Podpora výstavby NGA sítí

V příloze tohoto příspěvku naleznete pravidelnou informaci:

Ø  o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili   připomínky),

Ø  dění v Poslanecké sněmovně a v Senátu;

Ø  o programu schůze vlády;

Ø  o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc říjen

Ø  analýzu uplatněných připomínek za říjen.

 

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. 

Česky

ČTÚ v návaznosti na konání workshopu s odbornou veřejností pořádaného dne 21. 8. 2019 Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „Úřad“) na téma Změny v pravidelném sběru dat prostřednictvím systému ESD za rok 2019 informoval o vypořádání došlých připomínek, zmíněné dokumenty naleznete v příloze:

Již v průběhu workshopu vyvstala dvě témata, k nimž proběhla diskuse:

Česky

Česky

Zápis naleznete v příloze.

Česky

Česky

V příloze naleznete finální verzi strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice.

Česky

V příloze najdete podklad k projednání dokumentu zaslaného společností CETIN po poslední schůzce v této věci v organizaci SWECO. 

Po projednání v naší PS  a porovnáním nejmenších odstupových  vzdáleností ve vodorovném směru uvedených u původní, nyní revidované normy, dále maximalistického požadavku, uvedeného v materiálu „Připomínky a jejich vypořádání“, který byl diskutován 16. 9. v Sweco Hydroprojekt, a tohoto aktuálního kompromisního návrhu CETINu, se přikláníme   k návrhu CETINu.

 

Česky

Mapování backhaulu

Předběžné výsledky sběru dat ukazují že cca 911 obcí (pod 5000 obyvatel) nemá vysokorychlostní přístupový bod. Komise je v této oblasti velmi aktivní a tlačí MPO ke spuštění výzvy v této oblasti ještě v tomto programovém období i když je otázkou možnost realizace projektů v tak krátké době. Je tedy možná výzva na začátku roku 2021.

Důvodem tlaku jsou i finanční prostředky které by na dotace mely v příštím období zásadně poklesnout, nyní se uvažuje cca 2,3mldKč, MPO lobuje za alespoň 4mldKč.

Česky

Návrh 5G strategie MPO tak, jak jej připravila PS na MPO po odmítnutí naší přítomnosti (všech asociací) pouze se zástupci mobilních sítí. Dokument je poplatný jejich pohledu na věc. 

Není zcela nesprávný, ale rozhodně je velmi nekomplexní. 

Materiál Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR naleznete v příloze.

Česky

 

Smírčí jednání k ČSN 73 6005 ve věci ukládání kabelů do frézovaných drážek typu MCS Road je v pátek 18.10. ve 14:00

Pan Jakub Rejzek navrhuje přípravné jednání PS Nedotační podpora v pondělí 14.10 odpoledne nebo středa 16.10. dopoledne. V podstatě může proběhnout i konferenčním hovorem. 

Česky

Stránky