Přehled činnosti VNICTP za měsíc srpen 2022

Interní dokument asociace

19.10. Vláda ČR jmenovala nového předsedu ČTÚ, dosavadního člena Rady Marka Eberta. Novým radním po Josefu Chomynovi je Jiří Šuchman. Stávající předsedkyně "dovládne" do konce ledna 2023, její mandát radní však trvá.

https://www.lupa.cz/aktuality/novym-radnim-ctu-je-ex-prezident-operators...

Jak jsem Vás informovali v minulém newsletteru, Dne 12. září 2022 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost oslovil Výbor nezávislého ICT průmyslu s nabídkou ve věci možné spolupráce nad tématem nově přicházející směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti tzv. NIS2 resp. implementace jejího obsahu do českého právního řádu společně s paralelní směrnicí CER. Jako Výbor si vážíme nabídky spolupráce, vzhledem k tomu, že se svými členskými subjekty dlouhodobě zabýváme kybernetickou bezpečností, jsme připraveni býti nápomocni, a rádi se posadíme se zástupci NUKIB a ostatními zástupci sektoru k jednomu stolu k diskusi a podnětům. V odkazu dáváme ke stažení prezentaci ze setkání dne 18.10. podle které jednání postupovalo. Na jejím konci (slidy 33-35) jsou uvedeny otázky, na které bychom rádi znali názor členů VNICTP. Samozřejmě uvítáme také jakékoliv další podněty, které budeme moci vzít ke zvážení. S ohledem na harmonogram tohoto projektu je vhodné moci pracovat s podněty co nejdříve, nicméně jak jsme se dohodli, že nejpozdější termín je do konce listopadu.

Závěry Rady EU o bezpečnosti dodavatelského řetězce ICT. Závěry Rady EU o bezpečnosti dodavatelského řetězce ICT. Rada EU 17.10. schválila dokument o posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Připomínám, že v minulosti se téma bezpečnosti ICT objevovalo především v souvislosti s dodávkami čínských technologií mobilním operátorům a státní správě. V této souvislosti se média zabývala například dodávkami technologií pro sítě 5G.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13664-2022-INIT/en/pdf

překlad: https://1drv.ms/b/s!Am_QmkAOhy6XjJ5C51aHCx6ZwNx8ew?e=aCWfTf

Výbor ve spolupráci s NIX.cz požádal MPO a ČTÚ o vytvoření Jednotného místa pro blokování obsahu. Vzniklo a stále vzniká (viz. záměr MV ČR blokovat dezinformační weby) Požádali jsme proto MPO a ČTÚ o otevření otázky systémové řešení blokování obsahu na internetu.

Zastáváme názor, že je urgentní vytvoření systémového řešení, které by integrovalo a zajišťovalo požadavky státu a Evropské unie na blokování obsahu ve světové síti Internet.

Jistě si vzpomínáte na vypjatou a emotivní diskuzi z roku 2016 při novele zákona o hazardních hrách, ve které jednotlivé strany uváděly argumenty pro a proti návrhu Ministerstva financí blokovat weby provozující hazardní hry bez řádné registrace. Zákonodárce tehdy akceptoval naše argumenty zejména technického rázu a nastavil takové podmínky pro blokování obsahu, které jsme jako poskytovatelé služeb elektronických komunikací schopni se stávajícími infrastrukturálními prostředky zabezpečit. Byť s výhradou, že blokování ze strany podnikatelů v elektronických komunikacích nikdy nemůže být svou povahou zcela efektivní a dá se obejít.

Požadavky státu na blokování obsahu poskytovateli služeb však z různých důvodů narůstají. Ať už se jedná o zákonné oprávnění Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nebo nově přílepkem k novele zákona o ekologickém zemědělství řešené oprávnění pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. K národním požadavkům přibývají také požadavky Evropské unie a komunitárního práva. Připravují se také další zákonné normy, ať už v oblasti autorského práva nebo odstraňování teroristického obsahu online, které přichází s dalšími požadavky na blokování.

Jsme připraveni se aktivně podílet na nastavení tohoto systémového přístupu, který by mě ve výsledku přinést větší právní jistotu podnikatelům v elektronických komunikacích a menší administrativní zátěž pro všechny zúčastněné.

Odpověď ČTÚ je zde: https://www.vnictp.cz/odpoved-ctu-systemove-reseni-blokovani-obsahu. ČTÚ aktivitu přivítal a požádal o konkrétní kroky, které budeme následovat.

Nedotační podpora

Koordinace staveb ve stádiu záměru. Tento návrh legislativní změny má za cíl uložit investorům z veřejných prostředků nad rámec Zákona 194/2017Sb. Tedy i přípolože k různým dotovaným projektům, plánovaných projektům veřejné správy a na dobrovolné bázi i privátnímn investicím. Cílem je sdělit záměr investice do liniové stavby - veřejného osvětlení, kanalizace, oprava chodníků, silnic atd. ještě ve stádiu plánování stavby. Na Ministerstvi dopravy se však návrh zadrhnul, ministerští právníci neradi vidí vstup další agendy do Zákona 416/2009Sb. - Liniový zákon.

MD ČR požaduje jinou normu jako nosič legislativní změny. Sektor přitom vyhodnotil Zákon 416/2009Sb. jako nejvhodnější - už proto, že byl v minulosti jako Lex specialis pro podobná opatření používaný.

Po databázi staveb ve stádiu záměru voláme od roku 2016. Dokonce i Kraje takovou databázi naplánovali pro umisťování sítí v krajských komunikacích. V některým městech je koordinace už nyní podmínkou vpuštění do území, např. Brno nebo některá další města. Systém je však někdy nefunguje jak má, občas naopak dochází ke zdržování. Koordinace záměrů má výhodu, protože se vyjádří projektanti více infrastruktur a mají šanci včas připravit technická opatření pro sdílení prostoru s jinými inženýrskými sítěmi. Proto se držíme názoru, že projekty mají nejlépe navzájem známé už v době plánování. MPO se proto rozhodlo nejít cestou nějakých doporučení, ale cestou normativního opatření. Nechci hodnotit jednotlivé možné cesty, ale sdílím obavu. Pokud vyžene Doprava MPO ze 416/2009Sb, odsuneme koordinaci staveb na dlouho či dokonce ad acta.

https://www.vnictp.cz/koordinace-staveb-komplikace-s-4162009sb-0

MMR ústy náměstka Sršně zopakovalo, že stále počítá se svým projektem Informační systém projektových záměrů – MMR ISPZ. Ten je dobrovolnou databází investic, který si mohou samosprávy při koordinaci vynucovat při investicích v území - pokud budou mít takový zájem, zejména statutární města.

Dotační podpora

Stále častěji se setkáváme s náznaky brzkého přehodnocování ochrany investit v orgánech EU. Zejména v BERECu se mluví o tlaku na posun ochrany investic. Společně s Martinem Dvořákem se do debaty s BERECem a jednotlivými DG připojujeme. Dalším cílem je snižovat "hlad" evropských orgánů po sběru dat, protože požadavky ESD nyní pramení především z EU.

Výzva z OP TAK na backhauly: MPO říká, že se jim komplikuje notifikace v EU a předpokládá jejich vyhlášení až v roce 2023.

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=ZWQb3_ytCXM

Kolektivní správa

V průběhu srpna 2022 jsme od jednotlivých kolektivních správců obdrželi návrhy sazebníku pro přenos vysílání pro rok 2023. Všechny sazebníky, tj. navrhované sazby, odpovídají uzavřeným dohodám a není třeba podávat námitky. Pro podání případných námitek byla lhůta do konce září 2022.

V pracovní skupině IPTV je třeba sdělit, že došlo (nikoliv přímo VNICTP) k podání podnětu k zahájení správního řízení na UHOS pro porušení pravidel hospodářské soutěže pro zneužití dominantního postavení televizních domů. O výsledcích Vás budeme informovat, protože podle našich informací UHOS podnět přijal a pracuje s ním.

