Přehled činností VNICTP za měsíc duben 2023

Interní dokument asociace Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

Regulace EU:

Dne 18. dubna 2023 přijala Komise návrh zákona EU o kybernetické solidaritě s cílem posílit kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU. Má podpořit odhalování hrozeb a incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a informovanost o nich, posílí připravenost kritických subjektů a také posílí solidaritu, koordinované řešení krizí a schopnosti reakce ve všech členských státech.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/cyber-towards-stronger-eu-capabilities-effective-operational-cooperation-solidarity-and-resilience?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposed-regulation-cyber-solidarity-act?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

Při zahájení Mezinárodního fóra o kybernetické bezpečnosti v Lille představil komisař Breton svou vizi evropského kybernetického štítu. Evropa se podle něj stává stále častějším terčem kybernetických útoků, zatímco kybernetické politiky jsou rozptýleny na národní úrovni. Podle Bretonových slov "jsme tak silní, jak silný je nejslabší článek řetězu". Popisuje čtyři pilíře evropského kybernetického štítu: ochranu, detekci, obranu a odstrašení. Výraznými právními předpisy v rámci těchto pilířů jsou mimo jiné směrnice NIS2, zákon o kybernetické odolnosti a zákon o kybernetické solidaritě.

Cybersecurity skills factsheet - Akademie kybernetických dovedností EU spojí soukromé a veřejné iniciativy na evropské a vnitrostátní úrovni s cílem řešit potřeby trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti a odstranit nedostatek talentovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-cybersecurity-skills-academy-factsheet?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-cyber-solidarity-act-factsheet?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

Komise zveřejnila novou studii o odměňování hudebních umělců a producentů ze třetích zemí, když se jejich nahrávky přehrávají v EU.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-international-dimension-single-equitable-remuneration-right-phonogram-performers-and?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20website%20updates

Zákon o digitálních službách (DSA): Komise určuje první sadu velmi velkých online platforem a vyhledávačů
Komise přijala první rozhodnutí pod DSA, která určila 17 velmi velkých online platforem (VLOP) a 2 velmi velké online vyhledávače (VLOSE), které dosahují alespoň 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-services-act-commission-designates-first-set-very-large-online-platforms-and-search-engines?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

Komise zveřejnila svou druhou zprávu o provádění nařízení o otevřeném přístupu k internetu, které zajišťuje, že všichni uživatelé mohou využívat online obsah a služby bez diskriminace, upřednostňování, omezování nebo rušení ze strany poskytovatelů internetových služeb.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-reports-implementation-eu-rules-safeguarding-open-internet-access?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

Komise zahájila konzultaci o návrhu pravidel, jak by měly být prováděny nezávislé audity podle zákona o digitálních službách (DSA) pro velmi velké online platformy (VLOP) a velmi velké online vyhledávače (VLOSE).
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-services-act-delegated-regulation-independent-audits-now-available-public-feedback?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Europe%27s%20Digital%20Future%20-%20Weekly%20newsletter

Dne 4. května 2023 zveřejnila Evropská komise doporučení o boji proti pirátství při online přenosu sportovních a jiných živých akcí. Cílem je, aby online služby mohly operativněji jednat při zásazích proti nelegálním přenosům živě vysílaných pořadů a událostí. Mezi různými technickými opatřeními je výslovně uvedeno blokování DNS nebo IP jako metoda k přerušení nelegálních retransmisí. Návrh objasňuje, že „příkaz je obvykle určen poskytovatelům přístupu k internetu, neboť ti mají dobré předpoklady k tomu, aby zabránili přístupu koncových uživatelů", a zároveň uvádí, že "další poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou být zneužiti k usnadnění neoprávněných retransmisí nebo k obcházení příkazů k blokování", přičemž jmenuje sítě pro doručování obsahu, reverzní proxy servery a alternativní DNS resolvery. Všichni poskytovatelé zprostředkovatelských služeb proto podle DSA zváží dobrovolná opatření, která zabrání zneužívání jejich služeb. 

19. května 2023 končí veřejná konzultace Evropské komise k budoucnosti odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury (tzv. Fair share debata).

VNICTP připravuje pozici asociace. Interní připomínky ukazují rozdělení názorů s podporou na zhruba 50/50. Přepracováváme tak, aby stanovisko respektovalo připomínky všech. 

Komise plánuje revidovat spotřebitelské právo v EU. Komisař Reynders považuje za potřebné revidovat a posílit mechanismi ochrany spotřebitele, včetně sankcí v případech týkajících se celé EU a obchodníků mimo EU. Služeb elektronických komunikací se regulace přiliš nedotkne, ne tak dávno byl přijatý Evropský kodex.

Dne 18. dubna 2023 zveřejnila Evropská komise návrh Aktu o kybernetické solidaritě. Deklarovaným cílem tohoto návrhu nařízení je "posílit kapacity v EU pro odhalování významných a rozsáhlých kybernetických bezpečnostních hrozeb a útoků, přípravu na ně a reakci na ně". Mechanismy zahrnují "evropský kybernetický štít", který se skládá z vnitrostátních a mezistátních "bezpečnostních operačních středisek" (SOC), a také "mechanismus kybernetické nouze", který je tvořen mimo jiné "rezervou kybernetické bezpečnosti EU", sestávající ze služeb reakce na incidenty od soukromých poskytovatelů služeb ("důvěryhodných poskytovatelů"), kteří mohou být nasazeni v případě nouze. 

Akt o kybernetické solidaritě je ve vzájemném vztahu se směrnicí NIS 2 a důsledně na ni odkazuje, například ve svých definicích "subjektů působících v kritických nebo vysoce kritických odvětvích", jakož i při určování subjektů v oblasti působnosti "mechanismu kybernetické nouze" (kapitola III). V rámci tohoto mechanismu navrhuje aktu o kybernetické solidaritě opatření zahrnující koordinované testování kybernetické bezpečnosti subjektů určených agenturou ENISA a skupinou pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací (článek 11), jakož i způsoby přijímání podpory z "rezervy EU pro kybernetickou bezpečnost" (články 12-14). Navzdory těmto novinkám je deklarovaným cílem návrhu "navázat na stávající rámce operativní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a krizového řízení, zejména na síť evropských styčných organizací pro řešení kybernetických krizí (EU-CyCLONe) a síť týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), a podporovat je". 

Komise také navrhla cílenou změnu Aktu o kybernetické bezpečnosti týkající se "řízených bezpečnostních služeb". Poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb provádějí činnosti zákazníků související s řízením rizik kybernetické bezpečnosti nebo jim v těchto činnostech pomáhají; podle směrnice NIS 2 jsou považováni za "zásadní" nebo "důležité subjekty". Zároveň jsou sami cílem kybernetických útoků a představují zvláštní riziko vzhledem k úzkému začlenění do činností svých zákazníků. Cílem cíleného pozměňovacího návrhu je zahrnout řízené bezpečnostní služby do oblasti působnosti harmonizovaného evropského systému certifikace kybernetické bezpečnosti, který již existuje v zákoně o kybernetické bezpečnosti pro informační a technologické produkty (ICT), ICT služby a ICT procesy. Pokud by tato novela neexistovala, členské státy by již začaly vytvářet vlastní certifikační systémy pro řízené bezpečnostní služby, což by představovalo riziko roztříštěnosti v důsledku nejednotnosti systémů certifikace kybernetické bezpečnosti v rámci EU. Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit roztříštěnosti prostřednictvím "harmonizovaného přístupu na úrovni Unie k evropským systémům certifikace kybernetické bezpečnosti s cílem vytvořit jednotný digitální trh pro produkty IKT, služby IKT, procesy IKT a řízené bezpečnostní služby". Návrh doplňuje navrhovaný Akt o kybernetické solidaritě a směrnici NIS 2.

PS Kolektivní správa autorských práv a Media. Tato pracovní skupina je klíčová zejména pro IPTV platformy a konkurenceschopnost mediálních nabídek našich členů.

