Přípojky elektronických komunikací do délky 100 m a obecný požadavek na umisťování vedení elektronických komunikací v zastavěném území ve vazbě na liberaci dle liniového zákona - příkaz

Ministerstvo pro místní rozvoj se k podání Výboru nezávislého ICT průmyslu, z. s., opakovaně vyjadřovalo k otázce vztahu přípojek elektronických komunikací do délky 100 m k obecnému požadavku na umisťování vedení elektronických komunikací stanovenému v 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) ve vazbě na osvobození od územního rozhodnutí i územního souhlasu podle § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). Důvodem, proč se Spolek opakovaně obracel v uvedené záležitosti na ministerstvo, byla nespokojenost s názory Městského úřadu Krnov a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyjádřenými v jejich sděleních.

Jako vhodné opatření proti nečinnosti obou podřízených správních orgánů ministerstvo zvolilo opatření podle § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), podle něhož krajskému úřadu přikazuje, aby bezodkladně zajistil provedení kontrolní prohlídky za účelem spolehlivého zjištění stavu věci a aby zajistil zjednání nápravy zahájením odpovídajícího řízení podle § 129 odst. 1 stavebního zákona, a to tak, že ve smyslu § 80 správního řádu přikáže provedení těchto úkonů stavebnímu úřadu anebo si věc atrahuje a tyto úkony provede sám.

V případě, že by Vás problematika více zajímala můžete se obrátit na emailový kontakt tajemnice@vnictp.cz 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem