Interní dokument asociace Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.


PS Kolektivní správa autorských práv a Media. Tato pracovní skupina je klíčová zejména pro IPTV platformy a konkurenceschopnost mediálních nabídek našich členů.

  • Výpověď Intergram – dne 15.6.2023 proběhlo jednání se spolkem Intergram, na kterém ze strany Intergramu zazněly nové skutečnosti, pokud by došlo k ukončení stávajících licenčních smluv (např. zpoplatnění doplňkových služeb, další navýšení cen). Sekce IT a telekomunikací (Sekce ITC) při Hospodářské komoře ČR (HK ČR) veškeré tyto nové skutečnosti se svými členy opětovně probrala. Po opětovném projednání na úrovni HK ČR a vzájemné domluvě asociací bylo potvrzeno původní rozhodnutí o ukončení Rámcové dohody ze strany HK ČR a individuálních smluv ze strany jednotlivých členů (pokud takovou smlouvu uzavřenou měli) s tím, že ve všech dokumentech, tj. jak v oznámení o ukončení Rámcové dohody za HK ČR tak ve výpovědích jednotlivých členů, bylo doplněno odůvodnění, které by mělo sloužit jako podklad pro případné soudní jednání, které by následovalo, pokud se se spolkem Intergram nedohodneme na sazbách pro rok 2024 a nedojde ani ke schválení návrhů sazebníků, které mají kolektivní správci povinnost zveřejnit do 08/2023. K ukončení Rámcové dohody za HK ČR a individuálních smluv tak dojde ke dni 31.12.2023.

 

  • Vyjednávání s kolektivními správci – s ohledem na ukončení licenčních smluv se spolkem Intergram probíhají / budou probíhat nyní jednání se všemi kolektivními správci. V jednáních s některými z nich (např. DILIA, OOAS, OAZA) jsme se posunuli již ke konkrétním návrhům nových sazeb na rok 2024 včetně mechanismu tvorby sazeb pro roky následující. Jednání však nadále pokračují.

 

  • Akční plán dle novely zákona č. 132/2010 Sb. – poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání končila dne 30.6.2023 lhůta pro předložení Akční plánu na zkrácené období od 1.7.2023 do 30.6.2025 (dále jen „Akční plán“) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“). Součástí Akčního plánu, který měl být zpracován na standardizovaném formuláři RRTV, byl i tzv. Rámcový dokument VNICTP, který sumarizoval požadavky asociací zrakově (SONS) a sluchově (ASNEP) postižených a dále pak potvrzení dotčených asociací o tom, že vzájemná jednání proběhla a s návrhem Akčního plánu (včetně jeho příloh) souhlasí.

 

  • Dali jsme Podnět pro zahájení řízení z moci úřední na Ministerstvo kultury ČR ve věci vybírání autorských poplatků hrazených prostřednictvím OAZA. Z dřívější komunikace s MK ČR vyplývá, že OAZA nemá svá oprávnění v pořádku. Na druhou stranu, jiné právní akty mohou postavení OAZA naopak podpořit. Ministerstvo kultury jako regulátor by mělo spor jednoznačně vyřešit.

Dotace ČR:

 

ČR regulace:

19.6.2023 NÚKIB vydal do meziresortu návrh nového Zákona o kybernetické bezpečnosti.

https://www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCSSG44YX/

Předkládaný návrh zákona má posilovat kybernetickou bezpečnost ČR a v mnoha aspektech navazuje na stávající systém. Návrh zákona počítá s rozšířením okruhu orgánů a osob, na který dopadá, sdružuje dosavadní roztříštěnou úpravu několika typů povinných osob do jedné – tzv. poskytovatele regulované služby. Hlavním cílem návrhu zákona je dosáhnout toho, aby důležité organizace zaváděly preventivní kroky k posílení své kybernetické bezpečnosti, a to stanovením povinností zavádět tzv. bezpečnostní opatření. Vedle zavádění bezpečnostních opatření je další významnou povinností poskytovatele hlášení a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Primárním nástrojem pro veškerou komunikaci ze strany poskytovatelů s Úřadem bude Portál NÚKIB jakožto jednotná platforma. Základními principy navrhovaného řešení je maximální automatizace a samoobslužnost platformy vedoucí k redukci administrativní zátěže jak na straně regulovaných organizací, tak na straně Úřadu. Připomínky je možné zaslat i prostřednictvím HK na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2023. https://www.komora.cz/legislation/100-23-navrh-zakona-o-kyberneticke-bezpecnostit12-7-2023/

Zároveň probíhá i připomínkování 101/23 Návrhu změnového zákona k návrhu z. o kybernetické bezpečnosti. Vzhledem ke změnám, které nastanou s účinností návrhu zákona o KB, je třeba změnit ustanovení  některých právních předpisů, které obsahově navazují. Změny se dotknou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

https://www.komora.cz/legislation/101-23-navrh-zmenoveho-zakona-k-navrhu-z-o-kyberneticke-bezpecnostit12-7-2023/

V sekci Aktivity VNICTP najdete odkaz na připomínky VNICTP k tomuto návrhu Zákona. 

