ČTÚ - sběr dat za rok 2023 v systému ESD

V souladu se zavedenou praxí dovolte Vás informovat o změnách v rámci pravidelného sběru dat Českého telekomunikačního úřadu ve formuláři ART232 – Služby poskytované v elektronických komunikacích, který sleduje období celého roku 2023 a bude v systému Elektronického sběru dat (ESD) přidělen povinným osobám, tj. podnikatelům v elektronických komunikacích na začátku ledna 2024.

Změny se týkají pouze v hlavních částí formuláře (sekce 3, 4 a 5) a spočívají převážně v redukci počtu sbíraných dat. Nejrozsáhlejší geografická příloha pro sběr dat o službě přístupu k internetu na adresní místa zůstává beze změny.

V rámci provedených úprav dochází k drobné úpravě členění některých sbíraných ukazatelů a k významné redukci v sekcích 3 (Služba vysokokvalitního přístupu k internetu v pevném místě) a 4 (Datové služby). Tyto změny byly provedeny zejména s ohledem na výsledky provedené analýzy relevantního trhu č. 2 - vyhrazená velkoobchodní kapacita, v rámci které nebyl na dotčeném trhu shledán SMP podnik.

Současně dochází k přidání několika nových ukazatelů v sekci 5 (Mobilní služby a služeb M2M). Důvodem je potřeba Úřadu monitorovat detailněji vývoj konkurenčního prostředí na mobilním trhu, kdy dochází k rozvoji nabídek a využívání tarifů s neomezeným objemem čerpání mobilních dat. V této sekci byl současně odstraněn ukazatel o počtu SIM karet určených výlučně pro poskytování služeb M2M právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Tento ukazatel se využíval pro Evropskou komisi, která požadavek na získávání tohoto údaje pozastavila. Nelze však vyloučit, že v budoucnu bude tento ukazatele do formuláře opětovně přidán.

Další změny spíše formálního charakteru představují zpřesnění definic několika sbíraných ukazatelů za účelem sjednotit chápání pojmů a vyplňování formulářů ze strany povinných osob, kterým jsou formuláře přidělovány.

V příloze e-mailu je uveden vzor celoročního formuláře ART232 (soubor ART232_vzor se zmenami.xlsx) s označenými změnami oproti formuláři za předchozí období. V souboru jsou zobrazeny pouze části (sekce) formuláře ART232, v rámci kterých dochází ke změnám, přičemž změny (úpravy textů názvů a nápověd ukazatelů či přidání/odebrání ukazatelů) jsou odlišeny modrým písmem. Části formuláře (sekce), které zůstávají beze změny, v tomto souboru obsaženy nejsou.

Přehled úprav je níže rozdělen dle umístění v jednotlivých sekcích formuláře ART232:

Sekce 3. Služba vysokokvalitního přístupu k internetu v pevném místě

§  úprava rychlostních intervalů pro ukazatele počet přístupů (aktivních přípojek) a odpovídající tržby (napříč sekcí, tj. maloobchodní i velkoobchodní úroveň)

  • rychlostní intervaly „> 2 Mbit/s ≤ 6 Mbit/s“ a „> 6 Mbit/s < 10 Mbit/s“ byly sloučeny do jednoho intervalu „> 2 Mbit/s < 10 Mbit/s“
  • rychlostní interval „≥ 1 Gbit/s“ byl rozdělen na dva intervaly „≥ 1 Gbit/s < 10 Gbit/s“ a „≥ 10 Gbit/s“
  • počet intervalů zůstává stejný

 

Sekce 4. Datové služby

§  redukce sbíraných ukazatelů (vypuštěno cca 220 vyplňovacích polí) – zrušení sběru dat o rozdělení jednotlivých druhů datových služeb/pronajatých okruhů dle typu infrastruktury (kovové vedení, radiové spoje, optická vlákna apod.). Toto členění bylo ponecháno pouze na úrovni celkových údajů o počtech koncových bodů datových služeb/pronajatých okruhů (maloobchodní i velkoobchodní úroveň), ale již není rozděleno v rámci jednotlivých druhů datových služeb (analogové a digitální okruhy, okruhy s rozhraním Ethernet, datové L2 a L3 VPN služby). V případě těchto jednotlivých kategorií (dle druhu datové služby) jsou v členění dle rychlostních intervalů nově sledovány pouze údaje o celkovém počtu koncových bodů, odpovídající tržby a údaje o počtu koncových bodů, které jsou poskytovány prostřednictvím vlastní infrastruktury.

§  úprava rychlostních intervalů pro ukazatele počet koncových bodů datových služeb a tržby v části „Poskytování datových služeb v přístupové části sítě“ obdobně jako v sekci 3 (maloobchodní i velkoobchodní úroveň)

  • rychlostní intervaly „> 2 Mbit/s ≤ 6 Mbit/s“ a „> 6 Mbit/s < 10 Mbit/s“ byly sloučeny do jednoho intervalu „> 2 Mbit/s < 10 Mbit/s
  • rychlostní interval „≥ 1 Gbit/s“ byl rozdělen na dva intervaly „≥ 1 Gbit/s < 10 Gbit/s“ a „≥ 10 Gbit/s
  • počet intervalů zůstává stejný

§  úprava rychlostních intervalů pro ukazatele počet pronajatých okruhů a tržby v části „Páteřní úseky pronajatých okruhů“

  • rychlostní interval „≥ 1 Gbit/s“ byl rozdělen na dva intervaly „≥ 1 Gbit/s < 10 Gbit/s“ a „≥ 10 Gbit/s

 

Sekce 5. Mobilní služby a služby M2M

§  odstranění ukazatele o počtu SIM karet určených výlučně pro poskytování služeb M2M právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám v řádku 5 ve sloupci g (maloobchodní úroveň)

§  přidání ukazatelů o počtu přístupů k internetu prostřednictvím SIM karty s neomezeným objemem čerpání mobilních dat (datově neomezený tarif s přístupem k hlasovým službám) a o odpovídajících tržbách v části Služba přístupu k internetu – mobilní v řádcích 16, 17, 20, 21, 22, 23 ve sloupci e, kde jsou dotčené ukazatele sledovány v členění na celkové přístupy, přístupy nepodnikajících osob a 5G přístupy včetně odpovídajících tržeb

o   Nově přidaná kategorie ukazatelů spadá pod, resp. je podmnožinou ukazatele „Služba přístupu k internetu prostřednictvím SIM karty (zvláštní cenový plán / měsíční paušál – s přístupem k hlasovým službám) s možností trvalé dostupnosti po celé účtovací období“.

§  přidání ukazatelů o objemu přenesených dat prostřednictvím služeb přístupu k internetu prostřednictvím SIM karty s neomezeným objemem čerpání mobilních dat v části Služba přístupu k internetu – mobilní – objem přenesených dat v řádcích 24 a 25 ve sloupci f (jedná se o objem přenesených dat k nově přidaným ukazatelům viz předchozí bod)

§  zpřesnění nápovědy k ukazateli Identifikace síťového operátora, v jehož síti jsou služby poskytovány v řádku 1 ve sloupci c. Do nápovědy bylo doplněno upřesnění: Nevyplňuje se v případě poskytování mobilních služeb/SIM karet prostřednictvím satelitních operátorů nebo zahraničních mobilních operátorů.

§  zpřesnění nápovědy k ukazatelům o počtu přístupů a objemu přenesených dat v části Služba přístupu k internetu prostřednictvím SIM karet v síti LTE/5G (zvláštní cenový plán / měsíční paušál - bez přístupu k hlasovým službám) v řádcích 16‑21 ve sloupci f a 24 a 25 ve sloupci g. Do nápovědy bylo doplněno upřesnění, že v případě těchto služeb je přístup k hlasovým službám technicky zamezen (služby s přístupem k hlasovým službám se vyplňují do sloupců c-e).

 

V sekcích 1. Hlasová komunikační služba – pevná, 2. Služba přístupu k internetu v pevném místě, 6. Šíření rozhlasového a televizního signálu, 7. Balíčky služeb a 8. Ekonomické ukazatele nebyly provedeny žádné věcné změny. Beze změn sledovaných ukazatelů zůstávají i přílohy pro sběr geografických údajů umístěné v sekci 2, a to včetně tzv. datové věty popisující strukturu importního datového souboru. Návodné pokyny pro vyplňování těchto příloh zůstanou rovněž bez věcných změn, přičemž jejich finální podoba bude zveřejněna na webových stránkách Úřadu: https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace. Na této webové stránce budou zveřejněny i další doprovodné materiály včetně vzoru formuláře ART232 ke sběru dat za rok 2023.

Případné dotazy k provedeným úpravám formuláře ART232 lze zaslat na e-mailovou adresu hankiewiczovah@ctu.cz a v kopii na adresu Veroniky Vosáhlové (vosahlovav@ctu.cz), a to do 20. 10. 2023.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem