Přehled činností VNICTP za měsíc únor 2022. Interní dokument VNICTP pro členy asociace.

Nedotační podpora

Investiční záměry MMR
MMR zveřejnil koordinační portál a vyzval nás k případným připomínkám. Portál a jeho zřízení vyplývá z dlouhodobé strategie Akční plán 2.0. Naše asociace iniciovala obnovení záměru "ohnutí" plánovacího nástroje pro sítě elektronických komunikací.

https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zameryhttps://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/dokumentyhttps://www.projektovezamery.cz/

Projektové záměry k Národnímu investičnímu plánu – MMR plánuje ISPZ

1) Vytvoření jednotné struktury dat
2) Liniové i samostatně stojící stavby? MMR: jdeme cestou, že chceme posbírat všechno. Na základě kritérií bude možné záměry filtrovat.
3) Jak a kdy to bude možné spustit pro podřízenky Kraje? Lze to spustit? MMR: je to malý jednoduchý systém. Máme registraci přes JIP, NIA, ISDS. Projektové záměry se zobrazují podle IČ. Je zde možné sdílet projektové záměry. Záměry lze udělat formou otevřených dat, takže je možné zcela zveřejnit. Základní projektové záměry jsou použitelné pro koordinaci.
4) Spolupráce s ČTÚ/JIM – problém není
5) Financování ISPZ – MPO/ČTÚ – MMR potřebuje peníze…
6) Zatím není systém notifikací ještě není, ale neodmítají ho rozvinout
7) Sekretariáty RSK jsou krajští správci (role zadavatel, role krajský správce, a správce IS). Role pro podnikatele zatím chybí, takže nevidíme všechny záměry.
8) V RIS – regionální informační servis jsou zobrazená otevřená data. Není systém notifikací, to je ale pouze problém peněz. MMR upřednostňuje zadávat přes ISPZ a provázat je na RIS, protože na to mají vysoutěženého programátora (i kontextem to zapadá do RIS). MMR chce provázat projekty na dotační tituly, a to je vhodnější v RISu.
9) Je v plánu přidat atributy pro lepší filtrování granularity území

Dotační podpora

7.2.2022 bylo zahájeno II. kolo veřejné konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy.https://www.verejnakonzultace.cz/https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/mpo-zahajuje-ii--kol...

Aktuální podoba výzvy k připomínkování je zveřejněná zde: https://www.vnictp.cz/schuzka-pracovni-skupiny-vhcn

Poznámky:

Výše dotace bude pravděpodobně plošně nastavená na 80%.

Gigabit, nejlépe symetrický je požadavek Komise pro RRF.

Návrh bodové zvýhodnění pro MSP koeficientem 0,2, který je uvedený v bodovém hodnocení

Rekreační objekty pokrývat za své, ale lze z dotované sítě.

Od vyhlášení 4 měsíce na přípravu projektů

Možnost doložení ze strana státu nebo obce / samospráv MPO zvažuje až v dalších výzvách.

Prodloužení z RRF je možná možné o 3 měsíce.

Kolektivní správa

Zuzana Hospodárová, Tereza Rychtaříková, Jakub Rejzek

„K problematice zákazu přetáčení/přeskakování reklam proběhlo v posledním období několik diskusí. Pozvání k té poslední, kterou pořádal před koncem února 2022 prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, obdrželi jednotliví účastníci trhu, tzn. pay-tv operátoři a mediální domy (TV Nova, FTV Prima), dále technologické společnosti, které se podílejí na vývoji konkrétních řešení pro pay-tv operátory, i novináři. Na této neformální diskusi zazněly již několikrát opakované názory. Zástupci pay-tv operátorů uvedli své konkrétní výhrady k požadavku FTV Prima ohledně zákazu přetáčení/přeskakování reklam a shodli se na tom, že by se mělo hledat jednotné technické řešení napříč celým trhem.

Absence společné komunikace v této věci mezi mediálními domy a pay-tv operátory by totiž mohla podle některých názorů vést k tomu, že vznikne celá řada řešení, která budou nevýhodná jak pro zákazníky, tak pro účastníky trhu. S tím souhlasil i zástupce TV Nova (byť TV Nova momentálně nepožaduje ani jinak nehodlá omezovat funkcionalitu služeb, pokud jde o přetáčení/přeskakování reklam). Naopak zástupci FTV Prima na neformální diskusi chyběli. Jako důvod uvedli svou obavu, že setkání považují z hlediska soutěžního práva za velmi problematické. Hospodářská komora ČR však s ohledem na neformální charakter setkání tento názor FTV Prima nesdílela. Nicméně, roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a to, aby se při hledání jednotného technického standardu postupovalo v souladu s pravidly hospodářské soutěže, považuje za důležité. Z opatrnosti bylo proto doporučeno, aby IT sekce (která zastřešuje pay-tv operátory a v rámci které vznikla pracovní skupina ohledně přetáčení/přeskakování reklam) a sekce kreativního průmyslu (která zastřešuje mediální domy) Hospodářské komory ČR, konzultovaly věc na úrovni ÚOHS.

V mezidobí došlo k tříměsíčnímu odkladu, kdy FTV Prima původní termín pro zavedení požadavku na zákaz přetáčení/přeskakování reklam, a to 1. března 2022 (i po vyostřené mediální kampani s jedním z pay-tv operátorů) posunula na 1. června 2022. Odhaduje se, že ani tento odklad situaci na trhu zřejmě vyřešit nepomůže. Dle posledních informací, navštívili zástupci mediálních domů ÚOHS, aby zjistili stanovisko k možnému společnému postupu. ÚOHS se k této možnosti vyjádřil negativně, to znamená, že by v takovém jednání mohl spatřovat protisoutěžní jednání. “

Výstavba NGA

Kybernetická bezpečnost:

VNICTP připravil analýzu návrhu nové směrnice NIS2 a jejího vlivu na ZKB. https://www.vnictp.cz/nis-2-jeji-vliv-na-zkb

V tuto chvíli není jasné, jakým způsobem a v jaké podobě bude směrnice NIS 2 transponována do českého právního řádu (a to i vzhledem k tomu, že dosud není dáno její finální znění). Už v tuto chvíli lze ale jednoznačně říci, že okruh subjektů, na které se bude směrnice NIS 2 vztahovat, bude podstatně širší, než u aktuálně platné a účinné směrnice NIS (směrnice 2016/1148), která byla transponována do českého ZKB.

Návrh směrnice NIS 2 předpokládá, že do působnosti směrnice budou zahrnuty všechny střední a velké společnosti ve vybraných odvětvích či poskytující druhy služeb (které jsou vyjmenovány v přílohách I a II návrhu směrnice NIS 2). Subjekty mají být klasifikovány podle odvětví, v němž působí (nebo druhu služeb, které poskytují) a na tomto základě rozděleny do dvou kategorií – základní (essential) a důležité (important), přičemž k základním subjektům se řadí všechny kategorie základních subjektů dle aktuálně platné a účinné směrnice NIS.

NUKIB: spolupráce na přípravě návrhu věcného záměru zákona

NUKIB nás požádal o spolupráci na tvorbě nové legislativy, která bude ošetřovat budoucí posuzování rizik spojené s dodavateli telekomunikačních zařízení. V této věci, také proto, že NIS2 nás velmi pravděpodobně zařadí mezi povinné subjekty, jsme silně aktivní a viditelní. https://www.vnictp.cz/nukib-spoluprace-na-priprave-navrhu-vecneho-zameru...

EU regulace a velkoobchodní přístup

Martin Dvořák, Jakub Rejzek

Oznamování podnikání - ČTÚ
ČTÚ zveřejnil elektronický formulář pro splnění povinnosti pro všechny podnikatele.
Souhrnnou informaci k ohlašování podnikání a povinnosti pro všechny stávající operátory podle novely zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2022 naleznete na:https://www.ctu.cz/oznamovani-podnikani.

Nový formulář k oznámení podnikání podle § 13 zákona o elektronických komunikacích naleznete zde - https://epekform.ctu.cz/Epek/Krok1I když jste provedli ohlášení v minulosti a neplánujete změny, nezapomeňte na přechodné ustanovení č. 8 výše uvedené novely. To znamená, všichni máte povinnost předložit oznámení na elektronickém formuláři a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona - to znamená do 30. června 2022!

Formulář byl po našem podnětu pozměněný, Úřad dokonce zveřejnil omluvu za zveřejnění nehotového díla.

Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online
V únoru a březnu 2022 probíhalo připomínkování návrhu zákona, adaptující právní řád ČR na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření
teroristického obsahu online. Jde především o určení příslušných vnitrostátních orgánů, které budou toto nařízení aplikovat, a o stanovení skutkových podstat přestupků spočívajících v porušení
povinností daných tímto nařízením. https://komora.cz/legislation/16-22-navrh-zakona-proti-sireni-teroristic...

Seznamu internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu se zákonem (SÚKL).
Úřad upřesnil dostupnost dat - seznam bude uveřejňován ve strojově čitelném formátu na opendata.sukl.cz. V části webu SÚKL
(https://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/seznam-stranek-s-nelegalni-nab...),
bude od 10.3.2022 zveřejněn odkaz na jeho umístění na opendata.sukl.cz.

Přenos služby dle §34a / OKU.

od 1.4.2022 platí vyhláška o přenositelnosti čísel vycházející z §34a novelizovaného ZEKu. Vyhláška ošetřuje také služby přístupu k internetu. Text níže:

Po dohodě v rámci Hospodářské komory ČR bude spuštěný i proces Společného technického řešení, které budete moci využít, požádá-li o přenos uživatel - spotřebitel.

Úřad plánuje vydat pokyny pro podnikatele, ale také pro spotřebitele.

Uplatnění připomínek čj. ČTÚ-9 996/2022-611 - Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Výbor nezávislého průmyslu z. s. uplatnil připomínky v Návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám - znění zveřejňujeme v příloze v odkazu.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA POSKYTOVATELE SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU
§ 11
(1) Poskytovatel služby přístupu k internetu
(dále jen „poskytovatel internetu“) je povinen na
svých internetových stránkách zveřejnit kontaktní
údaje pro účely komunikace ve věci změny poskytovatele
internetu, alespoň adresu elektronické pošty.
Komunikace mezi opouštěným a přejímajícím poskytovatelem
internetu musí být transparentní a musí
být zaznamenána tak, aby byl průběh změny poskytovatele
internetu prokazatelný. Způsob komunikace
lze v průběhu řešení konkrétní změny poskytovatele
internetu měnit pouze na základě dohody dotčených
poskytovatelů internetu.
(2) V případě existence společného řešení je
opouštěný i přejímající poskytovatel internetu povinen
jej využít pro komunikaci při změně poskytovatele
internetu, nedohodnou-li se jinak.
(3) V případě, že společné řešení neexistuje,
určuje způsob komunikace při změně poskytovatele
internetu prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných
podle odstavce 1 opouštěný poskytovatel
internetu, nedohodnou-li se dotčení poskytovatelé
internetu jinak.
§ 12
Objednávka změny poskytovatele internetu
obsahuje alespoň
a) ověřovací kód pro změnu poskytovatele internetu
podle § 34a odst. 5 písm. e) zákona o elektronických
komunikacích,
b) jednoznačnou identifikaci přejímajícího poskytovatele
internetu a
c) den, ke kterému má změna poskytovatele internetu
proběhnout.
§ 13
(1) Lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných
pro změnu poskytovatele internetu činí 4 pracovní
dny, nedohodnou-li se přejímající poskytovatel
a účastník na jiné lhůtě, a začíná běžet ode dne
obdržení objednávky změny poskytovatele internetu
opouštěným poskytovatelem internetu od přejímajícího
poskytovatele internetu.
(2) Opouštěný poskytovatel internetu objednávku
změny poskytovatele internetu ve lhůtě 1 pracovního
dne ode dne jejího obdržení odmítne, nebo
potvrdí. Spolu s potvrzením zašle přejímajícímu
poskytovateli internetu alespoň informaci, zda je
dotčená služba přístupu k internetu součástí balíčku
služeb nebo balíčku služeb a koncového zařízení,
v případě, že účastníkem je spotřebitel nebo mikropodnik,
malý podnik nebo nezisková organizace
podle § 63c odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.
(3) Opouštěný poskytovatel internetu odmítne
objednávku změny poskytovatele internetu v případě,
že
Částka 33 Sbírka zákonů č. 58 / 2022 Strana 653
a) eviduje k obdrženému ověřovacímu kódu pro
změnu poskytovatele internetu podle § 34a zákona
o elektronických komunikacích jinou
objednávku změny poskytovatele internetu,
b) je v objednávce změny poskytovatele internetu
neplatný ověřovací kód pro změnu poskytovatele
internetu podle § 34a odst. 5 písm. e) zákona
o elektronických komunikacích nebo
c) objednávka změny poskytovatele internetu neobsahuje
údaje podle § 12.
(4) Přejímající poskytovatel internetu je povinen
ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení informace
podle odstavce 2 věty druhé v případě existence
balíčku služeb nebo balíčku služeb a koncového zařízení
na základě pokynů účastníka objednávku
změny poskytovatele internetu beze změny potvrdit,
nebo uvést nové datum, ke kterému má změna poskytovatele
internetu proběhnout, anebo takovou
objednávku zrušit. Od obdržení objednávky změny
poskytovatele internetu nebo sdělení nového data
opouštěnému poskytovateli internetu do data, k němuž
má ke změně poskytovatele internetu dojít,
nesmí uplynout více než 60 pracovních dnů.
(5) Proces změny poskytovatele internetu je
ukončen aktivací služby přístupu k internetu přejímajícím
poskytovatelem internetu. Přejímající poskytovatel
internetu neprodleně informuje opouštěného
poskytovatele internetu o aktivaci služby.
§ 14
V případě, že nedojde k aktivaci služby přístupu
k internetu k účastníkem požadovanému dni, přejímající
poskytovatel internetu neprodleně informuje
opouštěného poskytovatele internetu. Poskytovatel
velkoobchodní služby přístupu k internetu obnoví
poskytování služby opouštěnému poskytovateli
internetu, aby tento mohl poskytovat účastníkovi
své služby podle § 34a odst. 8 zákona o elektronických
komunikacích.
§ 15
Změna poskytovatele internetu
za využití vzdáleného přístupu
Je-li to technicky proveditelné a pokud účastník
nepožaduje jinak, umožní přejímající poskytovatel
internetu realizaci změny poskytovatele internetu
za využití vzdáleného přístupu prostřednictvím přeprogramování
identifikátorů komunikačních zařízení
bez nutnosti fyzického přístupu k těmto zařízením.
§ 16
Úhrada nákladů společného řešení
(1) Úhrada za přístup do společného řešení
podle § 34a odst. 12 zákona o elektronických komunikacích
musí pokrývat účelně a efektivně vynaložené
náklady na pořízení a provoz systému.
(2) Za účelně a efektivně vynaložené náklady se
považují náklady vynaložené na zřízení, údržbu
a provoz společného řešení včetně zahrnutí odpisů
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
a osobních nákladů. Náklady, které vznikají na straně
poskytovatele internetu pro zajištění jeho přístupu
do společného řešení, nejsou v úhradě zohledněny.

