ČTU: Náš dotaz o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11

Dovolili jsme si oslovit Český telekomunikační úřad s žádostí o poskytnutí informací k těmto otázkám

1. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11?

2. V kolika případech se takové rušení skutečně potvrdilo?

3. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení jiných radiokmitočtových služeb, než je pevná služba dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2?

Úvodem dovolte poznamenat, že Úřad je zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Působnost Úřadu je v oblasti elektronických komunikací vymezena tímto zákonem. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, Vám v zákonem stanovené lhůtě Úřad poskytuje Vámi požadované informace. K Vašim otázkám:

1. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení pevné služby dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11? Odpověď Úřadu: Úřad v období od počátku platnosti povinnosti registrace stanic před uvedením do provozu do 31. 10. 2023 neřešil žádný podnět či stížnost na rušení provozu zařízení v pásmech d5 a d6 dle čl. 2 odst. 1 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz (dále jen „VO-R/12“), pročež k tomuto účelu nevyužil data z registračního portálu https://rlan.ctu.cz (dále jen „portál“).

2. V kolika případech se takové rušení skutečně potvrdilo? Odpověď Úřadu: Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad neřešil žádnou stížnost na rušení provozu zařízení v pásmech d5 a d6 dle čl. 2 odst. 1 VO-R/12, nebylo žádné rušení potvrzeno.

3. V kolika případech byla data z registračního portálu, který Český telekomunikační úřad provozuje na webové adrese https://rlan.ctu.cz/ na základě VO-R 12, využita pro šetření rušení jiných radiokmitočtových služeb, než je pevná služba dle řádků d5 a d6 tabulky v Článku 2? Odpověď Úřadu: Úřad řešil ve výše uvedeném časovém úseku 295 případů rušení (z toho se v 287 případech jednalo o zařízení kritické infrastruktury dle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů), ve kterých docházelo k rušení provozu jiných zařízení než zařízení provozovaných podle bodů d5 a d6 VO-R/12 a ve kterých skutkové okolnosti ukazovaly jako na možný zdroj rušení na zařízení (stanice) provozované podle VO-R/12. Ve všech těchto případech Úřad využil data z portálu.

------------------------------------------------------------------------------------

na odpověď jsme ještě reagovali doplňujícími otázkami dne 13.11.2023

 

K Vaší odpovědi č. 3) ze dne 7. 11. 2023, uvádějící počet „295 případů rušení“ se ptáme na následující:

a) Vzhledem k tomu, že pásma d5 a d6 nejsou určena pro využívání zařízeními kritické infrastruktury, mohlo jít ve Vámi uváděných 285 případech pouze o ovlivnění zařízení mimo pásma d5 a d6. O jaké rušené radiokomunikační služby a konkrétní pásma šlo?
b) Co bylo příčinou závadného vyzařování podle bodu a)?
c) Bylo možné použít pro dohledání zdrojů rušení jiné postupy bez použití dat z portálu, tj. zejména měření?

O odpovědi Vás budeme informovat.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem