Přehled činnosti VNICTP za měsíc srpen 2022

Interní dokument asociace

Vážení kolegové,

připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a craft legal - advokátní kanceláří, manuál pro změny smluv s účastníky podle novelizovaného Zákona o elektronických komunikacích. Dokument platí vždy ve verzi zveřejněné na stránkách Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s. na odkaze.

https://www.vnictp.cz/manual-postup-dle-zek-ochrana-spotrebitele-zmena-s...

Manuál je jednoduchou návodnou rukovjetí pro každého, kdo chce mít jistotu správností postupu při změnách smluv s klienty jejich veřejně dostupné sítě elektronických komunikací, ať jde o spotřebitele či účastníky bez spotřebitelských práv.

Nedotační podpora
Dotační podpora

Ministerstvo návrh povinné koordinace všech staveb ve stádiu záměru. Uspořádali jsme konzultace se členy, ve kterém jasně zazněla podpora návrhu - avšak s povinností pouze pro investory z veřejných prostředků. Příslušné změny v paragrafovém znění připraví MPO a předloží formou poslaneckého návrhu, který budeme včas ještě jednou konzultovat. Přepokládáme dodržení principů dobrovolnosti pro soukromé investice a povinnosti pro veřejné rozpočty.

MPO - Připravilo ve spolupráci s ČTÚ Návodné́ pokyny pro přílohy ART222. Došlo k odstranění některých upřesňujících vysvětlivek, které povedou k viceznačnému výkladu a možnosti Správních orgánů zpochybnit ochranu investic. Příklad je posuzování dostupné připojné kapacity u disponibilních přípojek. Princip je jednoduchý - nemáte přípojnou kapacitu pro všechny připojky, vyberte pouze tolik, pro které přípojná kapacita stačí. Taková "kulišárna" odporuje síťařské logice, protože posilování přípojných tras je kontinuální proces. Ačkoliv jsme v této věci zaslali připomínky, připravujeme dopis ministrovi MPO Síkelovi a PRU Továrkové, který zvlášť na tento nebezpečný detail upozorní.

MPO a Mapa Internetu. MPO spustil portál Mapa Internetu. Zpracovává umístění disponibilních přípojek podle technologií a teoretických rychlostí podle sběru dat. MPO si slibuje možnost zpětné vazby od občanů a samospráv pro veřejné konzultace při vyhlašování dotačních výzev. Portál však neobsahuje budoucí projekty, což MPO znesnadní nástroj ve veřejné konzultaci používat. Přenáška z KKTS k celé dotační politice včetně bachaulu je ZDE.

Kolektivní správa

Jak jsme již dříve informovali na jednoho z členů asociace se obrátil právní zástupce nositelů autorských práv (výrobců zvukově obrazových záznamů) s výzvou na zablokování webových stránek www.filmplanet.to a požadoval jejich znepřístupnění.

Argumentoval tím, že na těchto webových stránkách dochází k neoprávněnému sdělování autorských děl široké veřejnosti, k porušování práv výrobců zvukově obrazových záznamů a k majetkové újmě. V následujícím soudním řízení vydal Městský soud v Praze v této věci předběžné opatření a dotčenému členovi asociace uložil povinnost tyto webové stránky blokovat. Vzhledem k této skutečnosti je proto možné, že právní zástupce nositelů autorských práv bude požadovat blokaci www.filmplanet.to i po dalších členech asociace.

Záležitost je dále řešena v odvolacím řízení.

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Regulace ČR:
Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k
mobilním službám. ČTÚ se v této aktualizované verzi analýzy snaží odpovědět hlavně na výhrady Evropské komise ohledně reálnosti a času vstupu nových
infrastrukturních poskytovatelů služeb na trh na základě závazku národního roamingu z aukce 5G.

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...

Návrh vyhlášky o stanovení technických podrobností, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
Cílem vyhlášky je v souladu se zmocněním obsaženým v 44 odst. odst. 9 zákona o elektronických komunikacích stanovit technické podrobnosti,
rozsah a způsob poskytování jednotlivých doplňkových služeb k dílčím univerzálním službám podle písmen a) a b) v § 38 odst. 2 písm. d)
zákona.

https://komora.cz/legislation/148-22-navrh-vyhlasky-o-stanoveni-technick...

V srpnu 2022 proběhlo připomínkování novely z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Návrh zákona o elektronických komunikacích je předkládán z důvodu precizace problematiky vymezení osob s nízkými příjmy pro účely
poskytování zvláštních cen v rámci univerzální služby s cílem efektivně zacílit poskytování tzv. zvláštních cen pro potřebné
uživatele a umožnit státu kontrolu čerpání těchto zvláštních cen.https://komora.cz/legislation/130-22-novela-z-c-127-2005-sb-o-elektronic...

Blokování obsahu v Zákoně o ekologickém zemědělství:

Prezident bohužel dne 16. srpna 2022 podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh tohoto zákona byl v Poslanecké sněmovně při jednání Zemědělského výboru obohacen o pozměňovací návrhy, jejichž součástí byla kompetence k vytvéření a udržování dalšího seznamu blokovaných webových stránek.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nově vede seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek“), a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek a o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek.

Na rozdíl od kompetence Ministerstva financí, je výše uvedenou pravomocí nadán inspektorát a odvolacím orgánem je ústřední inspektorát inspekce (§ 3c). Účastníky řízení jsou provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek. Nelze-li některého z účastníků řízení identifikovat, je v úkonech v řízení označen jako provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek, a adresou těchto internetových stránek. Inspektorát nestanovuje v řízení opatrovníka v těchto případech.

Účastníkovi řízení doručuje inspektorát písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.

Inspekce je povinna neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu nebo výmazu provést zápis internetové stránky do seznamu internetových stránek nebo výmaz internetové stránky ze seznamu internetových stránek.

Povinnost pro ISP: Poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky je povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.

VNICTP z.s. navhrhne MPO, aby bylo zřízeno jednotné místo pro blokování obsahu s jednotnými pravidly, pravděpodobne zmocněním Úřadu. Téma blokování obsahu z důvodu více návrhů evroských směrnic, sankčního seznamu a národní legislativy jsme zpracovali ZDE v přednášce Weinhold Legal.

Ostatní aktivity VNICTP

Dne 12. září 2022 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost oslovil Výbor nezávislého ICT průmyslu s nabídkou ve věci možné spolupráce nad tématem nově přicházející směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti tzv. NIS2 resp. implementace jejího obsahu do českého právního řádu. Jako Výbor si vážíme nabídky spolupráce, vzhledem k tomu, že se svými členskými subjekty dlouhodobě zabýváme kybernetickou bezpečností, jsme připraveni býti nápomocni, a rádi se posadíme se zástupci NUKIB a ostatními zástupci sektoru k jednomu stolu k diskusi a podnětům.

Pod záštitou VNICTP z.s. proběhla konference KKTS v Plzni, s celým seznamem přednášek na aktuální témata. Abychom nemuseli jedno po druhém vypisovat, nabízíme Vám prostřednictvím Youtube kanálu záznamy každé jednotlivé z nic. Včetně velmi zajímavého kurzu do problematiky Rodných čísel, Satelitní konstelace EU, Opatření Krajů v usnadnění výstavby či kybernetické bezpečnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQb3_ytCXM&list=PL_T4TrRIyb3w_AGFKvyiNN7WpQ1fgfudk&index=15

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Bc. Jakub Rejzek MBA, LL.M

prezident VNICTP z.s

Přehled činnosti VNICTP za měsíc srpen 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.