Akční plán dle novely zákona č. 132/2010 Sb.- schůzka s ASNEP: Proběhla další schůzka mezi zástupci asociace (pracovní skupina PPS Média) a zástupci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) v souvislosti se zákonnou povinností provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zpracovat Akční plán. Tato povinnost je zakotvena novelou zákona č. 132/2010 Sb. a spočívá v navýšení celkového podílu pořadů zpřístupněných pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření jakou jsou titulky nebo audiopopis. Strany na schůzce věc prodiskutovaly a zjistily nejdůležitější požadavky a představy ASNEP pro zpřístupňování pořadů lidem se sluchovým postižením. Nejčastějšími problémy, se kterými se ASNEP potýká jsou zejména technické problémy u přenosů převzatých pořadů, ztráta synchronizace titulků s obrazem, nefunkční set-top-boxy, vypadávání titulků, nepořádek v barvách jednotlivých promluv, tak aby neslyšící divák poznal, kdo právě hovoří, absence titulků na některých zařízeních u vybraných provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (např. iPhone, iPad). ASNEP jsme taky i v rámci tohoto jednání ozřejmili, že v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (videotéky) obsah sami netvoříme, a proto jsme při navyšování počtu pořadů, které jsou opatřeny titulky, závislý na našich dodavatelích.

K Akčním plánům vydala následně své doporučení i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, toto doplnila o webinář a zároveň informovala o tom, že za účelem zpracování Akčního plánu připravila pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jednotný formulář. Připomínáme, že první Akční plán je potřeba zpracovat a předložit RRTV do 30.6.2023.

V souvislosti s novelou mediálních zákonů je třeba připomenout Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb. Předpisy v oblasti přístupnosti obecně stanoví požadavek, aby vybrané výrobky a služby byly použitelné pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením. Vybranými výrobky v působnosti směrnice 2019/882 jsou zejména počítačové systémy, komunikační a mediální koncová zařízení.

Připravujeme vyjednávací skupiny pro jednání s autorskými svazy o ceně za autorská práva. Tato jednání budou probíhat se autorskými svazy v samostatných vyjednávacích skupinách, přičemž některé menší kolektivní správci autorských práv (autorské svazy) se chtějí nechat zastupovat při vyjednávání svými většími kolegy.  

Dotace ČR:

27.4.2023 proběhla prezentace záměru MPO ohledně připravované výzvy na zavádění přípojných sítí (backhaul) financované z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (období 2021 – 2027).
MPO plánuje vyhlásit výzvu na podzim 2023. Hlavním principem prezentovaným MPO je velký důraz u záměrů na propojení mezi budovanou backhaul infrastrukturou a návaznými přístupovými sítěmi (a to jak existujícími tak plánovanými).
Více v prezentaci na stránkách VNICTP:
https://www.vnictp.cz/koncepce-podpory-pripojnych-siti-backhaul

Upozorňujeme, že MPO vydává na stránkách https://www.bconetwork.cz/cz/dotacni-projekty/259/ seznam ZSJ, ve kterých byl dokončený dotační projekt a je zde možné požadovat velkobchodní přístup do infrastruktury.

MPO také zveřejnilo seznam ZSJ a firmy, které získaly dotační titul z II. a III. výzvy OP PIK.

https://www.vnictp.cz/prehled-projektu-op-pik-vysokorychlostni-internet

Stálým tématem PS Dotace a Regulace ČR je nevhodný způsob sběru dat.

Otevřeli jsme znovu pracovní téma o nutnosti reformy ve sběru dat. Kromě zmatečných definic technologií a nepřesný výklad pojmu VHCN, který je v rozporu s dokumentem BERECu, nejsme spokojení se způsobem vykazování bezdrátových přípojek. Praxe Úřadu, kdy chce po podnikatelích vybrat potencionálně připojitelné přípojky a označit pouze tolik RUIAN ID, na kolik je dimenzovaná okamžitá kapacita přípojné sítě s maximálně 4 týdny nevýznamných investic, poškozuje podnikatele se všema typy bezdrátové infrastruktury. Nabízí se řešení nemapovat přímo adresní místa, ale v takzvaných gridech (vše co je pokryto v rámci menší jednotky nežli ZSJ). Jsme na začátku agendy.

Potřebujeme vstupní data. Proto jsme vytvořili formulář, ve kterém je nyní přibližně 50 odpovědí. Přidejte prosím i tu svojí. Dotazníková anketa k vyplňování formuláře ART222 pro odevzdávání dat podle Zákona 127/2005 Sb. Prosím o vyplnění formuláře i s kontaktním údajem. Budeme tak moci obracet se na Vás s upřesňujícími dotazy. Seznam kontaktů bude uchován pouze v PS VNICTP a nebude dále šířen. Důležité jsou vaše zkušenosti s přípravou a odevzdáním dat do formuláře ČTÚ ART222. Pokud na některé otázky neodpovíte, tak i částečné vyplnění dotazníku má význam.

VNICTP z.s. se sešel s Radou ČTÚ. V agendě bylo:

·       Sběr dat ESD a návodné pokyny. Problémový dopad na Mapa Internetu

·       Administrativní zátěž a zbytné požadavky Úřadu.

·       Správa spektra velmi široce. plus registrační povinnosti.

·       Srovnavač tarifů - hodnocení

·       Predátorské cenotvorné praktiky T-mobile a výstavba překryvných sítí namísto investic v rurálních oblastech

·       Budování překryvné telekomunikační infrastruktury s podporou státu a negativní dopad na investory.

·       Chystaná regulace dodavatelů a NIS2 v novém ZKB

·       Lhůty pro odpovědi na žádosti, které dává Úřad podnikatelům (téma od Jan Gregor)

 

Co dále řešíme v rámci VNICTP.

Výzva do O2 Czech Republic k ukončení protiprávního jednání. Z věty: Minimálně ode dne 6.4.2023 prezentujete reklamu O2, která srovnávacím způsobem prezentuje Vámi tvrzené výhody poskytovaných služeb ze strany O2 se službami ostatních poskytovatelů bezdrátových služeb, čímž se dle našeho právního názoru dopouštíte nekalé soutěže ve formě porušení generální klauzule obsažené v ustanovení § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Dle § 2976 odst. 2 písm. g) občanského zákoníku je nekalou soutěží podle odstavce 1, jak je uvedeno výše, srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná. Za nepřípustné srovnávání považujeme nepravdivě uvedené srovnání internetu 5G s bezdrátovým internetem, když bezdrátový internet nemá mít danou službu k dispozici a internet 5G ano, a to hned v několika bodech, kdy Vámi tvrzená srovnání jsou nepravdivá, klamavá a zavádějící. Máme za to, že v případě reklamy O2 nepřímým způsobem označuje O2 jiného soutěžitele (resp. všechny poskytovatele bezdrátového internetu) a nepřípustným způsobem srovnává svou službu s jejich. Takováto srovnávací reklama však není dle zákona přípustná, neboť nesplňuje podmínky pro přípustnou srovnávací reklamu.

 

Srovnávací reklama https://www.o2.cz/osobni/internet/5g-internet-na-doma?cid=d-kom-a-cpc-p-o2cz-oint-q1_5g-22m03-sk-INT_1_DSL_Akvizice_sr__576503103 vykresluje jiné podnikatele nepravdivě, s cílem posílit nepravdivé narativy o konkurenčních technologiích.

Nelze se na věc dívat toliko jako na tvrzení ovlivňující zákazníky bezdrátových služeb, ale také samosprávy a územní partnery regionálních operátorů.

 

Znovu připomínáme požadavky na sběr dat k predatornímu chování T-mobile. Je třeba sledovat odchody zákazníků, pokud je v dosahu vaší sítě predatorní chování indikováno. Od některých členů už mám porovnání se stejných obdobím minulého roku, které můžeme v podnětu na UHOS použít. https://www.vnictp.cz/pravni-posouzeni-predatornich-cen-vnictp. Více o problému obecně ve videu z Kam kráčí digitální sítě: https://www.youtube.com/watch?v=JjVuN0WiURg

Záznamy z konference Kam kráčí: https://www.youtube.com/watch?v=HgquHeA-d2M&list=PL_T4TrRIyb3wqxPMVDHsG6ESN6bS32zBq

 

Čeká Vás mnoho zajímavých témat, rozhodně doporučuji i záznamy k NIS2 a budoucí regulaci dodavatelů do ICT infrastruktury: Šimon Toman https://www.youtube.com/watch?v=6XooR8lSAO8 a Jakub Rejzek https://www.youtube.com/watch?v=xgtTR4wG9r0

Všechny prezentace, přednášky, diskuze jsou publikovány zde: https://www.isp-konference.cz/kam-kraci-digitalni-site-olomouc-2023/program

 

Mnoho úspěchů ve Vašem podnikání vám přeje Jakub Rejzek a celý tým VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc duben 2023

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.