26.6.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo meziresortní připomínkové řízení nad návrhem vyhlášky o požadavcích na výstavbu

Vyhláška o požadavcích na výstavbu je novým prováděcím právním předpisem stavebního zákona, který je inspirován a vychází z dosud platných vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimo jiné tato vyhláška také v plném rozsahu zapracovává obsah vyhlášky č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, které byly zrušeny stavebním zákonem.
Oblast elektronických komunikací explicitně upravuje § 47 "Silnoproudé rozvody a rozvody elektronických komunikací“, které má vycházet z ustanovení § 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.

Připomínky byly rozeslány, zveřejněny jsou zde: https://www.vnictp.cz/pripominky-k-vyhlasce-o-pozadavcich-na-stavbu

26.6.2023 ČTÚ workshop spoofing

Na ČTÚ proběhl workshop k problematice opatření k zamezení negativních dopadů tzv. spoofingu (tedy manipulace s identifikací volajícího) v České republice.

Byla diskutována řada možných opatření, kdy nejpravděpodobnější se jeví forma blacklist databáze čísel s metodou opt in nebo opt out.

ČTÚ žádá o případné reakce či další náměty ve věci spoofingu do 31. července 2023.

Pro informaci zvažovaná opatření (s dotazem na náš názor od ČTÚ), filtrace příchozího provozu na mezinárodním propojení, přičemž by volání bylo zablokováno (respektive by nebylo propojeno dál do sítě), pokud:
- by bylo označeno českým „pevným“ telefonním číslem,
- by bylo označeno českým „mobilním“ telefonním číslem a toto číslo by zároveň nebylo v roamingu.
a) V případě, že by byla zavedena blokace příchozího provozu ze zahraničí, preferujete režim opt-in (na žádost) nebo opt-out v případě blokace pevných a/nebo mobilních čísel? Prosím zdůvodněte.
b) Jste ochotni se podílet na vytvoření platformy, prostřednictvím které by podnikatelé mající propojení do zahraničí sdíleli seznam čísel (ať už pro režim opt-in nebo opt-out, protože takové sdílení informací bude třeba pro obě varianty) a která by případně umožňovala zjistit, zda je dané číslo v roamingu (ideálně formou dotaz na číslo a odpověď ve formě ano/ne)?
c) Uveďte prosím odhady očekávaných nákladů (časové a finanční) na implementaci řešení na Vaší straně a na implementaci platformy podle b).
d) Jaká spatřujete rizika v případě zavedení blokace příchozího provozu ze zahraničí, a to v případě pevných i mobilních čísel?
e) Mělo by zavedení blokace vliv na stávající obchodní či mezioperátorské vztahy a případně v jakém smyslu?

EU regulace:

6.6.2023 Evropská komise zahajuje konzultaci o návrhu šablony pro zprávu o shodě, kterou budou muset gatekeepers předkládat podle zákona o digitálních trzích (DMA).

https://digital-markets-act.ec.europa.eu/dma-commission-launches-consultation-template-compliance-report-2023-06-06_en

15.6.2023 Členské státy EU s podporou Evropské komise a ENISA, Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost, zveřejnily druhou zprávu o pokroku při zavádění souboru nástrojů EU pro kybernetickou bezpečnost 5G.
 
 
21.6.2023 Evropská komise  zahájila veřejnou konzultaci k databázi transparentnosti zákona o digitálních službách (DSA).
 
22.6.2023 EU 71/23 Návrh na změnu aktu o kybernetické bezpečnosti
Účelem navrhované cílené změny je umožnit prostřednictvím prováděcích aktů Komise přijímat evropské systémy certifikace kybernetické bezpečnosti vedle produktů, služeb a procesů informačních a komunikačních technologií (IKT), na něž se akt o kybernetické bezpečnosti již vztahuje, také pro „řízené bezpečnostní služby“. Řízené bezpečnostní služby hrají stále důležitější úlohu při prevenci kybernetických bezpečnostních incidentů a zmírňování jejich dopadů. Jde o dokument EU 71_23 EK Návrh nařízení COM(2023)208
 