EU:
Harmonizace spektra (900 MHz and 1800 MHz dostupné pro 5G aplikace).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/harmonising-spectrum-enhan...

Ostatní aktivity VNICTP

Regulatorní přezkum:

Během února a března jsme absolvovali cesty za podnikateli - členy VNICTP, ke kterým jsme přiváželi některé členy Rady ČTÚ, ale i poslance Parlamentu ČR. Cílem bylo seznámení se s některými postupy Úřadu, získávání poznatků o byrokratické zátěži a v několika případech dokonce se spisy z kontrolní činnosti a správního řízení. Mimo jiné byl na "indexu" neutuchající apetit Úřadu po datech.

Konstatovali jsme s poslanci a radními nedostatečnou úroveň automatizovaného předávání dat, mizerný stav státních databází (například RUIAN) a nedotažení portálu RLAN. Vždyť třeba prodlužování platnosti stanic RLAN se musí provádět ručně - Úřad slíbil automatickou dávkovou funkci, ale nestihnul ji vysoutěžit a záměr je tak odložený.

Zároveň jsme se prostřednictvím třetích osob ptali Úřadu dle zákona o svobodném přístupu k informacím na využívání dat sbíraných v pásmu 60 GHz:

V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11? V kolika případech bylo takové rušení zjištěno?“ Úřad odpověděl:
“Český telekomunikační úřad využil data z registračního portálu pro šetření dvou podnětů týkajících se rušení pevných spojů v pásmech d5 a d6 podle VO-R/12. V průběhu šetření nebylo rušení potvrzeno. Úřad dále využil data pro šetření jednoho případu oznámeného rušení pohyblivé služby (mobilní rádiové sítě) v jiném pásmu, které bylo ovlivněno zařízením provozovaným v pásmu 60 GHz. Rušení se prokázalo.”

V souladu se zásadami platnými pro regulaci jsme požádali Úřad o zrušení povinnosti spoje v pásmu 60 GHz registrovat. https://www.vnictp.cz/odpoved-na-podnet-k-regulatornimu-prezkumu-60-ghz

Pozvánka KKTS: Výbor se již tradičně stal odborným garantem konference Kam kráčí telekomunikační sítě. 5. května proběhne toto setkání v Olomouci, srdečně Vás zveme.
Program je zveřejněný na stránkách ISP-konference.cz

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Jakub Rejzek, předseda prezidia VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc únor 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.