÚ 12/2022 přináší výsledky kontroly pošt Partner, přibližuje aplikaci NetTest, a kromě jiného také připomíná spotřebitelům rady, související s odesíláním a přijímáním balíků.

V úvodu Monitorovací zprávy ČTÚ ve stručnosti informuje o workshop pro odbornou veřejnost k nově vytvořenému dokumentu „Metodika pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu“, který se uskutečnil 6. prosince. Dále informuje o nových pravidlech telemarketingu, představených na schůzi sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele, a o nově zavedené povinnosti tzv. zvláštních cen, která vybraným operátorům vznikne k 1. 1. 2023, a která spočívá v poskytnutí slevy ve výši 200 Kč měsíčně pro zdravotně postižené a nízkopříjmové spotřebitele.

V rámci ochrany spotřebitele se ČTÚ zaměřil na služby pošty Partner, která představuje alternativu klasických poboček České pošty. Ve své Monitorovací zprávě se Úřad konkrétně věnuje problematice uplatnění reklamace při poškození zásilky. Další část Monitorovací zprávy je věnovaná nové aplikaci NetTest, která byla uvedena do provozu 1. prosince, a která nabízí kromě jiného možnost ověřit, zda internet v mobilu odpovídá smluvně definovaným parametrům.

V Monitorovací zprávě ČTÚ 12/2022 dále naleznete výsledky kontrol, které Úřad provedl v průběhu listopadu, statistiku vydaných rozhodnutí, údaje o počtu zahájených správních řízení a další informace. Úřad kontroloval například dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání kmitočtů, zkušební provoz základnových stanic 5G/LTE v pásmu 700 MHz nebo využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění.

V rámci ekonomické regulace Úřad v poslední Monitorovací zprávě tohoto roku informuje o schválení nových opatření obecné povahy (č. A/S1/12.2022-22) a zavedení regulace maximálních terminačních sazeb za ukončení hlasového volání v mobilních a pevných sítích k 1. lednu 2023.

V Monitorovací zprávě dále naleznete přehledné informace o aktualizaci cen regulovaného roamingu k 1. 1. 2023, informace o nově spuštěných DAB vysílačích a digitálním TV vysílání, a o přípravě Evropy na Světovou radiokomunikační konferenci, která se bude konat v příštím roce.

V závěru své zprávy Úřad informuje o sporech mezi podnikateli podle § 127 ZEK (SMART Comp., Kabelnet, INERCOM, ZK Investment Group).

Kompletní znění Monitorovací zprávy ČTÚ 12/2022 naleznete zde

Telekomunikační věstník ČTÚ z 21. 12. 2022 informuje o změnách v opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1. Tyto změny stanovuje Opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22. Věstník dále informuje o odůvodnění příslušných změn, popisuje situaci kolem analýzy trhu včetně změn v postavení některých společností, popisuje navrhované změny v analýze, a demonstruje situaci v několika grafech (tržní podíl nejvýznamnějších podnikatelů, vývoj celkového počtu termínovaných minut ve veřejných telefonních sítích, podíly nejvýznamnějších poskytovatelů služby ukončení volání v pevném místě aj.)

Oddíl státní správy – normativní část: Opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Informativní část obsahuje podrobné znění zmíněných změn.

Příloha obsahuje Obsahový rejstřík Telekomunikačního věstníku 2022.

Podrobnosti – souhrn

Ke změnám dochází v článku 2 písmenu a):

„a) stanovit podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu následující subjekt podnikající

v elektronických komunikacích:

AXFONE LLC, jednající prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby (nástupce společnosti Axfone s.r.o.); BT Limited, jednající prostřednictvím organizační složky; COPROSYS a.s.;

ČD-Telematika a.s.; České Radiokomunikace a.s.; Český bezdrát s.r.o.; Dialoga Servicios Interactivos, S.A.; Dial Telecom, a.s.; FIXNET s.r.o.; ha-vel internet s.r.o.; IPEX TELCO a.s.; J.S.tel s.r.o.

miniTEL s.r.o.; Nej.cz s.r.o.; NEW TELEKOM, spol. s r.o.; Nordic Telecom s.r.o. (nástupce Air Telecom s.r.o.); O2 Czech Republic a.s.; PODA a.s.; sipcz.net s.r.o.; Spinoco Czech Republic, a.s.;

Telco Pro Services, a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; VM Telecom CZ, s.r.o.; Vodafone Czech Republic a.s.; xPhoNet CZ s.r.o.“.

V článku 2 písmenu b):

„b) zrušit stanovení podniku s významnou tržní silou následujícímu subjektu podnikajícímu

v elektronických komunikacích:

CETIN a.s.; RIO Media a.s.; SMART Comp. a.s.; UPC Česká republika, s.r.o.“.

V článku 3 odstavci 1:

„(1) Úřad navrhuje uložit společnosti O2 Czech Republic, a.s. povinnosti podle § 51 odst. 6 písm. a), b), c) a d) Zákona a souvisejících opatření obecné povahy:

a) průhlednosti podle § 82 Zákona, uveřejnit informace týkající se propojení sítí pro službu ukončení volání (včetně účetních informací, smluvních podmínek, technických

specifikací, síťových charakteristik a cen); b) nediskriminace podle § 81 Zákona c) oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 Zákona tak aby, byly k dispozici

podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby, d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84

Zákona, 1. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na propojení sítí

nebo síťových zařízení pro službu ukončení volání, 2. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání

a přístup k jeho přiřazeným prostředkům pro službu ukončení volání, Úřad stanoví pro službu ukončení volání k těmto povinnostem technické, provozní a další podmínky zajišťující spravedlnost, proporcionalitu a včasnost.“.

Zmíněná opatření nabývají účinnosti 15. dnem ode dne uveřejnění ve Věstníku. Kompletní znění Telekomunikačního věstníku najdete zde.

Aktuality v legislativě Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

Dne 7. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 374/2022 Sb., který zásadním způsobem novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“).

Novela má za cíl transponovat tzv. modernizační směrnice Evropské unie, které byly přijaty na unijní úrovni, aby spotřebitelům poskytly dostatečnou ochranu na jednotném digitálním trhu.

Nejdůležitější:

Podnikatel má povinnost sdělit na začátku telefonního hovoru spotřebiteli svoji totožnost, případě totožnost jiné osoby, v jejímž zastoupení jedná, a obchodní účel hovoru.

§1820 Sdělení před uzavřením smlouvy

Nově má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě. To znamená, že mu nabídku zašle například elektronicky e-mailem nebo dopisem. Spotřebitel si tak může na základě získaných informací uzavření smlouvy rozmyslet. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je pak zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení, nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vůbec vázán.

Zákon specificky nestanoví, dokdy může spotřebitel takto obdrženou nabídku přijmout. Mělo by k tomu však případně dojít v přiměřené době. Nabídka může být i časově omezená ze strany podnikatele. Smlouva začne platit teprve poté, co je podnikateli doručeno přijetí nabídky.

Jestliže podnikatel nesdělí spotřebiteli na začátku hovoru svoji totožnost a případě totožnost jiné osoby, v jejímž zastoupení jedná, a obchodní účel hovoru, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

-------------

Novela zároveň napravuje některé legislativní chyby, jež zapříčinily nesoulad právního režimu ochrany spotřebitele s unijním právem. Mezi nejvýraznější prvky Novely patří rozšíření informační povinnosti podnikatele týkající se zboží a služeb nabízených online. Podnikatelé tak při poskytnutí slevy na zboží či služby budou muset informovat spotřebitele o nejnižší ceně takového zboží či služby za posledních 30 dní, čímž má být předcházeno manipulativním praktikám se slevami pouze „na oko“.

Novela též vyžaduje zavedení mechanismů, které umožní spotřebitelům hodnotit zboží či služby pouze v případě, kdy si takové zboží či služby skutečně zakoupili. Tyto mechanismy mají předcházet falešným recenzím. Novela též provádí tzv. „tlačítkovou novelu“ občanského zákoníku, která byla v minulosti již hojně diskutována.

V případě nákupu v e-shopu tak podnikatelé budou muset jasně uvést, že stisknutím tlačítka, jímž se de facto uzavírá smlouva mezi spotřebitelem a podnikatelem, je spotřebitel zavázán k úhradě zboží či služby. Je třeba skutečně zbystřit, protože neuvedení této informace u takového tlačítka vyvolává neplatnost smlouvy, ledaže se spotřebitel platnosti přímo dovolá.

Novela též zavádí plnohodnotnou regulaci smluv o poskytování digitálního obsahu. Je tak upraven způsob zpřístupnění digitálního obsahu, odpovědnost za vady, povinnost pravidelně aktualizovat digitální obsah, zvláštní způsob odstoupení od smlouvy a další specifika, jež tento typ smlouvy přináší. Změny lze též očekávat v případě uzavírání smluv přes telefon, kdy v případě uzavření smlouvy tímto způsobem bude nutné nabídku zboží nebo služby poskytnout spotřebiteli též v textové podobě. Novinkou je i právní domněnka vady věci při převzetí. Nově se bude mít za to, že věc byla vadná již při převzetí, projeví-li se vada věci v průběhu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že Novela nabývá účinnosti již dnem 6. ledna 2023, je třeba se na všechny změny náležitě připravit co nejdříve.

Hodně štěstí a mnoho pracovních úspěchů v novém roce.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů; za celý team VNICTP z.s.; Jakub Rejzek

Přehled činností VNICTP za měsíc prosinec 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.