22.6.2023 EU 72/23 Akt o kybernetické solidaritě (EU 72_23 EK Návrh nařízení COM(2023)209 a EU 72_23 EK )
Komise předkládá tento akt o kybernetické solidaritě s cílem posílit solidaritu na úrovni Unie, aby bylo možné lépe odhalovat kybernetické bezpečnostní hrozby a incidenty, připravovat se na ně a reagovat na ně prostřednictvím těchto specifických cílů:
- posílit společné odhalování kybernetických hrozeb a incidentů a situační povědomí o těchto hrozbách a incidentech v EU
- posílit připravenost kritických subjektů v celé EU a upevnit solidaritu vytvořením společných kapacit pro reakci na významné nebo rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně zpřístupnění podpory při reakci na incidenty třetím zemím přidruženým k programu Digitální Evropa,
- zvýšit odolnost Unie a přispět k účinné reakci přezkumem a posouzením významných nebo rozsáhlých incidentů
 
Uvedené cíle se provádějí prostřednictvím těchto opatření:
- Zavedení celoevropské infrastruktury bezpečnostních operačních středisek (evropský kybernetický štít) s cílem vybudovat a posílit společné schopnosti odhalování a situačního povědomí.
- Vytvoření mechanismu pro mimořádné události v kybernetické oblasti, který by podporoval členské státy při přípravě na významné a rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty, při reakci na ně a při okamžité obnově po takových incidentech. Podpora reakce na incidenty bude zpřístupněna i evropským orgánům, institucím a jiným subjektům Unie.
- Zřízení evropského mechanismu pro přezkum kybernetických bezpečnostních incidentů, který bude přezkoumávat a posuzovat konkrétní významné nebo rozsáhlé incident 
 
28.6.2023 European Data Act - dosažení politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU o EDA, kterou Komise navrhla v únoru 2022.
 

 

Co dále řešíme v rámci VNICTP.

 

Ve VNICTP jsme v červnu a červenci hodně aktivní při přípravě připomínek k návrhu Zákona o kybernetické bezpečnosti. Naším již splněným cílem je snížení zátěže ze Směrnice NIS2 pro podniky s nižší formou regulace, která byla redukování díky našim připomínkám a spolupráci s ostatními orgány správy a samosprávy na reálně vypadající minimum. Další návrh Zákona, zveřejněný 19.6., obsahuje v podstatě bezpřehé pravomoci NUKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) u podniků ve vyšší formě regulace a podniků nad 100 tis přípojek. Podle zveřejněných připomínek, https://www.odok.cz/portal/veklep/material/pripominky/ALBSCSSFKU7S/, máme s našimi výhradami poměrně velkou podporu. 

 

https://www.vnictp.cz/pripominky-vyboru-nezavisleho-ict-prumyslu-zs-k-navrhu-zakona-o-kyberneticke-bezpecnosti-44962023

 

Dalšími připomínkami, které jako VNICTP uplatňujeme, jsou připomínky k nové Vyhlášce o požadavcích na stavby. 

 

Český telekomunikační úřad zve odborníky i širší veřejnost k aktivnímu zapojení do procesu tvorby aktualizace Strategie správy rádiového spektra, dokumentu, který má být dalším krokem k efektivnímu a udržitelnému využívání rádiového spektra pro současné i budoucí potřeby ČR. Nová Strategie by měla podporovat inovace, hospodářský rozvoj a kvalitní komunikační služby pro všechny občany a podniky v ČR. Vaše příspěvky mohou zahrnovat jak návrhy pro konkrétní kmitočtová pásma a odborné oblasti, tak například obecnější principy, které přispějí k rozvoji společnosti, hospodářství, vědy, inovacím, mezinárodní spolupráci či automatizaci správy spektra v budoucím období.

Dosavadně platný dokument naleznete zde: https://www.ctu.cz/strategie-spravy-radioveho-spektra Své náměty zasílejte do 31. srpna 2023 na adresu podatelna@ctu.cz s označením „STRATEGIE SPEKTRA“. Pečlivě je posoudíme a případně zohledníme v procesu tvorby strategie.

Nejedná se o však o veřejnou konzultaci, obdržené náměty proto nebudeme zveřejňovat ani vypořádávat.

Naše podněty jsou již vypracované, týkají se: 

Rozšíření RLAN do spodních 6GHz s podmínkou geolokace, rozšíření do úseku 5,8 - 5,9 GHz, kde je současná ITS, řešení RLAN pro horních 6GHz, přezkum SRD v 9 GHz, rozšíření a zvednutí výkonu pro 10,5 GHz a lehká licence pro 26 GHz. Uvítáme další podněty. 

 

Mnoho úspěchů ve Vašem podnikání vám přeje Jakub Rejzek a celý tým VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc červen 2023

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.