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Zahájení nových výzev k předkládání návrhů s rozpočtem 277 milionů EUR na podporu investic do infrastruktur digitálního připojení - Komise
zahájila druhý soubor výzev k předkládání návrhů v rámci programu Connecting Europe Facility Digital.

Cílem EK je cílem podpořit projekty pro bezpečné, rychlé a vysokokapacitní sítě, páteřní infrastruktury včetně kvantové komunikace, cloud a podmořské kabely, posílit sítě, které spojují
venkovské, vzdálené a zámořské oblasti, stejně jako stále více digitalizovat dopravní a energetické sítě.

Financování se konkrétně zaměří na projekty zaměřené na posílení infrastruktury páteřní konektivity v rámci Evropy a s mezinárodními partnery v kontextu strategie Global Gateway. Komise rovněž poskytne finanční prostředky na projekty, jejichž cílem je vybavit poskytovatele klíčových služeb v místních komunitách a na hlavních dopravních trasách připojením 5G.
Výzvy jsou otevřené pro podniky, orgány veřejné správy a subjekty z členských států EU, zámořských území a zemí přidružených k programu.
Uzávěrka přihlášek je 23. února 2023. Zájemci budou mít možnost dozvědět se více o výzvách během online semináře dne 25. října.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-new-calls-proposals...

Ostatní aktivity VNICTP

Vláda 5. října schválila nařízení, které od 1. ledna do 31. prosince 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Věřím, že pro řadu z vás bude užitečné, když přiblížím, komu přináší zastropování pomoc a v jaké podobě.

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který bude nahrazen právě zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Pomoc v podobě zastropování cen energií by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Pro srovnání – na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun.

Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Pro poskytnutí pomoci ve formě zastropování je z pohledu firem v případě větší spotřeby energií rozhodující naplnění definice malého a středního podniku, a to podle čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (MSP). Jiný případný výklad či dělení podniků podle velikosti nejsou možné.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také všem firmám, zejména živnostníkům, malým a středním podnikatelům, a dále vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům připojeným na síti nízkého napětí, a to v plné výši bez dalších omezujících podmínek.

Oproti původnímu záměru pomoci jen odběratelům připojeným na nízkém napětí (100%) se podařilo také díky vyjednávání Hospodářské komory docílit rozšíření pomoci i na malé a střední podniky připojené na síť vysokého a velmi vysokého napětí. MSP budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Pokud tedy tyto podniky zavedou patřičná úsporná opatření, je dokonce možné, že by strop pokryl celou jejich spotřebu.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování pokryje také střední odběr všech malých a středních podniků s roční spotřebou od 630 do 4 200 MWh, ale pouze do úrovně 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let, a pokud v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu. To je také významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem.

Cenový strop se bude uplatňovat také u plynu pro výrobu tepla, a to bez ohledu na objem odběru plynu. To se týká zejména tepláren, ale i bytových domů s vlastní kotelnou.

KDY A JAK SE ZASTROPOVÁNÍ PROJEVÍ

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.

Nařízení vlády zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

V současné době vedeme intenzivní jednání, která zabezpečí zařazení telekomunikační infrastruktury na prioritní místa v regulačním plánu pro případ odpojování průmyslových podniků od sítě. Toto připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou a APMS.

Pozvánka na Valnou hromadu Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s.

Vážení a milí členové,
dovolte, abychom Vás jménem prezidia srdečně pozvali na Valnou hromadu Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s. Valná hromada se uskuteční 15. 11. 2022 od 10h, tentokrát na adrese U čokoládoven 818/9, 143 00 Praha 12 - Modřany ve společnosti VanCo.cz s.r.o.

Předběžný program:

- Úvodní slovo
- Zhodnocení činností pracovních skupin
- Finanční přehled
- Diskuse
- Závěr

Vaši účast prosím potvrďte na moji emailovou adresu tajemnice@vnictp.cz

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Bc. Jakub Rejzek MBA, LL.M

prezident VNICTP z.s

Přehled činnosti VNICTP za měsíc září 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.