Přehled činnosti VNICTP za měsíc říjen 2021. Interní dokument VNICTP pro členy asociace.

Předmluva:

Vážení kolegové,

blíží se závěr roku a s ním je třeba věnovat pozornost případným změnám v legislativě, protože k 1.1. a 1.7. každého roku vstupují v platnost novely zákonů.

Připravujeme pro Vás přehled změn, který budeme distribuovat v průběhu prosince, protože neočekáváme žádné změny smluvních dokumentů nebo Všeobecných smluvních podmínek, které by bylo nutné stihnout k Novému roku. Přeci jenom bude nutné dávat pozor na změny, a to změny na webových stránkách Vašich firem.

Novela Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacím zavádí nový institut, a to změnu poskytovatele služeb připojení k internetu. Podle §34a odst. (1) je Poskytovatel služby přístupu k internetu je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, mohl změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné.

Tento nový institut se bude v budoucnosti spoléhat na podobné technické řešení, jaké dnes provozují např. mobilní operátoři, ale do té doby je nutné uvést na webových stránkách kontaktní údaje, na které se může jiný poskytovatel obrátit. Ustanovení §11 Vyhlášky uvádí: Poskytovatel internetu je povinen na svých internetových stránkách snadno dostupným způsobem zveřejnit kontaktní údaje pro účely komunikace ve věci změny poskytovatele internetu, minimálně adresu elektronické pošty.

Zároveň Vás prosíme o odevzdání těchto údajů Vás prosím o zaslání těchto údajů paní Tomanové na amaya.tomanova@isp-konference.cz, anebo jej přímo vyplňte. Tento seznam bude veřejný,

Není samozřejmě povinností žádného z Vás zadat kontaktní informace do odkazu v této zprávě, ten má pouze dočasně ulehčit práci nám všem při vyhledávání kontaktů. Vaší zákonnou povinností je takové údaje zveřejnit na Vašem webu.

Tato novela je vyvolána ustanoveními Směrnice (EU)2018/1972 Evropská kodex elektronických komunikací.

------

Další nutnou změnou je změna přístupu ke cookies v Vašich webových prezentacích. Novela požaduje, aby každý, kdo pracuje s jinými, nežli pro chod webových stránek nezbytnými cookies dal možnost vůbec nedal možnost spuštění těchto souborů, dokud uživatel stránek neudělí souhlas. Z režimu OPT-out přecházíme na režim OPT-in.
Většina z Vás používá pouze technická cookies, zde stačí zobrazit informaci o jejich existenci v nějakém informačním memorandu, které není třeba odsouhlasovat. Kdo by měl zájem o workshop na toto téma, nabízím jeho uspořádání s konzultantem GDPR panem Ondrouškem, a to videoformou.

Děkuji Vám; Jakub Rejzek

Nedotační podpora
Dotační podpora

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 20. října 2021 zahájilo veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z
Národního plánu obnovy. Je organizována za účelem ochrany existujících, nebo plánovaných soukromých investic do sítí vysokorychlostního internetu.

1. kolo veřejné konzultace je otevřeno do 22. listopadu 2021. https://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2021/, rozesílali jsme zvláštní mailing s upozorněním.

Seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen ze základních sídelních jednotek (ZSJ), ve kterých není v současnosti dostatečně zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu.
Seznam byl vytvořen z údajů zjištěných Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) sběrem dat od podnikatelů registrovaných ČTÚ.
Veřejnou konzultací chce MPO ověřit správnost a pravdivost shromážděných informací a doplnit tyto informace o plány komerčních subjektů, kteří plánují vybudovat v uvedených oblastech novou síť vysokorychlostního přístupu k internetu s termínem zprovoznění nejpozději do konce roku 2025. Veřejná konzultace se netýká celého území ČR, ale vybraných ZSJ a konkrétních adresních míst uvnitř těchto ZSJ.

V případě že budete dokládat informace o plánovaných investicích je tato lhůta o měsíc prodloužena, a to na 22.12.2021.

Kolektivní správa

V pracovní skupině Kolektivní správa není momentálně nová aktivita, s výjimkou zaslání změn ceníků, o kterých jsme informovali v září a zveřejnili jsme je v srpnu na intranetu VNICTP. Protože je členská základna bez reakce, považujeme je za zveřejněné ve shodě s dohodou z roku 2019.

Zato v PPS Přetáčení reklam se dělo a děje mnoho. Probíhají jednání s FTV Prima o podobě IPTV vysílání jejich programů, tento mediální dům požaduje od března 2022 zcela vymýtit možnost přeskakování reklam. Vznikla také PPS pro kolektivní vyjednávání cenových podmínek, která působí při VNICTP.

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

ČTÚ, regulace
5.10.2021 proběhl workshop ČTÚ na téma přiměřený přístup k internetu v univerzální službě a to v rámci aktivity přípravy přezkumu dílčí
služby přiměřeného přístupu k internetu v rámci univerzální služby. Zavedení Univerzální služby vyplývá z Evropského kodexu a stanovuje,
jaká služba musí být dostupná v každém obydleném adresním místě v ČR, stát prostřednictvím Úřadu budu vyhlašovat (vybírat v tendru)
poskytovatele US, který připojení vybuduje a bude mu uhrazena ztráta z provozu takové sítě.
Prvotní úvahy ČTÚ:

- USO pro internet - byla by to nová povinnost; je to určitá záchranná síť; aby daná služba byla dostupná na celém území ČR
- přezkum USO se bude týkat přiměřeného přístupu v pevném místě plus služba
- minimální kvalitativní parametry; rychlost; latence, jiter, ztrátovost
- budou zohledněny závazky z aukcí kmitočtů; vliv aukčních
rozvojových kriterií; vliv dotací - FTTH/rural
- upload 1/3 downloadu; 10/3 Mbps
- rozhodující jsou online služby – online školství, videohovory
15.10.2021 asociace operátorů na tento materiál reagovaly prostřednictvím Sekce IT a telekomunikace Hospodářské komory ČR odpovědí na položené otázky:

1. Je dle Vašeho názoru hodnota běžně dostupné rychlosti 10 Mbit/s pro download dostatečná?

2. Je nutné stanovit pro přezkum konkrétní hodnotu běžně dostupné rychlosti také pro upload? Je dle Vašeho názoru hodnota běžně dostupné rychlosti 3 Mbit/s pro upload dostatečná?

3. Domníváte se, že je nutné pro universální službu stanovit požadavek na parametr zpoždění? Je podle Vás navrhovaná hodnota tohoto parametru 150 ms odpovídající?

4. Domníváte se, že je nutné stanovit požadavky i na další kvalitativní parametry? Pokud ano, tak na které a s jakými hodnotami?

5. Jak by měl být formulován požadavek na geografickou dostupnost služby přístupu k internetu v rámci univerzální služby?

6. Lze mobilní připojení k internetu považovat za substitut pevného připojení, případně za jakých podmínek?

7. Lze prostřednictvím mobilního připojení plošně dosáhnout předepsaných kvalitativních parametrů?

8. Jak navrhujete vyhodnocovat cenovou dostupnost?

9. Jaká kritéria a jak navrhujete posuzovat?

10. Jak vysoké průměrné náklady předpokládáte pro vybudování přístupu připojení pro službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě?

11. Existují dle vašeho názoru další kritéria, která musí vzít Úřad v úvahu?

Odpovědi najdete v odkazu výše, ale jejich shrnutí je takto: Česká republika nepotřebuje zavádět institut Univerzální služby pro služby připojení k internetu. Služba takové kvality, která splňuje evropské požadavky (videomeeting) je dostupná na celém území ČR. Těch několik málo trvale obytných adresních míst, které nemají odpovídající připojení, má být pokryto z dotací administrovaných MPO.

Veřejná konzultace trhy 1 a 3b

3b: velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

1: velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

"Velmi inovativní" pojetí regulace trhu předvedlo ČTÚ, protože ve snaze propojit deregulaci inkumbenta - CETIN v trhu 3b; zavádí nově v trhu 1 lokální SMP, tedy podniky s významnou tržní cenou. Tyto nově vyjmenované podniky budou nucené poskytovat služby podobné regulované nabídce VULA Cetinu. Návrh je: CETIN, inet4, IS DATA, Nej.cz, Nordic Telecom, PODA, STARNET, Tlapnet.

Další desítky podnikatelů by mohli vyhovět, jsou největšími subjekty v segmentu na územích konkrétních obcí. Jde jen o nastavení parametrů v OOP/1/04.2015-2 a změně metodiky viz Odůvodnění.

Velkou neznámou je důvod nevložení Fixního LTE do úvahy při stanovování SMP. Požádali jsme o prodloužení termínu Veřejných konzultací a připravujeme připomínky

V této věci Vás prosím o širokou součinnost a uplatnění připravovaných dokumentů také přímo za Vaše společnosti. Rozešleme včas.

21.10.2021 VNICTP zaslal své připomínky k veřejné konzultaci ČTÚ na téma Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu
č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Stránky výzvy a uplatněné připomínky:https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...
Tisková zpráva ČTÚ:https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-o-verejnou-konzultaci-analyzy-velkoobc...

ČTÚ otevřel veřejné konzultace na téma:
- rušení regulace trhu 3b, Úřad navrhuje zcela ukončit regulaci CETINu jako dominanta v oblasti pevného připojení, a to na trhu 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném
místě. (MMO)https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...
- změny v trhu č. 1 a zavedení dominantního postavení v navrhovaných místech i pro některé regionální operátory, Úřad vyjmenovává nové lokální dominanty v analýze trhu č. 1 velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (VULA)https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...

1.11.2021 se na ČTÚ uskutečnil workshop ke sběru dat prostřednictvím systému ESD
Hlavní témata:
1. Změny v pravidelném sběru dat za rok 2021 ve formuláři ART212 - Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART212“).
2. Připravované změny v oblasti pravidelného sběru dat, které plynou z transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích (dále jen
„ZEK“) a z vyhlášky o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace (ESD) a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací (dále jen „vyhláška“)
3. Zahájení diskuse k zajištění geografického sběru dat za rok 2022 podle § 115a transpoziční novely ZEK, resp. podle článku 22 evropského
kodexu pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“) a souvisejících Pokynů BEREC k mapování (BoR (20) 42)

Z workshopu jsme pořídili záznam a je k němu dostupná prezentace, včetně sdělené struktury Datové věty. https://www.vnictp.cz/workshop-ke-sberu-dat-prostrednictvim-systemu-esd-...

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a způsob uveřejnění informací.

Vyhlášku navrhuje Ministerstvo spravedlnosti ČR na základě legislativních změn. Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (k 1.1.2022) zavádí institut změny poskytovatele služby přístupu k internetu (§ 34). a to Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (k 1.1.2022) zavádí institut změny poskytovatele služby přístupu k internetu (§ 34).

Prováděcí vyhlášku jsme opakovaně připomínali viz výtah z tabulky níže. Vypořádání jsme napadli, jak je vidět v textu v odkazu, ale MS ČR prosazuje svoji vizi.
Jednoznačně požadujeme změnu zákona tak, aby nebyla narušená teze, že kompenzace vychází z ceny služby.

Buď funguje trh a podnikatel o připojení nového účastníka usiluje, nebo trh nefunguje a tahá zákazníka za nos. Je to typický aktivistický přístup úředníka.

Bude nutné v technické novele usilovat o změnu zákona. Do té doby bude trh muset odmítat spotřebitele v režimu zákona, pokud nebude možné vybudovat FI ve stanoveném termínu.

Připomínka k ustanovení § 1

Navrhujeme nové znění dotčeného paragrafu:

§ 1

Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

(1) Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení.

(2) Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč.

㤠1

Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

  1. Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 100 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
  2. Za den prodlení se nepočítá den, kdy účastník neposkytl poskytovateli služby přístupu k internetu součinnost.“

Odůvodnění:

Z předkládaného materiálu ani z odůvodnění není zřejmé, proč předkladatel přistoupil ke stanovení výše paušální náhrady právě ve výši 200 Kč za každý započatý den a počínaje šestým dnem prodlení ve výši 400 Kč. Dále není zřejmé, jak časté je toto prodlení napříč trhem elektronických komunikací a v kolika případech nedojde k vyřešení případného prodlení do šesti dnů.

Návrh současně neřeší situaci, kdy se poskytovatel služby přístupu k internetu dostane do prodlení ne vlastní vinou, ale zaviněním účastníka, který neposkytl nutnou součinnost.

NEAKCEPTOVÁNO

Bude doplněno odůvodnění.

Náhrada poskytovaná na základě vyhlášky má za cíl především kompenzovat účastníkovi náklady či nepohodlí, které mu vznikly v důsledku porušení povinnosti poskytovatele služby. Částka 200 Kč přibližně odpovídá průměrné hodinové mzdě v České republice. Denní sazbu ve výši 200 Kč lze za současných podmínek považovat za velmi nízkou a často ani nepokrývající skutečnou újmu, která účastníkovi vzniká, byť i zpožděním v rámci jednoho dne. Dle návrhu je 200 Kč navíc i sazbou za prodlení trvající celý den. Stanovená sazba musí také motivovat poskytovatele služby, aby svoji povinnost splnil co nejdříve. Navýšení sazby po uplynutí určité doby trvání prodlení potom odráží další komplikace na straně účastníka a současně motivuje poskytovatele služby, aby případné pochybení odstranil ještě předtím, než dojde ke zvýšení sazby.

Vzhledem k tomu, že účelem této úpravy je především kompenzace účastníka, není relevantní, zda se jedná o pracovní den, či nikoliv. Lze poukázat i na zákonné zmocnění, které hovoří o „dni“, nikoliv o pracovním dni.

Pokud jde o doplnění druhého odstavce, nepovažujeme výslovnou úpravu za potřebnou, neboť toto pravidlo plyne z obecné právní úpravy (§ 1968 občanského zákoníku). Tuto skutečnost uvedeme v odůvodnění.

Připomínka k ustanovení § 2

Požadujeme snížení paušální částky jako náhradu při zneužití přenosu čísla na 200 Kč, v případě změny poskytovatele služby přístupu k internetu na 100 Kč za každý započatý den, kdy trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

Odůvodnění:

Z předkládaného materiálu ani z odůvodnění opět není zřejmé, proč předkladatel stanovil výši náhrady právě v takové výši. V případě služby nezaložené na unikátním čísle je vždy případná újma nižší, alternativní způsoby připojení jsou volně dostupné.

NEAKCEPTOVÁNO

Viz vysvětlení výše. Vyšší sazba je odůvodněna skutečností, že se jedná o závažnější pochybení. Podle našeho názoru není důvod pro rozlišování služeb podle toho, zda jsou vázané na konkrétní jedinečné číslo. Na přístupu k internetu je v současné době závislé velké množství činností, že případné zneužití a z toho vyplývající obava o zachování služby je plně srovnatelná s možnou újmou při zneužití přenosu čísla.

EU:
Zero rating:
Evropský soudní dvůr (SDEU) vydal rozsudky ve věci aplikace evropského nařízení č. 2015/2120. Konkrétně se jedná o problematiku "zero ratingu", tj. nezapočítávání některých služeb do FUP.
Shrnutí tématu:https://edri.org/our-work/cjeu-in-surprise-judgment-zero-rating-is-illeg...
Rozsudky jsou poměrně zásadní a vyvolaly aktivitu skupiny BEREC, která na půdě příslušné pracovní skupiny připravila Pokyny vykládající předmětné nařízení.

Výsledky konzultace BEREC:https://www.berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9054-ber...
Evropská komise připravila posílení pravidel ohledně bezpečnosti (kyberbezpečnosti) bezdrátových zařízení (podřízený předpis k Radio equipment directive 2014/53/EU). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-strengthens-cyb...
Předpis vstoupí v platnost po dvouměsíčním kontrolním období, pokud Rada a Parlament nevznesou žádné námitky. Po vstupu v platnost budou
mít výrobci přechodné období 30 měsíců na to, aby začali splňovat nové právní požadavky (cca od poloviny roku 2024).

The Digital Economy and Society Index; DESI: veledůležitý dokument Evropské Komise, který je pro nás důležitý vzhledem k tlaku na veřejnou intervenci a regulaci sítí elektronických komunikací - od výstavby po obchodní vztahy. Česká republika opakovaně zaujímá špatné místo kvůli nízkému rozvoji eGovernmentu a počtu VHCN přípojek. Data o přípojkách s velmi vysokou kapacitou sbírá ČTÚ v ESD. Jedním z hlavních důvodů nízkého umístění ČR v žebříčku přípojek Very High Capacity Network je nepřiznání statusu VHCN pro statisíce kabelových přípojek Českým telekomunikačním úřadem. Sám Úřad tento problém přiznává a vysvětluje svůj rigidní postoj ve Výroční zprávě jako snahu podrobně se držet pokynů. Musí však vědět, že takto rigidní výklad v ostatních zemích neaplikují a vědomě tak sráží Českou republiku do nižších pater žebříčku rozvoje digitální infrastruktury. Samotný žebříček je nedává velký smysl, pokud přípojky poskytující vyšší stovky Mbps per client nejsou zastoupené ve statistikách jako naprosto vyhovující. Kdosi v Bruselu totiž stanovil rychlost 1 Gbps jako "tu jedinou správnou".
Přípojky poskytující služby plně vyhovující služby tak Česká republika nevykazuje, to ji sráží v hodnocení DESI do spodních částí žebříčku zemí EU.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Ostatní aktivity VNICTP

Dopis ČTÚ: Shrnutí některých problémů v souvislosti s přípravou výročního zasedání k rukám regulátora.

Věříme, že je vhodné, ke konci roku touto cestou shrnout některé problémy a zdvořile připomenout příslušným pracovním skupinám zřízeným při Českém telekomunikačním úřadu nalézt řešení v jejich pracovních programech. Není žádným tajemstvím, že je sektor elektronických komunikací zatížený celou řadou problémů, proto jsme adresovali dopis regulátorovi k rukám vážené paní Předsedkyně.

Sdělení není taxativní výčet všech odstranitelných obtíží při podnikání v telko oboru, ale takový, který lze podle našeho názoru odstranit společným úsilím v relativně krátké době, tedy ještě v roce 2022.

https://www.vnictp.cz/shrnuti-nekterych-problemu-v-souvislosti-s-priprav...

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Jakub Rejzek, předseda prezidia VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc říjen 2021

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.