Přehled činnosti VNICTP za měsíc listopad 2022

Interní dokument asociace

Nedotační podpora

Vznik databáze připravovaných liniových staveb - úprava zákona 194/2017Sb.

v příloze je návrh MPO na úpravu zákona 194/2017 Sb. ve vztahu k vzniku databáze připravovaných liniových staveb.

Návrh vznikl ve spolupráci mezi odborem elektronických komunikací a dotačním oddělením na MPO po konzultacích se sektorem.

K tématu proběhla již i řada jednání, kdy bylo uvažováno využití i jiných zákonů. Výsledkem je poslední verze, která zasahuje do zákona 194/2017 Sb., jak jsme již informovali.

Připomínám, že vznik databáze připravovaných liniových staveb je jedna z reforem Národního plánu obnovy, kterou je podmíněno čerpání dotací.

Prosím Vás o případné zaslání připomínek do 6.1.2023. Následně bude MPO svoláno pracovní jednání, kde bude možné vše probrat.

Nařízení Vlády 154/2005Sb. O stanovení výše poplatku za rádiové služby

Vláda schválila dlouho očekávanou a častokrát připomínanou novelu Nařízení Vlády, které stanovuje výši poplatků za rádiové služby.

Hlavní benefit je možnost využívání kanálů s roztečí 220/224 MHz v pevné službě. Znamená výraznou finanční úsporu pro vysokokapacitní rádiové spojení bod - bod, není totiž nutné koordinovat více kanálů vedle sebe.

Protože NV154 mělo být měněno dle Akčního plánu rozvoje sítí ještě i v dalších parametrech, uplatnili jsme zásadní připomínky, které povedou ke znovuobnovení spolupráce se sektorem v PPS Spektrum. Je dobré poznamenat, že tyto změny "souvisejí" se změnami ve vedení Úřadu, od které si slibujeme postupnou normalizaci vztahů.

Naše připomínky a komunikaci s Úřadem najdete na webu vnictp.cz po přihlášení členským uživatelským účtem.

Dotační podpora

Stav dotačních projektů:

z fondů:

Národní plán obnovy:
stav výzvy: uzavřená, probíhá hodnocení projektů (12 žadatelů, 36 projektů)
Požadavek na dotaci: 4,06 mld. Kč (stav před vyhodnocením projektů - bude docházet k očišťování projektů o ZSJ, které jsou v překryvu s
jiným projektem)Alokace: 2,85 mld. Kč
Druhá výzva bude vyhlášena v případě, že v rámci té první nedoje k naplnění cílů, které si MPO v rámci NPO vytyčilo.
OP TAK:
Celková alokace: 4,98 mld. Kč (včetně backhaulů)
Doba realizace: do konce roku 2029
Vyhlášení výzev: 2023, v závislosti na novele GBER (viz níže)
Backhaul - alokace cca 1 mld. Kč
Vysokorychlostní internet - bílá místa - alokace 3,8 mld. Kč
Bližší informace naleznete na stránkách MPO a v programovém dokumentu
OP TAK https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/10/Programovy-dokument-OP-TAK-_2021-2027_---verze-zari-2021.pdf

Důležité:

Dne 12.12. Evropská komise vydala nové Pokyny, kterými se budeme řídit v dotační politice do budování vysokorychlostního internetu.

Dokumenty jsou v příloze zprávy, posíláme resumé pro snadnější orientaci ve složitém textu:

Sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě, revize („Pokyny pro širokopásmové připojení“).https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-broadb...
Link na PDF pokynů:https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/124c08a6-1dfd-...

Komplexní přehled EU legislativy:https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/electronic-communication...
Revidované obecné zásady pro širokopásmové připojení stanoví pravidla, podle kterých bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámena členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU. Nové pokyny vstoupí v platnost prvním dnem po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, což se očekává v lednu 2023.
Hlavní principy nových pokynů:
- Sladit práh veřejné podpory pro pevné sítě s nejnovějším technologickým a tržním vývojem. Tyto změny umožní členským státům investovat do oblastí, kde trh neposkytuje a pravděpodobně nebude poskytovat koncovým uživatelům rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání alespoň 150 Mbps. Jakákoli státní investice bude muset alespoň ztrojnásobit dostupnou rychlost stahování a v konkurenčních oblastech poskytnout rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání 150 Mbps.
- Zavést nový hodnotící rámec pro nasazení mobilních (včetně 5G) sítí. Nové pokyny umožní členským státům podporovat mobilní sítě tam, kde by investici jinak soukromí operátoři neprovedli a která není zaručena jinými opatřeními, jako jsou povinnosti týkající se pokrytí spojené s využíváním určitého rádiového spektra.
- Zjednodušit některá pravidla s cílem usnadnit praktické uplatňování pokynů a snížit byrokracii pro společnosti a veřejné orgány. Revidované pokyny například umožňují členským státům vyžadovat od operátorů, aby poskytovali nejvhodnější soubor produktů
velkoobchodního přístupu v závislosti na situaci hospodářské soutěže v dané oblasti a poptávce po konkrétních produktech.
- Vyjasnit a poskytnout další pokyny k některým klíčovým pojmům, které jsou důležité pro posouzení státní podpory prováděné Komisí, jako je mapování, veřejné konzultace, výběrové řízení, ceny za velkoobchodní přístup a mechanismy zpětného získání.
Konkrétní zásadní změny oproti stávajícím pravidlům v Pokynech ke státní podpoře pro širokopásmové sítě:
Odst. 19/d - „pevnou superrychlou přístupovou sítí“ se rozumí pevná přístupová síť poskytující širokopásmové služby o rychlosti stahování alespoň 100 Mb/s (dále jen „pevné superrychlé širokopásmové služby“); (viz odst. 100)

Odst. 54 - V současné fázi vývoje trhu a vzhledem ke zjištěným potřebám koncových uživatelů může selhání trhu existovat v případě, že trh koncovým uživatelům neposkytuje a pravděpodobně nebude poskytovat
rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s. (z toho usuzuji, že Komise dává možnost ochranu zavést na 100 Mbit/s, ale bude se posuzovat i modernizační potenciál).

Odst. 56 - Komise se proto domnívá, že v oblastech, v nichž existuje nebo je věrohodně plánována alespoň jedna pevná síť poskytující rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, nebo v nichž lze existující síť (sítě) modernizovat tak, aby poskytovala (poskytovaly) rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, nedochází k selhání trhu. Síť se považuje za modernizovatelnou k poskytování těchto rychlostí, jestliže může takový výkon poskytnout na základě marginální investice, jako je modernizace aktivních komponentů.
Odst. 58 - V oblastech, v nichž existují nebo jsou věrohodně plánovány alespoň dvě nezávislé pevné superrychlé sítě, jsou širokopásmové služby obvykle poskytovány za konkurenčních podmínek (hospodářská soutěž založená na vlastní infrastruktuře). Je tedy pravděpodobné, že se jedna nebo více takových sítí budou vyvíjet tak, aby poskytovaly rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, aniž by byl třeba zásah státu.
ale zásadní je odst. 59:
Odst. 59 - Pravděpodobnost, že se sítě v oblastech popsaných v bodě 58 budou vyvíjet směrem k zajištění rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s, však může s ohledem na současnou fázi vývoje techniky rovněž záviset na objemu investic potřebných k zavádění sítí poskytujících dané rychlosti. V důsledku toho pro tyto oblasti platí, že:
a) v případě, že žádná z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí neposkytuje rychlost stahování alespoň 300 Mb/s, je nepravděpodobné, že by se vyvíjely směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s. Zásah státu proto může být povolen, za předpokladu že jsou splněna všechna kritéria slučitelnosti stanovená v těchto pokynech;
b) pokud alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí poskytuje rychlost stahování alespoň 300 Mb/s, ale neposkytuje rychlost stahování alespoň 500 Mb/s, provede Komise podrobnější analýzu, aby posoudila, zda se alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí bude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování 1 Gb/s a rychlosti odesílání 150 Mb/s a zda je nutný zásah státu. Pokud členský stát neprokáže, že i) na základě mapování a veřejné konzultace ve stanovených cílových oblastech přetrvává selhání trhu, neboť se žádná síť nebude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s,

a ii)

zamýšlený zásah státu splňuje všechna kritéria slučitelnosti stanovená v těchto pokynech, Komise bude pravděpodobně na takový zásah státu
pohlížet negativně;
c) pokud alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí poskytuje rychlost stahování alespoň 500 Mb/s, je pravděpodobné, že se alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí bude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s. Státní podpora proto obecně není nezbytná a Komise bude pravděpodobně na takový zásah státu pohlížet
negativně;

Definice bílých a šedých oblastí:
Odst. 100 - Bílé oblasti jsou oblasti, ve kterých neexistuje ani se v příslušném časovém horizontu věrohodně neplánuje žádná pevná superrychlá síť.
Odst. 101 - Šedé oblasti jsou oblasti, ve kterých existuje nebo je v příslušném časovém horizontu věrohodně plánována pouze jedna pevná superrychlá síť.
Odst. 102 - Aby se dosáhlo zásadní změny, musí v bílých a šedých oblastech zásah státu splňovat obě tyto podmínky:
a) alespoň ztrojnásobit rychlost stahování ve srovnání s existující sítí;
b) představovat významnou novou investici do infrastruktury, která na trh přinese významné nové schopnosti sítě
Je umožněno sloučení/překryv bílých a šedých oblastí za podmínek:
Odst. 105 - Vhodné řešení může spočívat v umožnění omezeného překrytí existující pevné superrychlé sítě spojující koncové uživatele v šedé oblasti, která je součástí smíšené oblasti. V takových situacích může být pro účely posouzení zásahu státu celá cílová oblast považována za „bílou“ za předpokladu, že členský stát prokáže, že jsou splněny tyto podmínky:
a) z výsledků veřejné konzultace vyplývá, že překrytí nepatřičně nenarušuje hospodářskou soutěž; (nový prvek podpory, už se ve vztahu k soutěži používá slovo nepatřičně),
b) překrytí je omezeno na maximálně 10 % všech prostorů v cílové oblasti;
c) požadavky na zásadní změnu stanovené v oddíle 5.2.3.1.1 pro bílé oblasti jsou splněny a státem financovaná síť poskytuje podstatně lepší služby, než jaké jsou k dispozici v šedé části smíšené oblasti.
Požadavky na zásadní změnu stanovené v oddíle 5.2.3.1.1 pro šedé oblasti nemusí být splněny.

Je možná dotace i v černých oblastech:
Odst. 107 - Černé oblasti jsou oblasti, v nichž existují nebo jsou v příslušném časovém horizontu věrohodně plánovány alespoň dvě pevné superrychlé sítě.
Odst. 108 - Pokud zásah státu splňuje podmínky stanovené v oddíle 5.2.2.1, musí státem financovaná síť splňovat všechny tyto podmínky:
a) alespoň ztrojnásobit rychlost stahování ve srovnání s existující sítí;
b) poskytovat rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s;
c) představovat významnou novou investici do infrastruktury, která na trh přinese významné nové schopnosti sítě.
Jako upozornění na závěr bych chtěl ještě zmínit definici výkonnosti pevných přístupových sítí pro mapování z Přílohy k Pokynům:
2.1. KRITÉRIA PRO MAPOVÁNÍ VÝKONNOSTI PEVNÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ
Podle bodu 73 písm. a) těchto pokynů musí členské státy posoudit výkonnost sítí vyjádřenou alespoň z hlediska rychlosti stahování a nahrávání dat, které jsou nebo budou k dispozici koncovým uživatelům za podmínek v době provozní špičky.
Podmínkami v době provozní špičky definovanými v bodě 19 písm. k) těchto pokynů se rozumí podmínky, které existují v situaci, kdy alespoň 10 % uživatelů (jak připojených tak potenciálních) souběžně přenáší nejvyšší nominální rychlostí (nejvyšší rychlost uvedenou ve smlouvách koncových uživatelů), kterou operátor každému z nich poskytuje, a to jak ve směru k uživateli, tak ve směru od uživatele, což odpovídá běžné definici míry agregace (oversubscription).

Prezentace z WS ESD https://www.vnictp.cz/prezentace-z-workshopu-ke-zmenam-v-pravidelnem-sbe...

a upozornění, že k odevzdání dat Úřad nebude vyzývat. (members)

https://www.vnictp.cz/zadost-o-pripominky-k-novemu-metodickemu-postupu-ctu-pozvanka-workshop

Byly jsme účastni vypořádání připomínek a Metodiku považujeme za vypořádanou - je možné stále zavádět přepočet podle utilizačního faktoru, tj. výpočet je možné přizpůsobit skutečnému využití sítě v bottleneck. Věnujeme tématu zvláštní mail v okamžiku, kdy bude metodika zveřejněná společně se zjednodušenou kalkulačkou, kterou nám Úřad po připomínkách /tady vlož připomínky/ přislíbil.

Kolektivní správa
Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

ČR regulace:
V připomínkovém řízení je materiál "193/22 Teze pro změnu liniového zákona"
Teze pro změnu liniového zákona za účelem podpory klimatu a energetické bezpečnosti ČR (pro podporu výstavby nízkouhlíkových
výroben energie a dalších záměrů podporujících dekarbonizaci hospodářství). Cílem návrhu je vytvoření vhodných legislativních
podmínek pro umísťování, povolování a provozování staveb nízkouhlíkových výroben energie a dalších záměrů jako např. záměrů těžby surovin.
V připomínkovém řízení je 203/22 Návrh zákona o vyvlastnění.
Navržená právní úprava má především za cíl urychlení a zjednodušení procesu vyvlastnění, neboť za současného stavu je délka
vyvlastňovacího řízení a souvisejících postupů příčinou nepřiměřeného oddalování realizace veřejného zájmu, který se vyvlastněním naplňuje.
Přestože je urychlení a usnadňování vyvlastnění důležitou hodnotou, nelze tak činit na úkor oprávněných zájmů vlastníků a dalších osob,
jejichž nemovitosti jsou vyvlastněním dotčeny.

Nová právní úprava má proto také za cíl nastolení spravedlivé rovnováhy mezi veřejným zájmem na realizaci veřejně prospěšných záměrů a právy dotčených osob. Nová právní úprava řeší nedostatky dosavadní právní úpravy. Dochází k umožnění vyvlastnění práva stavby a dalších nemovitých věcí, jejichž vyvlastnění dosud umožněno nebylo. Nová právní úprava dále inkorporuje úpravu obsaženou v liniovém zákoně a přizpůsobuje její instituty současným potřebám společnosti, stanovuje pravidla souběhu vyvlastnění a některých dalších řízení a mění přístup k ochraně třetích osob, které jsou vyvlastněním dotčeny.
Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin - vztah k námi plánovanému zřízení jednotného místa pro blokování.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) jako správní úřad pro výkon státního dozoru v oblasti potravin vede od 1. 10. 2022 v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. f) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZPI“) seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek“) a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. Dle § 3b zákona o SZPI obsahuje seznam internetových stránek adresu internetové stránky, den zápisu internetové stránky do seznamu internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu. Zákon o SZPI v § 3d ukládá povinnost poskytovatelům služby přístupu k internetu na území České republiky zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.

https://www.szpi.gov.cz/clanek/seznam-blokovanych-webu.aspxhttps://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdr...
EU regulace:
Dne 1. listopadu vstoupí v platnost zákon EU o digitálních trzích (DMA).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-markets-act-rules-...
Dne 16. listopadu vstoupil v platnost nový soubor pravidel EU pro
bezpečnější a odpovědnější online prostředí se zákonem o digitálních službách (DSA).https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-services-act-eus-l...https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-services-act-commi...

Evropský parlamentem a Rada se shodli na Evropské deklaraci o digitálních právech a zásadách. Deklarace navržená v lednu stanoví
jasný referenční bod o druhu digitální transformace zaměřené na člověka, kterou EU prosazuje a obhajuje doma i v zahraničí.https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-rights-and-princip...
Studie: využití pásma UHF sub700 MHz pro TV vysílání a akcehttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-use-sub-700-mhz-u...
5G v letadlech, Wi-Fi na cestách
Letecké společnosti budou moci ve svých letadlech poskytovat 5G spolu s předchozími generacemi mobilních technologií, protože Komise
aktualizovala prováděcí rozhodnutí o spektru pro mobilní komunikaci na palubách letadel, přičemž určila určité frekvence pro technologii 5G za letu.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/5g-planes-wi-fi-road-commi...

Ostatní aktivity VNICTP

Dne 7. prosince proběhl seminář NUKIB k bezpečnosti dodavatelského řetězce s programem, který měl za úkol seznámit veřejnost s plánovanou strukturou BDŘ - bezpečnost dodavatelského řetězce a přibližným časovým plánem.

Po úvodním slovu ředitele NUKIB pana Lukáše Kintra přišlo také odůvodnění nutnosti regulace ze strany ředitele Odboru kybernetických bezpečnostních politik pana Petra Novotného. Panelové diskuze k regulaci jsem se za průmysl účastnil Jakub Rejzek jako zástupce HK ČR, Kateřina Kalužová za Svaz Průmyslu, Michal Moroz za Asociaci kritické infrastruktury.

NUKIB plánuje představení nového Zákona v prvním kvartálu 2023 a možnost uplatnění připomínek a konzultací před meziresortem. V rámci naší Sekce jsme aktivovali mezisekční Platformu, kde koordinujeme argumenty a názory s ostatními sekcemi a asociacemi.

Mezirezortní připomínkové řízení v polovině roku, legislativní proces druhá polovina roku 2023.

Důležité heslovitě:

* Mechanismus a transpozice NIS2 bude připravováno v jedné normě.

* NUKIB očekává přibližně 150 regulovaných subjektů podle Mechanismu

* Důležité bude určení rozsahu Bezpečnostně relevantní dodávky, protože ta bude ovlivňovat definici Strategicky významné infrastruktury.

* V případě nutnosti pořízení regulovaného zařízení (Bezpečnostně relevantního) bude po posouzení takového zařízení vydáno OOP (účinné vůči všem, erga omnes). Bude přezkoumatelné a vydáváno v řádu několika týdnů (dva měsíce).

* Ve správním řízení se budou moci vyjadřovat BIS, VZ, Kontrarozvědka civilní, ZAMINI, MV ČR, FAU, MPO, MMR, UHOS, NSZ. Provádí jej NUKIB.

Závěrem. BDŘ je pro podnikatele matoucím tématem. Jsou to dva velmi podobné procesy, jeden vzniká z popudu evropské regulace (NIS2) a druhý na popud Bezpečnostní rady státu jako akt ochrany národní bezpečnosti nad rámec NIS2. Celým procesem přípravy zákona a regulace NUKIB doprovázíme tak, aby byl dopad na naše podnikání co nejnižší.

- Valná hromada Výboru nezávislého ICT průmyslu se uskutečnila 15. listopadu 2022 od 10h. Zápis a veškeré výstupy najdete po přihlášení v intranetu.

- 22.11. 2022 se uskutečnil videokonferenční Workshop, který účastníky seznámil se záměrem regulace dodavatelů v ICT. Cílem WS bylo představit záměry Vlády (NUKIB), ukázat prezentaci s novou legislativou a mnohé z Vás uklidnit, neboť vychází značně neinformované články v různých médiích. Připomínám, že VNICTP je přímým partnerem NUKIBu v těchto jednáních.

Vážení a milí členové,

vážíme si vaší podpory, jen díky Vám může být VNICTP tak silnou asociací, jakou je. Jménem prezidia Výboru nezávislého ICT průmyslu přejeme krásné a pohodové svátky v rodinném kruhu, kdy zapomeneme na všechny starosti a užijeme si jen radosti s těmi nejbližšími. Do nového roku přejeme jen to nejlepší. I v roce 2023 se soustředíme na ochranu zájmů členů a zlepšování podnikatelského prostředí v ICT oborech, s důrazem na síťová odvětví, jako jsou telekomunikace a digitální infrastruktura, zároveň úsporu nákladů na činnosti související se vztahem k orgánům státní a veřejné moci. Veselé Vánoce a hodně podnikatelského úspěchu v roce 2023.

S přáním všeho dobrého,

Jakub Rejzek

prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z. s.

Přehled činnosti VNICTP za měsíc listopad 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.