Interní dokument asociace Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.


PS Kolektivní správa autorských práv a Media. Tato pracovní skupina je klíčová zejména pro IPTV platformy a konkurenceschopnost mediálních nabídek našich členů.

Akční plán dle novely zákona č. 132/2010 Sb. – asociace zpracovala pro své členy návrh naplňování Akčního plánu s tím, že ve formuláři, který za tímto účelem pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání připravila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“) doplní každý člen asociace své vlastní informace, a to zejména konkrétní procentuální zastoupení / podíl zpřístupněných pořadů (přičemž podíl zpřístupněných pořadů by měl být vypočítán jako podíl na celkovém počtu pořadů nabízených v katalogu služby). Procentuální podíl zpřístupněných pořadů bude vždy vztažen k jednomu roku, přičemž rozhodným obdobím je období vždy od 1. července daného roku do 30. června roku následujícího. Upřesňujeme, že první Akční plán na zkrácené období se vztahuje ke dvouletému období od 1. července 2023 do 30. června 2025. Testovací verzi návrhu naplňování Akčního plánu jsme k případným připomínkám odeslali RRTV. Následně pak rozešleme členům asociace tak, aby stihli do 30. června 2023 zpracovat a předložit RRTV.

V měsíci červen Vám přineseme rozšířenou zprávu k začínajícímu vyjednávání PS Kolektivní správa autorských práv, která je vyvolaná končícími smlouvami s KS. 

Důvodem pro výpověď jsou probíhající jednání na úrovni Hospodářské komory ČR se všemi kolektivními správci (vč. Intergramu), kdy se projednávají sazby odměn a další podmínky ohledně nových licenčních smluv na rok 2024 a roky následující. Důležitým argumentem zde je mimo jiné i vysoký inflační nárůst (kdy míra inflace v ČR za rok 2022 činila 15,1 %), přičemž míru inflace v ČR za rok 2023 lze v současné době jen stěží predikovat. Po domluvě asociací a za účelem společného postupu nikoliv pouze v této věci (ale i jednáních vůči ostatním kolektivním správcům) dojde proto na úrovni Hospodářské komory ČR k ukončení Rámcové dohody s Intergramem. S ohledem na uvedené by bylo vhodné, aby došlo zároveň i k ukončení individuálních licenčních smluv s Intergramem taky ze strany jednotlivých členů všech asociací, včetně VNICTP. Pro doplnění uvádím, že Rámcová dohoda na úrovni Hospodářské komory ČR byla uzavřena na dobu určitou s možností automatickou prolongace, a to nejvýše dvakrát (tj. maximální doba trvání do 31.12.2024). Individuální licenční smlouvy pak byly uzavřeny na dobu neurčitou s možností výpovědi vždy ke konci roku s výpovědní dobou v délce 6 měsíců (nejdříve k 31.12.2022).

Dotace ČR:

ČR Dotace:

Nová výzva z OP TAK (MPO) - Spolupráce škol a firem.

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-skol-a-firem-optak/spoluprace-skol-a-firem-vyzva-i/

Výzva I byla vyhlášena 5. května 2023. Termín pro příjem žádostí o dotaci je od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Pro telekomunikační firmy by měla být hlavně přínosná podpora praktického vyučování (odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání). V této věci doporučujeme členům vyšší pozornost. 

Další důležité odkazy:

Koncepce podpory přípojných sítí (backhaul). MPO míří k vyhlášení z klasického kohezního programu OP TAK na podzim 2023.

PS Mapování - zápis ze schůzky MPO 11.5.2023. VNICTP uspořádal dotazníkové šetření mezi členy, kvantifikovalo regulatorní zátěž na naši členskou základnu. Výsledek průzkumu zveřejníme a odešleme jej do příslušné PS. Regulatorní náklady jsou v řádech desítek milionů korun. 

Odpovědi od celkem 38 respondentů reprezentují odhadem 1 395 150 disponibilních přípojek. Z odpovědí lze vyjádřit celkové náklady ve výši 2 330 500,-Kč, které nesli podnikatelé při odevzdání dat v letošním roce do 16.5.2023. V údajích nejsou zahrnuty další náklady podnikatelského sektoru na opravy a diskuse požadavků na opravy (reklamací) dat ze strany ČTÚ (stále probíhá). Z uvedených údajů vyjde průměrná cena 1,70 Kč nákladů na vykázanou disponibilní přípojku. V anketě APKT vyšla tato cena v rozpětí 1,60 Kč/přípojku až 30,- Kč/přípojku. Pokud by v ČR bylo cca 5 mil aktivních přípojek k internetu v pevném místě, tak při výtěžnosti 10% (poměr HA/HP) to představuje 50 mil disponibilních přípojek. Při nákladech 2 Kč/přípojku je cena 2x50mil Kč= 100 mil Kč, kterou zaplatí podnikatelský sektor a je povinen tyto náklady absorbovat.

Nelze se tady divit rozhořčeným odpovědím v anketě.

 Podrobná analýza otázek s výsledkem:

  1. Otázka: Připadají vám návodné pokyny k vyplňování geografických údajů formuláře ART222 dostatečně srozumitelné?

Výsledek: 38 odpovědí, z toho Ano: 14 (37%)/Ne: 24 (63%)

  1. Otázka: Jaké zlepšení ohledně vyplňování geografických údajů formuláře ART222 navrhujete?

Výsledek: 32 různých odpovědí – z toho 25 požadavků a námětů pro zjednodušení, zpřehlednění, stabilizaci, zafixovat podobu formuláře, automatizovat, API, atd. 7 požadavků na zrušení geografického sběru dat. Podrobný výsledek – viz zdrojový soubor v příloze.

  1. Otázka: Jaká je pracnost přípravy a odeslání geografických dat pro formulář ART222?

Výsledek: 37 různých odpovědí – jasná většina indikuje velkou pracnost a vysokou náročnost přípravy pro odevzdání dat do ART222. Podrobný výsledek – viz zdrojový soubor v příloze. 

  1. Otázka: Jak vysoké odhadujete náklady na přípravu a odeslání geografických dat pro formulář ART222? (v hodinách práce)

Výsledek: 28 relevantních odpovědí v hodinách dává v souhrnu 1 783 hodin pracnosti. Plus navíc k tomu 4 odpovědi uvádějí místo hodin rovnou další náklady ve výši 547 500 Kč. Celkem tedy náklady při sazbě 500,-Kč/hodinu jsou 1 783 hod x 500Kč + 547 500 Kč =  1 439 000 Kč a při sazbě 1000,-Kč/hodinu jsou celkové náklady 1 783 hod x 1000Kč + 547 500 Kč =  2 330 500 Kč. 

  1. Otázka: Kolik disponibilních přípojek vaše firma vykázala?

Výsledek: 36 poskytnutých odpovědí s konkrétním počtem nebo v rozpětí kategorie (max 1 000/1001 až 10000/10001 až 100000/ více než 100 000) dává v součtu 1 395 150 disponibilních přípojek. 

  1. Otázka: Uvítali byste možnost odevzdávání dat pomocí API?

Výsledek: 37 odpovědí, z toho Ano: 25 (68%)/Ne: 12 (32%)

ČR regulace:

30.5.2023 ČTÚ připravuje vyhodnocení dopadů a efektivity vyhlášky č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

Po cca roce účinnosti vyhlášky č. 58/2022 Sb., připravuje Český telekomunikační úřad vyhodnocení jejích dopadů a vlivu na zajištění požadovaných institutů jak z hlediska podnikatelů v elektronických komunikacích, tak z hlediska účastníků – koncových uživatelů.  ČTÚ žádá asociace a její členy o příklady praktických i formálních problémů při postupu podle uvedené vyhlášky (o jaké problémy se jednalo a jak často nastávaly). Dále mají zájem o případné náměty související s potřebou zohlednit identifikované problémy a celý proces tak vylepšit. 
Připomínky je možné uplatnit naší asociací nebo přímo zaslat do 30.6.2023 

VNICTP bude uplatňovat dosavadní připomínky našich členů, a to vyjasnění postavení VO operátora při odmítnutí přenosu ze strany opouštěného operátora. Viz případ zlovolného odmítání přenosu celé báze. Ve spolupráci s ČAEK. 

EU regulace:

2.5.2023 Začal platit předpis EU o digitálních trzích (DMA). Nyní musí potenciální "gatekeepers", kteří splňují stanovené kvantitativní prahy, do 3. července oznámit své základní služby platformy Komisi. Komise pak bude mít 45 pracovních dnů (do 6. září 2023) na to, aby rozhodla, zda společnost splňuje určené limity. Po svém určení "gatekeeperem" budou mít tyto společnosti šest měsíců (tj. do 6. března 2024) na to, aby splnili požadavky DMA. 

https://digital-markets-act.ec.europa.eu/dma-rules-digital-gatekeepers-ensure-open-markets-start-apply-2023-05-02_en

Gatekeeper, strážce brány, není s nejvyšší pravděpodobností žádný z našich členů. DMA však může mít dopad na podnikání ICT firem. Co je zákon o digitálních trzích? Zákon o digitálních trzích zavádí pravidla pro platformy, které působí jako "strážci" v digitálním odvětví. Jedná se o platformy, které mají významný dopad na vnitřní trh, slouží jako důležitá brána pro podnikové uživatele k jejich koncovým uživatelům a které mají nebo budou mít v dohledné době pevné a trvalé postavení. To jim může propůjčovat moc jednat jako soukromí tvůrci pravidel a fungovat jako úzká místa mezi podniky a koncovými uživateli. Více info zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2349

5.5.2023 Komise zahájila konzultaci o návrhu pravidel, jak by měly být prováděny nezávislé audity podle zákona o digitálních službách (DSA) pro velmi velké online platformy (VLOP) a velmi velké online vyhledávače (VLOSE).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-services-act-delegated-regulation-independent-audits-now-available-public-feedback?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

4.5.2023 Komise přijala dne 4. května svůj návrh pro rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj EU k otázkám souvisejícím s využíváním spektra, jež mají být projednány na Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 2023.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/radio-spectrum-commission-proposes-common-eu-position-negotiations-world-radiocommunication?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

Ve věci regulace spektra, pokračujeme v práci v PPS Spektrum.

ČTÚ oficiálně oznámilo zájem na otevření nízkovýkonové RLAN pro 6U, kde předpokládá další zkoumání přidělení pro IMT, mobilní služby, až po roce 2030 podle aplikačních požadavků. Na webu VNICTP jsme v privátní sekci zveřenili zápis z jednání k WRC 23. 

Finální záznam z XIII. jednání PPS Spektrum, fyzicky, 24. 3. 2023, ČTÚ,

Co dalšího jsme otevřeli? Další výzvu pro otevření pásma 26 GHz a stanovení podmínek jeho využívání, která je podpořená výslednými testy řešení pro pevnou službu, které je volně dostupné. Viz konference ISP Futuretec a jeho přednášky: https://futuretec.cz/hlavni-program/; přednáška 26 GHz FWA - zkušenosti z pilotního nasazení nové technologie pro ISP.

https://www.vnictp.cz/finalni-zaznam-z-xiii-jednani-pps-spektrum-fyzicky-24-3-2023-ctu-od-1000-hod

25.5.2023 Horizon Europe Strategic Plan 2025-2027 analýza je nyní veřejná

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/horizon-europe-strategic-plan-2025-2027-analysis-now-public-2023-05-25_en

30.5.2023 European Broadband Competence Offices Network publikoval infografiku o plánu svých činností na příští rok

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/supporting-european-broadband-competence-offices-network-2023-24?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

 

Co dále řešíme v rámci VNICTP.

Ve spolupráci s firmou Hrdlička spol. s. r.o. proběhl Webinář na téma DTM pro síťaře. 

Digitální technické mapy jsou nástroj digitalizace stavebního řízení, které v provázanosti na zákonné úpravy související s legislativními reformami v SZ a ZoZ. Bude to nástrojem mandatorním pro všechny správce technické infrastruktury. Usnadní plánování výstavby, bude obsahovat modul pro koordinaci staveb, digitalizuje "Vyjadřovačky"...

Na konferenci KKDS Olomouc 2023 zazněl popis DTM, termínů a povinností v přednášce Davida Valíčka z MPO . Přednášku si můžete pustit na YT kanále ISP Konference.

Záznam z Webináře najdete zde v kanále ISP Studio: https://www.youtube.com/watch?v=x_aezHz1RZ4

Uspěli jsme v některých důležitých bodech připomínek k Hazardnímu zákonu. MinFin ČR ustoupil od požadavků kladených na operátory. 

Naopak jsme prozatím neuspěli v agendě zřízení Jednotného místa pro blokování obsahu v Internetu. Ze strany ČTÚ a MPO máme podporu, ale prozatím nebyla vhodná příležitost uplatnění legislativní reformy do ZEK.

 

378/2007 Sb. Zákon o léčivech 

§ 101d

Stránky s nelegální nabídkou veterinárních léčivých přípravků

(1) Seznam stránek s nelegální nabídkou veterinárních léčivých přípravků obsahuje údaje podle § 101a obdobně.

(2) Ve věcech vedení seznamu stránek s nelegální nabídkou veterinárních léčivých přípravků postupuje Veterinární ústav podle § 101b obdobně.

(3) Pro blokaci stránek s nelegální nabídkou veterinárních léčivých přípravků se použije § 101c obdobně.

https://www.uskvbl.cz/cs/inspekce/nelegalni-vlp 

Prozatím není nic, co bychom měli blokovat. 

 

Rámcová pozice VNICTP k Fair Share a veřejná konzultace Evropské komise. V posledních letech se znovu vrací na evropské úrovni diskuze o tzv. Fair Share příspěvku na rozvoj evropských vysokorychlostních sítí. V odkazu najdete Rámcovou pozici VNICTP. 

Právní posouzení predatorních cen VNICTP. Pokračujeme v agendě proti užívání predatorních cen. Hledáme další členy, kteří budou sledovat potřebná data pro podání podnětu.

 

Mnoho úspěchů ve Vašem podnikání vám přeje Jakub Rejzek a celý tým VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc květen 2023

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.