Upozornění na novou výzvu z OP TAK - Spolupráce škol a firem – výzva I

OP TAK (MPO) Spolupráce škol a firem – výzva I, která byla vyhlášena 5. května 2023. Termín pro příjem žádostí o dotaci je od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Jak vyplývá z názvu, výzva cílí na spolupráci firem se školami, což je priorita v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Spolupráce se dotýká především realizace praktického vyučování ve firmě. Tu považuje MŠMT za nejvýznamnější prvek duálního vzdělávání. Aktuálně ministerstvo připravuje novelu školského zákona s cílem legislativně zakotvit prvky duálního vzdělávání v našem vzdělávacím systému – duální forma vzdělávání by byla volitelná, oproti stávající praxi by přibyla k smlouvě mezi školou a firmou ještě individuální smlouva žáka s firmou, zaváděla by se certifikace pracovišť pro realizaci praktického vyučování ve firmách atd. Výzva Spolupráce škol  a firem by tedy mohla firmám významně pomoci se na tuto variantu připravit a vybavit jak materiálně, tak i personálně.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Míra podpory:

§  malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů

§  střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů

Stručně k výzvě

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Zavedení praktického vyučování ve firmě:
    MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.
  • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  1. Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):

§  zařízení, stroje

§  nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

  1. Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:

§  drobný hmotný majetek

§  nábytek

§  hardware a software

§  materiál nezbytný pro výuku

  1. Neinvestiční náklady:

§  smluvní plnění instruktorů a lektorů

§  služby koordinátorů vzdělávání

§  provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Co naopak nelze z dotace financovat

Výstavba a rekonstrukce nemovitosti nejsou způsobilým výdajem.

Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

§  Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.

§  Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy.

§  Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.

Model hodnocení: jednokolový

Proces schvalování projektů:

a) Agentura pro podnikání a inovace - kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí - ekonomické hodnocení žadatele

b) Agentura pro podnikání a inovace API/Řídící orgán OP TAK - finální ověření podmínek přijatelnosti žádosti o podporu - vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Pozn.: Ekonomická přijatelnost žadatele je posuzována pouze u projektů, u kterých je hodnota celkových způsobilých výdajů (CZV) rovna či vyšší než 5 mil. Kč.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem